Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Powiat Wodzisławski Powiat Wodzisławski Konsultacje i sprawozdania z nich - Powiat Wodzisławski

Konsultacje i sprawozdania z nich

 

Dokumenty w konsultacjach (w porządku chronologicznym od najnowszego do najstarszego):

Konsultacje projektu Uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/182/2012 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 29 marca 2012 roku w sprawie nadania statutu Powiatowemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim.


Konsultacje projektu uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/182/2012 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 29 marca 2012 roku w sprawie nadania statutu Powiatowemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z  siedzibą w  Wodzisławiu Śląskim – PRZEJDŹ (link, nowe okno)


Konsultacje projektu Uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/182/2012 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 29 marca 2012r. w sprawie nadania statutu Powiatowemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim.


Konsultacje projektu uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu – PRZEJDŹ (link, nowe okno)


Konsultacje projektu uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie projektu uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie nadania statutu Specjalistycznemu Ośrodkowi Wsparcia dla Osób Doznających Przemocy Domowej w Wodzisławiu Śląskim – PRZEJDŹ (link, nowe okno)


Konsultacje projektu uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie projektu uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie: uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Wodzisławskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2024 rok” – PRZEJDŹ (link, nowe okno)


Konsultacje projektu uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Wodzisławski, za ich osiągnięcia dydaktyczne, wychowawcze lub opiekuńcze, w tym realizacji zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę, oraz realizacji innych zadań statutowych szkoły – PRZEJDŹ (link, nowe okno)


Konsultacje projektu uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Wodzisławskiego – PRZEJDŹ (link, nowe okno)


Konsultacje projektu uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego Nr XXVIII/294/2021 z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie aktualizacji „Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla powiatu wodzisławskiego” – PRZEJDŹ (link, nowe okno)


Konsultacje projektu uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego Nr XXVIII/295/2021 z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Wodzisławski oraz warunków i zasad korzystania z tych przystankówPRZEJDŹ (link, nowe okno)


Konsultacje projektu uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/182/2012 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 29 marca 2012 roku w sprawie nadania statutu Powiatowemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim – PRZEJDŹ (link, nowe okno)


Konsultacje projektu uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie ustanowienia Tytułu Honorowego „Zasłużony dla Powiatu Wodzisławskiego” oraz ustalenia zasad i trybu nadawania go – PRZEJDŹ (link, nowe okno)


Konsultacje projektu uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Wodzisławski- PRZEJDŹ (link, nowe okno).

 • Sprawozdanie z konsultacji wraz ze stanowiskiem Zarządu Powiatu – POBIERZ (docx 18KB)

Konsultacje projekt uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/182/2012 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 29 marca 2012 roku w sprawie nadania statutu Powiatowemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim – PRZEJDŹ (link, nowe okno)

Konsultacje projektu uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Wodzisławskiego – PRZEJDŹ (link, nowe okno)

Konsultacje projektu uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie zmiany uchwały XXXI/369/2017 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 1 września 2017 roku w sprawie przyjęcia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagradzania zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Wodzisławski – PRZEJDŹ (link, nowe okno)

Konsultacje projektu uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Wodzisławskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 rok” – PRZEJDŹ (link, nowe okno)


Konsultacje z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku projektu uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, zasad udzielania i rozmiaru obniżek oraz przyznania zwolnienia od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć, którzy pełnią stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Wodzisławski oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli, o których mowa w art. 42 ust. 7 pkt 3 ustawy Karta Nauczyciela – PRZEJDŹ (link, nowe okno)

Konsultacje z mieszkańcami projektu uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego dot. projektu uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych oraz szkół specjalnych mających siedzibę na obszarze Powiatu Wodzisławskiego – PRZEJDŹ (link, nowe okno)


Konsultacje z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku projektu uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie dopuszczenia zapłaty opłat oraz innych niepodatkowych należności budżetowych stanowiących dochody budżetu Powiatu Wodzisławskiego za pomocą innego instrumentu płatniczego, w tym instrumentu płatniczego, na którym przechowywany jest pieniądz elektroniczny – PRZEJDŹ (link, nowe okno)

Konsultacje z mieszkańcami projektu uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie zmiany uchwały nr LII/559/2010 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 21 października 2010 roku w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiących własność lub użytkowanie wieczyste Powiatu Wodzisławskiego – PRZEJDŹ (link, nowe okno)


Konsultacje z mieszkańcami oraz z organizacjami pozarządowymi projektu uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowych z budżetu Powiatu Wodzisławskiego, trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu jej rozliczania – PRZEJDŹ (link, nowe okno)


Konsultacje z mieszkańcami oraz organizacjami pozarządowymi projektu uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego z 23 marca 2022 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Wodzisławskiego – PRZEJDŹ (link-nowe okno)


Odwołane: Konsultacje z mieszkańcami oraz organizacjami pozarządowymi projektu uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego z 10 marca 2022 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Wodzisławskiego – PRZEJDŹ (link-nowe okno)


Konsultacje z mieszkańcami oraz organizacjami pozarządowymi projektu uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/182/2012 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 29 marca 2012 roku w sprawie nadania statutu Powiatowemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim – PRZEJDŹ (link-nowe okno)


Konsultacje z mieszkańcami projektu uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdów oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od usunięcie pojazdu – PRZEJDŹ (link – nowe okno)

Konsultacje projektu uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie zmiany „Programu współpracy Powiatu Wodzisławskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok” – PRZEJDŹ (link-nowe okno)

Konsultacje projektu uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie „Programu współpracy Powiatu Wodzisławskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok” – PRZEJDŹ (link-nowe okno)

Konsultacje projektu uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Wodzisławskiego – PRZEJDŹ (link-nowe okno)

Konsultacje projektu uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/182/2012 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 29 marca 2012 roku w sprawie nadania statutu Powiatowemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim – PRZEJDŹ (nowe okno)

Konsultacje projektu uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie zmiany uchwały nr XI/120/2019 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 26 września 2019 roku w sprawie ustanowienia Nagród i Wyróżnień Powiatu Wodzisławskiego za osiągnięte wyniki sportowe oraz za osiągnięcia w działalności sportowej – PRZEJDŹ (nowe okno)

Konsultacje projektu uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie zmiany uchwały nr IV/63/2015 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 26 lutego 2015 roku w sprawie określenia szczegółowych warunków i trybu przyznawania dorocznych Nagród Powiatu Wodzisławskiego za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury – PRZEJDŹ (nowe okno)


Konsultacje projektu uchwały w sprawie projektu uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXI/369/2017 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 1 września 2017 roku w sprawie przyjęcia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i palcówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Wodzisławski – PRZEJDŹ (nowe okno)

Konsultacje projektu uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Powiatu Wodzisławskiego dla szkół i placówek publicznych i niepublicznych oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania – PRZEJDŹ (nowe okno)

Konsultacje projektu uchwały w sprawie szczegółowych warunków korzystania z nieruchomości oddanych w trwały zarząd powiatowym jednostkom organizacyjnym – PRZEJDŹ (nowe okno)

Konsultacje społeczne projektu Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Wodzisławskiego na lata 21021-2024 z perspektywą do roku 2030. – PRZEJDŹ (nowe okno)


Konsultacje z organizacjami pozarządowymi dot. „Programu Współpracy Powiatu Wodzisławskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok” – PRZEJDŹ (nowe okno)

Konsultacje z mieszkańcami oraz organizacjami pozarządowymi projektu uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu wodzisławskiego – PRZEJDŹ

Konsultacje z mieszkańcami i organizacjami pozarządowymi projektów uchwał:
 1. Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie: nadania Statutu Powiatowej Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Gorzyczkach
 2. Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie: zmiany Uchwały Nr XLVII/456/2014 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 25 września 2014 r. w sprawie nadania Statutu Powiatowemu Domowi Dziecka w Gorzyczkach

Ogłoszenie o konsultacjach – PRZEJDŹ (nowe okno)


Konsultacje z mieszkańcami i organizacjami pozarządowymi projektu uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/182/2012 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 29 marca 2012 roku w sprawie nadania statutu Powiatowemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim – PRZEJDŹ (nowe okno)

Konsultacje z mieszkańcami projektu uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego Nr LIII/572/2010 z dnia 10 listopada 2010 roku w sprawie ustalenia szczegółowych zasad i trybu umarzania należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Powiatowi Wodzisławskiemu lub jednostkom mu podległym, a także udzielania ulg w spłacie tych należności. Szczegóły – PRZEJDŹ (link)

Konsultacje z mieszkańcami dot. projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych oraz szkół specjalnych mających siedzibę na obszarze powiatu wodzisławskiego – PRZEJDŹ (nowe okno)

Konsultacje z mieszkańcami i organizacjami pozarządowymi dot. projektu uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/182/2012 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 29 marca 2012 roku w sprawie nadania statutu Powiatowemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim – PRZEJDŹ (nowe okno)


Konsultacje z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, zasad udzielania i rozmiaru obniżek oraz przyznania zwolnienia od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć, którzy pełnią stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Wodzisławski oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli, o których mowa w art. 42 ust. 7 pkt 3 ustawy Karta Nauczyciela – PRZEJDŹ (nowe okno)


Konsultacje z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/370/2017 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 1 września 2017 roku w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli szkół  i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Wodzisławski, za ich osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej – PRZEJDŹ (nowe okno)


Konsultacje z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie rodzaju świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz warunki i sposób ich przyznawania – PRZEJDŹ (nowe okno)


Konsultacje z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/182/2012 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 29 marca 2012 roku w sprawie nadania statutu Powiatowemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim – PRZEJDŹ (nowe okno)


Konsultacje z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Wodzisławskiego – PRZEJDŹ (link)


Konsultacje z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Wodzisławskiego – PRZEJDŹ (nowe okno)


Konsultacje z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/182/2012 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 29 marca 2012 roku w sprawie nadania statutu Powiatowemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląski – PRZEJDŹ (nowe okno)


Konsultacje z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXI/369/2017 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 1 września 2017 roku w sprawie przyjęcia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Wodzisławski – PRZEJDŹ (nowe okno)


Konsultacje z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek oraz przyznania zwolnienia od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którzy pełnią stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Wodzisławski oraz określenia tygodniowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli, o których mowa w art. 42 ust. 7 pkt 3 ustawy Karta Nauczyciela – PRZEJDŹ (nowe okno)


Konsultacje z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/182/2012 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 29 marca 2012 roku w sprawie nadania statutu Powiatowemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląski – PRZEJDŹ (link)


Konsultacje z organizacjami pozarządowymi dot. projektu uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/182/2012 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 29 marca 2012 roku w sprawie nadania statutu Powiatowemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim – PRZEJDŹ (nowe okno)


Konsultacje z organizacjami pozarządowymi projektu uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Powiatu Wodzisławskiego dla szkół i placówek publicznych i niepublicznych oraz trybu przeprowadzenia kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania

 • Ogłoszenie starosty o konsultacjach oraz projekt uchwały będącej przedmiotem konsultacji – POBIERZ (PDF, 520 KB)

Konsultacje z organizacjami pozarządowymi projektu uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/182/2012 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 29 marca 2012 roku w sprawie nadania statutu Powiatowemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej  w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim – PRZEJDŹ (nowe okno)


Konsultacje dot. projektu statutu Powiatowego Zarządu Dróg w Wodzisławiu Śl. – PRZEJDŹ (nowe okno)


Konsultacje dot. projektu Programu współpracy Powiatu Wodzisławskiego z NGO w 2019 r. – PRZEJDŹ (nowe okno)


Konsultacje dot. projektu Statutu Powiatu – PRZEJDŹ (nowe okno)


Konsultacje z mieszkańcami projektu uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/182/2012 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 29 marca 2012 roku w sprawie nadania statutu Powiatowemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim

Konsultacje z podmiotami trzeciego sektora (organizacjami pozarządowymi i podmiotami podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie) projektu uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/182/2012 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 29 marca 2012 roku w sprawie nadania statutu Powiatowemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim – PRZEJDŹ (nowe okno)


Konsultacje z mieszkańcami i organizacjami pozarządowymi projektu uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Wodzisławskiego.


Konsultacje z mieszkańcami w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/182/2012 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 29 marca 2012 roku w sprawie nadania statutu Powiatowemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim. – PRZEJDŹ (nowe okno)


Ogłoszenie w sprawie konsultacji z organizacjami pozarządowymi projektu uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXI/369/2017 z dnia 1 września 2017 roku w sprawie przyjęcia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Wodzisławski.


Konsultacje uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego ws. zmiany w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/182/2012 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 29 marca 2012 roku – PRZEJDŹ (nowe okno)


Konsultacje dot. projektu uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/305/2013 z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie powiatu wodzisławskiego, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Wodzisławski oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków – PRZEJDŹ (nowe okno)


Konsultacje z organizacjami pozarządowymi projektu uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek oraz przyznania zwolnienia od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którzy pełnią stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Wodzisławski oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli, o których mowa w art. 42 ust.7 pkt 3 ustawy Karty Nauczyciela – PRZEJDŹ (nowe okno)


Konsultacje z mieszkańcami powiatu dot. projektu uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie zmiany uchwały nr XXXV/425/2017 Rady Powiatu Wodzisławskiego z 21 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym poprzez zmianę treści jej załącznika, któremu nadaje się brzmienie określone w załączniku do niniejszej uchwały – PRZEJDŹ (nowe okno)


Konsultacje  z organizacjami pozarządowymi projektu uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/182/2012 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 29 marca 2012 roku w sprawie nadania statutu Powiatowemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim


Konsultacje projektu uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/182/2012 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 29 marca 2012 roku, w sprawie nadania statutu Powiatowemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim, z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim. Do konsultacji zapraszamy organizacje pożytku publicznego – PRZEJDŹ (nowe okno)


Konsultacje nad projektem uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdów oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu – PRZEJDŹ (nowe okno)


Konsultacje z mieszkańcami powiatu projektu uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Wodzisławskiego – PRZEJDŹ (nowe okno)


Konsultacje projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie „Programu współpracy Powiatu Wodzisławskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok” – PRZEJDŹ (nowe okno)


Konsultacje z mieszkańcami Powiatu w sprawie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/182/2012 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 29 marca 2012 roku w sprawie nadania statutu Powiatowemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim.

 • Projekt uchwały będącej przedmiotem konsultacji z mieszkańcami – POBIERZ PDF (1 MB)
 • Uzasadnienie do projektu uchwały będącej przedmiotem konsultacji z mieszkańcami – POBIERZ (3 MB)
 • Uchwała Zarządu Powiatu w sprawie przeprowadzenia konsultacji – POBIERZ PDF (708 KB)
 • Sprawozdanie z konsultacji – PRZEJDŹ

Konsultacje z organizacjami pożytku publicznego projektu uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie przyjęcia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Wodzisławski – PRZEJDŹ


Konsultacje z organizacjami pożytku publicznego projektu uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Wodzisławski, za ich osiągnięcia zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej – PRZEJDŹ


Konsultacje z organizacjami pożytku publicznego projektu uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/182/2012 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 29 marca 2012 roku w sprawie nadania statutu Powiatowemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim- PRZEJDŹ


Konsultacje z organizacjami pozarządowymi projektu uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych na okres od dnia 1 września 2017 r.do dnia 31 sierpnia 2019 r.


Konsultacje z organizacjami pozarządowymi projektu uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdów oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu – PRZEJDŹ (link)

 • Sprawozdanie Starosty oraz stanowisko Zarządu Powiatu dotyczące konsultacji przeprowadzonych z Powiatową Radą Działalności Pożytku Publicznego oraz organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, dotyczących projektu uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdów oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu – POBIERZ (PDF 481)

Konsultacje z organizacjami pozarządowymi projektu uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie zmiany w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Powiatu Wodzisławskiego dla szkół i placówek niepublicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania  – OGŁOSZENIE (PDF ), PROJEKT UCHWAŁY (PDF ).


Konsultacje z organizacjami pozarządowymi projektu uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/182/2012 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 29 marca 2012 roku w sprawie nadania statutu Powiatowemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim – OGŁOSZENIE (POBIERZ PDF 26 KB)

Projekt uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/182/2012 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 29 marca 2012 roku w sprawie nadania statutu Powiatowemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim – POBIERZ (PDF 836 KB)


Konsultacje z organizacjami pozarządowymi projektu uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie zmiany uchwały nr XIV/155/2015 Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Powiatu Wodzisławskiego dla szkół i placówek niepublicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania – OGŁOSZENIE (PDF 188 KB), PROJEKT UCHWAŁY (PDF 176 KB).

 • Sprawozdanie Starosty Wodzisławskiego z konsultacji z Powiatową Radą Działalności Pożytku Publicznego i organizacjami pozarządowymi oraz stanowisko Zarządu Powiatu Wodzisławskiego w tej sprawie – POBIERZ (PDF 604 KB)

Konsultacje z organizacjami pozarządowymi projektu uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Wodzisławskiego – PRZEJDŹ (link)

 


Konsultacje w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Wodzisławskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok” – projekt uchwały PRZEJDŹ (PDF 334 KB)

 • ogłoszenie o konsultacjach – PRZEJDŹ (PDF 268 KB)
 • sprawozdanie Starosty Wodzisławskiego z przeprowadzonych konsultacji – POBIERZ (PDF 204 KB)
 • Stanowisko Zarządu Powiatu Wodzisławskiego dotyczące przeprowadzonych konsultacji z Powiatową Radą Działalności Pożytku Publicznego oraz z organizacjami pozarządowymi – POBIERZ (PDF 268 KB)

Konsultacje z mieszkańcami, organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w przedmiocie projektu uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części,  łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej – projekt uchwały PRZEJDŹ (PDF 292 KB)


Konsultacje z mieszkańcami, organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w przedmiocie projektu uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części,  łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowaniaod ustalenia opłaty za pobyt dziecka w zakładzie opiekuńczo-leczniczym, w zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym lub w zakładzie rehabilitacji leczniczej – PRZEJDŹ (PDF 312 KB)


Konsultacje z organizacjami pozarządowymi oraz Powiatową Radą Działalności Pożytku Publicznego projektu uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Wodzisławiu Śląskim – PRZEJDŹ

 • Sprawozdanie Starosty oraz stanowisko Zarządu Powiatu dotyczące konsultacji przeprowadzonych z Powiatową Radą Działalności Pożytku Publicznego oraz organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w przedmiocie projektu uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Wodzisławiu Śląskim – PRZEJDŹ

Konsultacje z organizacjami pozarządowymi projektu uchwały  Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdów oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu – PRZEJDŹ

 • Sprawozdanie Starosty oraz stanowisko Zarządu Powiatu dotyczące konsultacji przeprowadzonych z Powiatową Radą Działalności Pożytku Publicznego oraz organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w przedmiocie projektu uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdów oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu – PRZEJDŹ

Konsultacje z mieszkańcami powiatu projektu uchwały w sprawie wyłączenia szkoły ponadgimnazjalnej dla dorosłych o nazwie Zasadnicza Szkoła dla Dorosłych w Wodzisławiu Śląskim z Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wodzisławiu Śląskim, wchodzącego w skład Powiatowego Centrum Kształcenia Ustawicznego, przy ul Gałczyńskiego 1 i jej likwidacji  – PRZEJDŹ


Konsultacje z mieszkańcami projektu uchwały w sprawie wyłączenia szkoły ponadgimnazjalnej dla dorosłych o nazwie Technikum Uzupełniające Nr 1 Dla Dorosłych w Wodzisławiu Śląskim z Powiatowego Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wodzisławiu Śląskim przy ul Gałczyńskiego 1 i jej likwidacji – PRZEJDŹ


Konsultacje z mieszkańcami projektu uchwały w sprawie wyłączenia szkoły ponadgimnazjalnej o nazwie Technikum w Radlinie z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Sejmu Śląskiego w Radlinie przy ul. Orkana 23 i jej likwidacji – PRZEJDŹ


Konsultacje z mieszkańcami projektu uchwały w sprawie wyłączenia szkoły ponadgimnazjalnej o nazwie szkoła policealna z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Rydułtowach przy ul. Obywatelskiej 30 i jej likwidacji – PRZEJDŹ


Konsultacje z mieszkańcami powiatu i organizacjami pozarządowymi projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/182/2012 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 29 marca 2012 roku w sprawie nadania statutu Powiatowemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim – PRZEJDŹ


Konsultacje z mieszkańcami powiatu i organizacjami pozarządowymi projektu uchwały zmiany uchwały Nr XLVII/457/2014 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 25 września 2014 roku w sprawie: nadania Statutu Powiatowej Placówce Opiekuńczo–Wychowawczej w Wodzisławiu Śląskim – PRZEJDŹ

 • Sprawozdanie Starosty oraz stanowisko Zarządu Powiatu Wodzisławskiego dotyczące konsultacji przeprowadzonych z mieszkańcami Powiatu Wodzisławskiego w  przedmiocie projektu uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego w  sprawie: zmiany uchwały Nr XLVII/457/2014 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 25 września 2014 roku w sprawie nadania Statutu Powiatowej Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej w Wodzisławiu Śląskim – PDF 284 KB
 • Sprawozdanie Starosty oraz stanowisko Zarządu Powiatu Wodzisławskiego dotyczące przeprowadzonych konsultacji projektu uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego w  sprawie: zmiany uchwały Nr XLVII/457/2014 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 25 września 2014 roku w sprawie nadania Statutu Powiatowej Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej w Wodzisławiu Śląskim – PDF 284 KB

Konsultacje z mieszkańcami powiatu i organizacjami pozarządowymi projektu uchwały zmiany uchwały Nr XLVII/456/2014 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 25 września 2014 roku w sprawie: nadania Statutu Powiatowemu Domowi Dziecka w Gorzyczkach – PRZEJDŹ

 • Sprawozdanie Starosty oraz stanowisko Zarządu Powiatu Wodzisławskiego dotyczące konsultacji przeprowadzonych z mieszkańcami Powiatu Wodzisławskiego w  przedmiocie projektu uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego w  sprawie: zmiany uchwały Nr XLVII/456/2014 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 25 września 2014 roku w sprawie nadania Statutu Powiatowemu Domowi Dziecka w Gorzyczkach – PDF 280 KB
 • Sprawozdanie Starosty oraz stanowisko Zarządu Powiatu Wodzisławskiego dotyczące przeprowadzonych konsultacji projektu uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie: zmiany uchwały Nr XLVII/456/2014 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 25 września 2014 roku w sprawie nadania Statutu Powiatowemu Domowi Dziecka w Gorzyczkach – PDF 284 KB

Ogłoszenie w sprawie konsultacji z organizacjami pozarządowymi projektu uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Powiatu Wodzisławskiego dla szkół i placówek niepublicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania – PRZEJDŹ

 • Sprawozdanie Starosty oraz stanowisko Zarządu Powiatu Wodzisławskiego z przeprowadzonych konsultacji projektu uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Powiatu Wodzisławskiego dla szkół i placówek niepublicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania – PDF 128 KB

Sprawozdanie Starosty oraz stanowisko Zarządu Powiatu Wodzisławskiego z przeprowadzonych konsultacji z organizacjami pozarządowymi  projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy oraz planu dyżurów aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu wodzisławskiego w roku 2016 – POBIERZ (PDF, 43,8 KB)


Ogłoszenie w sprawie konsultacji z organizacjami pozarządowymi i mieszkańcami powiatu wodzisławskiego projektu uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie przyjęcia Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2016 – 2026 – PRZEJDŹ

 • Sprawozdanie Starosty oraz stanowisko Zarządu z konsultacji  z organizacjami pozarządowymi projektu uchwały  w sprawie przyjęcia Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2016 – 2026  – POBIERZ (PDF 342 KB)

Ogłoszenie w sprawie konsultacji z organizacjami pozarządowymi projektu uchwały w sprawie „Programu współpracy Powiatu Wodzisławskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 rok” – PRZEJDŹ

 • Sprawozdanie Starosty oraz stanowisko Zarządu z konsultacji  z organizacjami pozarządowymi projektu uchwały w sprawie „Programu współpracy Powiatu Wodzisławskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 rok”  – PRZEJDŹ (PDF 554 KB)

Ogłoszenie w sprawie konsultacji z organizacjami pozarządowymi projektu uchwały w sprawie ustanowienia Wyróżnień i Nagród Powiatu Wodzisławskiego za osiągnięte wyniki sportowe oraz za osiągnięcia w działalności sportowej – PRZEJDŹ

 • Sprawozdanie Starosty oraz stanowisko Zarządu z konsultacji  z organizacjami pozarządowymi projektu uchwały w sprawie ustanowienia Wyróżnień i Nagród Powiatu Wodzisławskiego za osiągnięte wyniki sportowe oraz za osiągnięcia w działalności sportowej – PRZEJDŹ (PDF 500 KB)

 • Sprawozdanie Starosty  z przeprowadzonych konsultacji projektu uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie warunków i trybu finansowania działań mających na celu pobudzanie lub agregację popytu mieszkańców powiatu wodzisławskiego na usługi związane z szerokopasmowym dostępem do Internetu oraz stanowisko Zarządu Powiatu w tej sprawie – plik pdf (45KB)

 • Sprawozdanie Starosty oraz stanowisko Zarządu z konsultacji  z organizacjami pozarządowymi projektu uchwały w sprawie: zmiany Uchwały Nr XVII/198/2012 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 26 kwietnia 2012 roku w sprawie trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Wodzisławiu Śląskim – POBIERZ/pdf, 789 KB

 

 • Sprawozdanie Starosty z konsultacji z organizacjami pozarządowymi projektu uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym –POBIERZ (jpg, 145 KB)
  Stanowisko Zarządu – POBIERZ (jpg, 52 KB)

 

 • Sprawozdanie Starosty z konsultacji z organizacjami pozarządowymi projektu uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVIII/465/2014 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 30 października 2014 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy oraz planu dyżurów aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Wodzisławskiego – POBIERZ
  Stanowisko Zarządu – POBIERZ

 • Sprawozdanie Starosty z konsultacji z organizacjami pozarządowymi projektu uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwoju Powiatu Wodzisławskiego na lata 2015 – 2025” – POBIERZ
  Stanowisko Zarządu – POBIERZ

 

 • Sprawozdanie Starosty oraz stanowisko Zarządu z konsultacji z organizacjami pozarządowymi projektu uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/411/2009 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 25 czerwca 2009 roku w sprawie zakazu używania jednostek pływających o napędzie mechanicznym spalinowym na zbiornikach wodnych położonych w Nieboczowach – Gmina Lubomia – POBIERZ

 

 • Sprawozdanie Starosty z konsultacji projektu uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/182/2012 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 29 marca 2012 roku w sprawie  nadania statutu Powiatowemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim z organizacjami pozarządowymi – POBIERZ
  Stanowisko Zarządu – POBIERZ

 • Sprawozdanie Starosty oraz stanowisko Zarządu z konsultacji  projektu uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie sprawie ustanowienia Wyróżnień i Nagród Powiatu Wodzisławskiego za osiągnięte wyniki sportowe oraz za osiągnięcia w działalności sportowej – POBIERZ

 • Sprawozdanie Starosty oraz stanowisko Zarządu z konsultacji projektu uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie określenia szczegółowych warunków i trybu przyznawania dorocznych Nagród Powiatu Wodzisławskiego za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury – POBIERZ

Konsultacje z organizacjami pozarządowymi projektu uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdów oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu – WIĘCEJ


Sprawozdanie Starosty z przeprowadzonych konsultacji projektu uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVIII/465/2014 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 30 października 2014r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy oraz planu dyżurów aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Wodzisławskiego z:
– organizacjami pozarządowymi – POBIERZ; Stanowisko Zarządu – POBIERZ,
– Powiatową Radą Działalności Pożytku Publicznego – POBIERZ; Stanowisko Zarządu – POBIERZ


Sprawozdanie Starosty z konsultacji projektu uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/182/2012 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 29 marca 2012 roku w sprawie  nadania statutu Powiatowemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach   i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim – POBIERZ,
Stanowisko Zarządu Powiatu – POBIERZ.


Konsultacje z organizacjami pozarządowymi projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLVI/448/2014 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 28 sierpnia 2014 roku w sprawie przyjęcia Statutu Powiatu Wodzisławskiego – więcej


Sprawozdanie z konsultacji z organizacjami pozarządowymi projektu uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Wodzisławskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015 rok” – POBIERZ


Sprawozdanie Starosty Powiatu Wodzisławskiego z przeprowadzonych konsultacji projektu Uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie: przyjęcia „Programu Opieki nad Zabytkami Powiatu Wodzisławskiego na lata 2015–2018” – POBIERZ


Sprawozdanie Starosty Wodzisławskiego z przeprowadzonych konsultacji projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie ustalenia rozkładu godzin  pracy aptek ogólnodostępnych oraz planu dyżurów aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Wodzisławskiego:

 • organizacjami pozarządowymi – POBIERZ;
 • Stanowisko Zarządu – POBIERZ,
 • z Powiatową Radą Działalności Pożytku Publicznego – POBIERZ; Stanowisko Zarządu – POBIERZ

Sprawozdania z przeprowadzonych konsultacji z organizacjami pozarządowymi i Powiatową Radą Działalności Pożytku Publicznego wraz ze stanowiskami Zarządu Powiatu projektu uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie określenia zasad zbywania, oddawania w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie aktywów trwałych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których Powiat Wodzisławski jest podmiotem tworzącym – POBIERZ


Sprawozdania z przeprowadzonych konsultacji z organizacjami pozarządowymi i Powiatową Radą Działalności Pożytku Publicznego wraz ze stanowiskami Zarządu Powiatu projektu uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie: zmiany Uchwały Nr XLII/420/2014 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 24 kwietnia 2014r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy oraz planu dyżurów aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Wodzisławskiego – POBIERZ


Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji z organizacjami pozarządowymi  i Powiatową Radą Działalności Pożytku Publicznego wraz ze stanowiskiem Zarządu Powiatu projektu uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie: nadania Statutu Powiatowemu Domowi Dziecka w Gorzyczkach – POBIERZ


Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji z organizacjami pozarządowymi  i Powiatową Radą Działalności Pożytku Publicznego wraz ze stanowiskiem Zarządu Powiatu projektu uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie: nadania Statutu Powiatowej Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej w Wodzisławiu Śląskim – POBIERZ


Sprawozdanie Starosty Wodzisławskiego z przeprowadzonych konsultacji projektu uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego  w sprawie przyjęcia Statutu Powiatu WodzisławskiegoPOBIERZ


Konsultacje projektu uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie: „ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych Powiatu Wodzisławskiego za ich osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej” – więcej …


Sprawozdanie z konsultacji w sprawie projektu uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/182/2012 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 29 marca 2012 roku w sprawie nadania statutu Powiatowemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim:

 • z organizacjami pozarządowymi- POBIERZ,
 • Stanowisko Zarządu Powiatu – POBIERZ
 • z Powiatową Radą Działalności Pożytku Publicznego – POBIERZ,
 • Stanowisko Zarządu Powiatu – POBIERZ

Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji z organizacjami pozarządowymi  i Powiatową Radą Działalności Pożytku Publicznego wraz ze stanowiskiem Zarządu Powiatu projektu uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie: ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdów oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu – POBIERZ


Sprawozdania z przeprowadzonych konsultacji z organizacjami pozarządowymi i Powiatową Radą Działalności Pożytku Publicznego wraz ze stanowiskami Zarządu Powiatu projektu uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie: zmiany Uchwały Nr XVI/182/2012 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 29 marca 2012 roku w sprawie nadania statutu Powiatowemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim – POBIERZ


Sprawozdania z przeprowadzonych konsultacji z organizacjami pozarządowymi i Powiatową Radą Działalności Pożytku Publicznego wraz ze stanowiskami Zarządu projektu uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie: ustalenia rozkładu godzin pracy oraz planu dyżurów aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu wodzisławskiego – POBIERZ


Sprawozdanie wraz ze stanowiskiem Zarządu Powiatu z przeprowadzonych konsultacji z organizacjami pozarządowymi projektu uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie: określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części,  łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej – POBIERZ


Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji z organizacjami pozarządowymi projektu uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego w  sprawie: nadania Statutu Powiatowemu Domowi Dziecka w Gorzyczkach – POBIERZ
Stanowisko Zarządu – POBIERZ


Sprawozdanie wraz ze stanowiskiem Zarządu Powiatu z przeprowadzonych konsultacji z organizacjami pozarządowymi projektu uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie: uchwalenia „Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla powiatu wodzisławskiego” –  POBIERZ


Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji projektu uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie:nadania Statutu Powiatowej Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej w Wodzisławiu Śląskim – POBIERZ
Stanowisko Zarządu – POBIERZ


Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji z organizacjami pozarządowymi projektu uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie: zmiany Uchwały Nr XVI/182/2012 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 29 marca 2012 roku w sprawie nadania statutu Powiatowemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim – POBIERZ

 • Stanowisko Zarządu – POBIERZ
 • Sprawozdanie z konsultacji z Powiatową Radą Działalności Pożytku Publicznego – POBIERZ
 • Stanowisko Zarządu – POBIERZ

Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji z organizacjami pozarządowymi projektu uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie: określenia przypadków, w jakich można obniżyć nauczycielowi tygodniowy, obowiązkowy wymiar godzin zajęć oraz warunki i tryb tego obniżenia w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Wodzisławski  oraz Stanowisko Zarządu w tej sprawie – POBIERZ


Sprawozdanie Starosty Powiatu Wodzisławskiego z przeprowadzonych konsultacji z organizacjami pozarządowymi projektu uchwały w sprawie: uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Wodzisławskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014 rok.” – POBIERZ
Stanowisko Zarządu – POBIERZ


Sprawozdanie Starosty Powiatu Wodzisławskiego z konsultacji z organizacjami pozarządowymi projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych oraz planu dyżurów aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Wodzisławskiego –POBIERZ


Sprawozdanie Starosty Powiatu Wodzisławskiego z konsultacji z Powiatową Radą Działalności Pożytku Publicznego w Wodzisławiu Śląskim projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych oraz planu dyżurów aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Wodzisławskiego – POBIERZ


Sprawozdanie Starosty Powiatu Wodzisławskiego z konsultacji przeprowadzonych z organizacjami pozarządowymi dotyczących projektu uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/182/2012 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 29 marca 2012 roku w sprawie nadania statutu samodzielnemu publicznemu zakładowi opieki zdrowotnej pod nazwą „Zespół Opieki Zdrowotnej w Wodzisławiu Śląskim” – POBIERZ


Sprawozdanie Starosty Powiatu Wodzisławskiego z konsultacji przeprowadzonych z Powiatową Radą Działalności Pożytku Publicznego w Wodzisławiu Śląskim dotyczących projektu uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/182/2012 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 29 marca 2012 roku w sprawie nadania statutu samodzielnemu publicznemu zakładowi opieki zdrowotnej pod nazwą „Zespół Opieki Zdrowotnej w Wodzisławiu Śląskim” – POBIERZ


Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji projektu uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego z mieszkańcami powiatu w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej wraz ze stanowiskiem Zarządu – POBIERZ


Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji projektu uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego z organizacjami pozarządowymi w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej wraz ze stanowiskiem Zarządu – POBIERZ


Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji projektu uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie: ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Powiatu Wodzisławskiego dla szkól i placówek niepublicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania  – POBIERZ


Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji projektu uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie: określenia przystanków komunikacyjnych na terenie powiatu wodzisławskiego, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Wodzisławski oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków – POBIERZ


Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji projektu uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie: ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdów oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu – POBIERZ


Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji  projektu uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego z organizacjami pozarządowymi w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Powiatu Wodzisławskiego dla spółek wodnych na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych oraz na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji – POBIERZ


Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji z Powiatową Radą Działalności Pożytku Publicznego projektu uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie zmiany Statutu Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim – POBIERZ


Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji z organizacjami pozarządowymi projektu uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie zmiany Statutu Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim – POBIERZ


Sprawozdanie Starosty Powiatu Wodzisławskiego z przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami Powiatu Wodzisławskiego dotyczących projektu uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie zamiaru likwidacji szkoły o nazwie Szkoła Policealna w Radlinie przy ulicy Orkana 23, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Sejmu Śląskiego w Radlinie przy ulicy Orkana 23 – POBIERZ


Sprawozdanie Starosty Powiatu Wodzisławskiego z przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami Powiatu Wodzisławskiego dotyczących projektu uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie zamiaru likwidacji szkoły o nazwie Szkoła Policealna Nr 1 w Wodzisławiu Śląskim przy ulicy Szkolnej 1, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Oskara Langego w Wodzisławiu Śląskim przy ulicy Szkolnej 1 – POBIERZ


Sprawozdanie Starosty Powiatu Wodzisławskiego z przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami Powiatu Wodzisławskiego dotyczących projektu uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie zamiaru likwidacji szkoły o nazwie II Liceum Profilowane w Rydułtowach przy ulicy Obywatelskiej 30, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Rydułtowach przy ulicy Obywatelskiej 30 – POBIERZ


Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji projektu uchwały w sprawie: określenia szczegółowych warunków i trybu przyznawania dorocznych nagród Powiatu Wodzisławskiego za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury – POBIERZ


Sprawozdanie Starosty Powiatu Wodzisławskiego z przeprowadzonych konsultacji z Powiatową Radą Działalności Pożytku Publicznego w Wodzisławiu Śl. projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany Statutu PP ZOZ-u – POBIERZ


Sprawozdanie Starosty Powiatu Wodzisławskiego z przeprowadzonych konsultacji z organizacjami pozarządowymi projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany Statutu PP ZOZ-u – POBIERZ


Sprawozdanie Starosty Powiatu Wodzisławskiego z przeprowadzonych z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2010r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) konsultacji projektu uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie zmiany Uchwały Nr X/125/2011 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 29 września 2011 roku w sprawie określenia zasad zbywania, oddawania w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie aktywów trwałych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których Powiat Wodzisławski jest podmiotem tworzącym POBIERZ


Sprawozdanie Starosty Powiatu Wodzisławskiego z przeprowadzonych z Powiatową Radą Działalności Pożytku Publicznego w Wodzisławiu Śląskim konsultacji projektu uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie zmiany Uchwały Nr X/125/2011 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 29 września 2011 roku w sprawie określenia zasad zbywania, oddawania w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie aktywów trwałych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których Powiat Wodzisławski jest podmiotem tworzącymPOBIERZ


Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji projektu uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie: uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Wodzisławskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2013rok.” oraz stanowisko Zarządu Powiatu Wodzisławskiego – POBIERZ


Sprawozdanie Starosty Powiatu Wodzisławskiego z przeprowadzonych konsultacji z Powiatową Radą Działalności Pożytku Publicznego w Wodzisławiu Śląskim dotyczących projektu uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy oraz planu dyżurów aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Wodzisławskiego – POBIERZ

 • Stanowisko Zarządu Powiatu – POBIERZ

Sprawozdanie Starosty Powiatu Wodzisławskiego z przeprowadzonych konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2010r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) dotyczących projektu uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy oraz planu dyżurów aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu wodzisławskiego – POBIERZ

 • Stanowisko Zarządu Powiatu – POBIERZ

Sprawozdanie Starosty Powiatu Wodzisławskiego z przeprowadzonych konsultacji projektu uchwały  w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/182/2012 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 29 marca 2012 roku w sprawie nadania statutu samodzielnemu publicznemu zakładowi opieki zdrowotnej pod nazwą „Zespół Opieki Zdrowotnej w Wodzisławiu Śląskim” oraz zmiany statutu Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śl. z siedzibą w Wodzisławiu Śl. – pobierz


Stanowisko Zarządu Powiatu Wodzisławskiego z przeprowadzonych konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2010r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) dotyczących projektu uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/182/2012 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 29 marca 2012 roku w sprawie nadania statutu samodzielnemu publicznemu zakładowi opieki zdrowotnej pod nazwą „Zespół Opieki Zdrowotnej w Wodzisławiu Śląskim” oraz zmiany statutu Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śl. z siedzibą w Wodzisławiu Śl. – pobierz


Sprawozdanie Starosty Powiatu Wodzisławskiego z przeprowadzonych konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie ustalenia stawki opłat za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Wodzisławski – pobierz


Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie określenia przepisów porządkowych w powiatowym regularnym przewozie osób dla którego organizatorem jest Powiat Wodzisławski – pobierz


Sprawozdanie  z przeprowadzonych konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie powiatu wodzisławskiego, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Wodzisławski oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków – pobierz


Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie określenia sposobu ustalania wysokości opłat dodatkowych oraz opłaty manipulacyjnej w powiatowym regularnym przewozie osób dla którego organizatorem jest Powiat Wodzisławski – pobierz


Konsultacje projektu uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie: określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Powiatu Wodzisławskiego – przejdź


Sprawozdanie z konsultacji dotyczących projektu uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Wodzisławiu Śląskim – pobierz


Sprawozdanie z konsultacji dotyczących projektu uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie nadania statutu samodzielnemu  publicznemu zakładowi opieki zdrowotnej pod nazwą „Zespół Opieki Zdrowotnej w Wodzisławiu Śląskim” – pobierz


Sprawozdanie  z konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie ustalenia opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdów oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu – pobierz


Sprawozdanie z konsultacji dotyczących projektu uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie: aktualizacji Strategii Rozwoju Powiatu Wodzisławskiego 2008 – 2015 – pobierz


Sprawozdanie z konsultacji dotyczących projektu uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Wodzisławski oraz inna jednostka samorządu terytorialnego – pobierz


Sprawozdanie z konsultacji dotyczących projektu uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie zamiaru likwidacji szkoły o nazwie Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące w Wodzisławiu Śląskim, ulica Wyszyńskiego 41, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Wodzisławiu Śląskim przy ulicy Kardynała Stefana Wyszyńskiego 41 – pobierz


Sprawozdanie Starosty Powiatu Wodzisławskiego z przeprowadzonych konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie zamiaru likwidacji szkoły o nazwie Liceum Profilowane w Radlinie, ulica  Orkana 23, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Sejmu Śląskiego w Radlinie przy ulicy Orkana 23 – pobierz


Sprawozdanie Starosty Powiatu Wodzisławskiego z przeprowadzonych konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie zamiaru likwidacji szkoły o nazwie Szkoła Policealna Nr 2 w Wodzisławiu Śląskim, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Technicznych w Wodzisławiu Śląskim – pobierz


Sprawozdanie Starosty Powiatu Wodzisławskiego z przeprowadzonych konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie ustalenia opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdów oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu – pobierz


Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie ustanowienia nagród i wyróżnień Powiatu Wodzisławskiego za osiągnięte wyniki sportowe oraz za osiągnięcia w działalności sportowej – pobierz


Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie z budżetu Powiatu Wodzisławskiego dotacji podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku na cele publiczne związane z realizacją zadań Powiatu Wodzisławskiego inne niż określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, a także sposobu rozliczenia dotacji oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania – pobierz


Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie ustanowienia Nagród i Wyróżnień Powiatu Wodzisławskiego za osiągnięte wyniki sportowe oraz za osiągnięcia w działalności sportowej – pobierz


Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Powiatu Wodzisławskiego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej – pobierz


Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Powiatu Wodzisławskiego dla spółek wodnych na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych oraz na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji – pobierz