Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Powiat Wodzisławski Powiat Wodzisławski Deklaracja dostępności - Powiat Wodzisławski

Deklaracja dostępności

 

Deklaracja dostępności serwisu Powiatu Wodzisławskiego – Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śląskim

Wstęp Deklaracji

Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śląskim zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego Powiatu Wodzisławskiego – Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śląskim.

Data publikacji strony internetowej: 2011-11-07

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-05-09

Strona internetowa co do zasady jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z zastrzeżeniem niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 1. niektóre filmy mogą nie posiadać napisów dla osób głuchych i niedosłyszących i nie posiadać audiodeskrypcji,
 2. strona zawiera informacje o zakresie działalności podmiotu publicznego w postaci nagrań treści w polskim języku migowy,
 3. strona zawiera elektroniczne pliki zawierającego tekst odczytywalny maszynowo oraz informacje w tekście łatwym do czytania,
 4. strona zawiera tekst, który może być odczytany przez syntezator mowy, przy pomocy czytnika ekranu (np. z wykorzystaniem bezpłatnego oprogramowania NVDA lub dodatków do przeglądarek – przejdź do informacji (link, nowe okno),
 5. strona nie zawsze posiada ostrzeżenia przed otwarciem nowego okna/zakładki w przeglądarce – pracujemy nad tym,
 6. materiały powstałe przy wykorzystaniu oprogramowania niezależnego od podmiotu publicznego (np. Legislator służący do tworzenia aktów normatywnych; dokumenty generowane przez systemy księgowo-rachunkowe itp.) mogą nie być dostępne z przyczyn niezależnych od podmiotu publicznego,
 7. część z opublikowanych multimediów oraz zdjęć może nie posiadać opisu alternatywnego, gdyż mają one charakter promocyjny lub dekoracyjny i nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań.

Dokładamy wszelkich starań, aby w maksymalnym stopniu zapewnić dostępność naszej strony. W tym celu podejmujemy działania na rzecz usuwania poszczególnych niezgodności lub ograniczeń. Jeżeli w trakcie korzystania z serwisu znajdziecie Państwo niezgodności lub ograniczenia w dostępności strony będziemy wdzięczni za każdą informację zwrotną. Postaramy się w jak najkrótszym możliwym terminie niezgodność lub ograniczenie usunąć. W tym celu prosimy o kontakt na adres: media@powiatwodzislawski.pl.

Wyłączenia:

 1. mapy;
 2. multimedia opublikowane przed dniem 23 września 2020 r.;
 3. treści będące w posiadaniu Powiatu Wodzisławskiego, które nie zostały przez niego lub na jego rzecz wytworzone albo przez niego nabyte, albo których dostosowanie do wymagań dostępności cyfrowej wymaga modyfikacji, do której Powiat Wodzisławski nie jest uprawniony;
 4. treści prezentowane w intranecie lub ekstranecie, opublikowanych przed dniem 23 września 2019 r. i niepoddawanych od tego czasu przebudowom i zmianom polegającym w szczególności na zmianie wyglądu lub struktury prezentowanych informacji albo zmianie sposobu publikowania informacji;
 5. treści prezentujące dzieła sztuki i zabytki, materiały archiwalne, muzealia lub materiały biblioteczne, których nie można przedstawić w sposób dostępny cyfrowo, gdyż utworzenie dostępnej cyfrowo prezentacji: wiązałoby się z utratą autentyczności powielanego elementu lub nie jest możliwe z przyczyn technicznych, lub wiązałoby się z poniesieniem nadmiernych kosztów;
 6. treści niewykorzystywane do realizacji bieżących zadań podmiotu publicznego oraz nieuaktualniane lub niepoddawane po dniu 23 września 2019 r. przebudowom i zmianom polegającym w szczególności na zmianie wyglądu lub struktury prezentowanych informacji albo na zmianie sposobu publikowania informacji;

są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

 1. wersję kontrastową,
 2. możliwość zmiany rozmiaru tekstu,
 3. widoczny fokus,
 4. wyróżnienie odnośników,
 5. zdalny dostęp do tłumacza języka migowego,
 6. dedykowany osobom z niepełnosprawnością podserwis informacyjny, zawierający:
  a) informator o obsłudze osób z niepełnosprawnościami w urzędzie (nowe okno),
  b) informator o uprawnieniach osób z niepełnosprawnością (nowe okno),
  c) informacje o działalności oraz danych kontaktowych Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych (nowe okno),
 7. dostęp do tzw. czytającej przeglądarki dzięki oprogramowaniu NVDA lub dodatków do przeglądarek internetowych – przejdź do informacji (nowe okno),
 8. pliki z tekstami łatwymi do czytania (ETR) dotyczącymi działalności podmiotu publicznego – przejdź do tekstów (nowe okno),
 9. nagrania o działalności Powiatu w polskim języku migowym (PJM) – przejdź do nagrań (nowe okno).

Dostępność serwisu internetowego Powiatu Wodzisławskiego – Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śląskim według kryteriów:

1. Percepcja

1.1 Tekst alternatywny
W serwisie umieszczamy tekst alternatywny dla elementów nietekstowych w sytuacji, w której ich zrozumienie jest konieczne dla zrozumienia treści dokumentu.

1.2 Media zależne od czasu
W serwisie, w większości przypadków, część mediów zależnych od czasu (materiały wideo, materiały dźwiękowe) może nie mieć zapewnionej alternatywy.

1.3 Możliwość adaptacji
Znaczniki HTML (zarówno formatujące jak i semantyczne) używane w serwisie zapewniają jego logiczną strukturę. Sekwencja nawigacji oraz czytania, określona za pomocą kolejności w kodzie HTML, jest logiczna i intuicyjna.

1.4 Treść rozróżnialna
Strona posiada wersję kontrastową, ułatwiającą czytelnikom przeglądanie treści wraz z separacją pierwszego planu i tła.

2. Funkcjonalność

2.1 Klawiatura
Najważniejsze elementy serwisu i jego funkcjonalności dostępne są przy użyciu klawiatury. Serwis nie korzysta ze skrótów klawiaturowych, które mogłyby wchodzić w konflikt z oprogramowaniem i urządzeniami użytkownika.

2.2 Wystarczająca ilość czasu
Serwis zapewnia użytkownikom wystarczającą ilość czasu, aby mogli przeczytać i przetworzyć treść.

2.3 Ataki padaczki
W serwisie nie pojawiają się treści w formie, która mogłaby spowodować atak padaczki.

2.4 Nawigacja
Serwis zapewnia użytkownikowi narzędzia, które pomagają w nawigacji, znalezieniu treści i określeniu, gdzie się aktualnie znajduje.

3. Zrozumiałość

3.1 Czytelność
Strona posiada treści czytelne i łatwe do zrozumienia.

3.2 Przewidywalność
Poszczególne elementy serwisu i jego podstrony działają i otwierają się w sposób przewidywalny.

4. Rzetelność

Serwis zapewnia poprawną interpretację różnych klientów użytkownika (maksymalizuje kompatybilność z klientami obecnymi i przyszłymi).

Dostępność serwisu internetowego Powiatu Wodzisławskiego – Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śląskim według rozszerzonych kryteriów:

Tabela dostępności według rozszerzonych kryteriów
Zasada Wytyczne Kryterium sukcesu Poziom Spełnia
1 – Postrzegalność 1.1 – Alternatywa w postaci tekstu 1.1.1 – Treść nietekstowa A TAK
1.2 – Dostępność mediów zmiennych w czasie 1.2.1 – Tylko audio oraz tylko wideo (nagranie) A NIE
1.2.2 – Napisy rozszerzone (nagranie) A NIE
1.2.3 – Audiodeskrypcja lub alternatywa dla mediów (nagranie) A NIE
1.2.5 – Audiodeskrypcja (nagranie) AA TAK
1.3 – Możliwość adaptacji – Odpowiednia (zrozumiała) prezentacja zawartości 1.3.1 – Informacje i relacje A TAK
1.3.2 – Zrozumiała kolejność A TAK
1.3.3 – Właściwości zmysłowe A TAK
1.3.4 – Orientacja – wyświetlanie treści w układzie poziomym, jak i pionowym AA TAK
1.3.5 – Określenie prawidłowej wartości AA NIE
1.4 – Możliwość rozróżnienia – Ułatwienie percepcji treści 1.4.1 – Użycie koloru A TAK
1.4.2 – Kontrola odtwarzania dźwięku A TAK
1.4.3 – Kontrast (minimalny) AA TAK
1.4.4 – Zmiana rozmiaru tekstu AA TAK
1.4.5 – Tekst w postaci grafiki AA TAK
1.4.10 – Zawijanie tekstu AA TAK
1.4.11 – Kontrast dla treści niebędących tekstem AA TAK
1.4.12 – Odstępy w tekście AA TAK
1.4.13 – Treści spod kursora lub fokusa AA TAK
2 – Funkcjonalność 2.1 – Dostępność z klawiatury 2.1.1 – Klawiatura A TAK
2.1.2 – Brak pułapki na klawiaturę A TAK
2.1.4 – Jednoliterowe skróty klawiszowe A ND.
2.2 – Wystarczająca ilość czasu 2.2.1 – Możliwość dostosowania czasu A TAK
2.2.2 – Wstrzymywanie (pauza), zatrzymywanie, ukrywanie A TAK
2.3 – Ataki padaczki – Migotanie 2.3.1 – Trzy błyski lub wartości poniżej progu A TAK
2.4 – Możliwość nawigacji 2.4.1 – Możliwość pominięcia bloków A TAK
2.4.2 – Tytuły stron A TAK
2.4.3 – Kolejność fokusu A TAK
2.4.4 – Cel linku (w kontekście) A TAK
2.4.5 – Wiele sposobów na zlokalizowanie strony AA TAK
2.4.6 – Nagłówki i etykiety AA TAK
2.4.7 – Widoczny fokus AA TAK
2.5 – Sposoby wprowadzania danych 2.5.1 – Gesty punktowe A ND.
2.5.2 – Anulowanie kliknięcia A NIE
2.5.3 – Etykieta w nazwie A ND.
2.5.4 – Aktywowanie ruchem A ND.
3 – Zrozumiałość 3.1 – Możliwość odczytania 3.1.1 – Język strony A TAK
3.1.2 – Język części AA NIE
3.2 – Przewidywalność 3.2.1 – Po oznaczeniu fokusem A TAK
3.2.2 – Podczas wprowadzania danych A TAK
3.2.3 – Konsekwentna nawigacja AA TAK
3.2.4 – Konsekwentna identyfikacja AA TAK
3.3 – Pomoc przy wprowadzaniu informacji 3.3.1 – Identyfikacja błędu A TAK
3.3.2 – Etykiety lub instrukcje A TAK
3.3.3 – Sugestie korekty błędów AA NIE
3.3.4 – Zapobieganie błędom (kontekst prawny, finansowy, związany z podawaniem danych) AA ND.
4 – Kompatybilność 4.1 – Kompatybilność 4.1.1 – Parsowanie A TAK
4.1.2 – Nazwa, rola, wartość A TAK
4.1.3 – Komunikaty o stanie AA TAK

Skrót ND oznacza: nie dotyczy

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-03-23; ostatnia aktualizacja 2024-01-17; Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Michał Lorek, adres poczty elektronicznej sekretarz@powiatwodzislawski.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 32 453 97 17. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności. Służy do tego dedykowany adres poczty elektronicznej: dostepnosc@powiatwodzislawski.pl.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich. Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich (nowe okno).

Dostępność architektoniczna

Siedziby Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śląskim:

1. Budynek przy ul. Pszowskiej 92a w Wodzisławiu Śląskim

Budynek Starostwa przy ul. Pszowskiej 92a w Wodzisławiu Śląskim

Budynek urzędu wraz z budynkiem Powiatowego Centrum Konferencyjnego oraz Zespołu Szkół Technicznych w Wodzisławiu Śl. stanowi jeden duży obszarowo kompleks.

Na jego dziedzińcach: jeden wjazd od strony osiedla Dąbrówki, drugi od ul. Pszowskiej częściowo urządzono parkingi dla klientów instytucji oraz pracowników, wyznaczając miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Najbliżej budynku mieszczą się dwa przystanki komunikacji publicznej: „Matuszczyka-Skrzyżowanie” oraz „Osiedle Dąbrówki”.

Przystanki są obsługiwane przez komunikację Miasta Wodzisławia Śl., Wodzisławską Komunikację Powiatową oraz komunikację miejską Międzygminnego Związku Komunikacyjnego w Jastrzębiu-Zdroju. Z przystanków korzystają również inni przewoźnicy.

W budynku mieszczą się:

 1. parter: Wydział Komunikacji i Transportu, Powiatowy Zespół do spraw Orzekania o Niepełnosprawności,
 2. pierwsze piętro: obiekt niedostępny, zajęty przez szkołę,
 3. drugie piętro: Kancelaria Ogólna, Wydział Oświaty, Wydział Funduszy Zewnętrznych i Zamówień Publicznych, Wydział Obywatelski, Ochrony Informacji Niejawnych i Zarządzania Kryzysowego, pomieszczenie Biura Informatyki, biuro Audytora Wewnętrznego oraz gabinet członka zarządu powiatu,
 4. trzecie piętro: Wydział Ochrony Środowiska, Wydział Promocji, Kultury i Sportu, Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej, Powiatowy Rzecznik Konsumentów, biuro Inspektora Ochrony Danych Osobowych, Służba Bezpieczeństwa i Higieny Pracy i Biuro Informatyki.

Parter budynku dostępny jest dla osób niepełnosprawnych ruchowo, poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Pozostałe kondygnacje (druga, trzecia i czwarta) nie są dostępne dla osób niepełnosprawnych ruchowo korzystających z wózków inwalidzkich.

Wejście umożliwione jest z dwóch stron budynku:

 1. wejście od strony parkingu przy Powiatowym Centrum Konferencyjnym po schodach lub pochylnią, prowadzącą do pomieszczeń Wydziału Komunikacji i Transportu. Pochylnia jest zabezpieczona barierkami, dodatkowo dla osób niepełnosprawnych ruchowo zainstalowano dzwonek przywołujący pracowników Punktu Obsługi Klienta;
 2. wejście od strony Zespołu Szkół Technicznych (bez barier) z poziomu chodnika prowadzi do pomieszczeń Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności. Nie ma konieczności korzystania z pochylni.

W budynku przy ul. Pszowskiej 92 a od strony wejścia do Powiatowego Zespołu Orzekania o Niepełnosprawności oraz wewnątrz budynku przy wejściu do korytarza  na II i III piętro zainstalowano automatyczne rozwieracze do drzwi, które umożliwiają otwieranie drzwi do budynku bez wysiłku.

W budynku nie ma windy.

Korytarze budynku dostosowane są do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Toalety dla osób poruszających się na wózkach znajdują się:

 1. dwie na parterze: obok siedziby Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w pomieszczeniu numer 13, na lewo od wejścia od strony Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności,a także przy Wydziale Komunikacji i Transportu;
 2. na drugim i trzecim piętrze.

W budynku drzwi wszystkich toalet zostały oznakowane w alfabecie Brailleʹa i w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Toalety dla osób niepełnosprawnych wyposażone są w systemy przywoławcze.

Krawędzie schodów na obydwu klatach schodowych oraz na zewnątrz budynku zostały oznaczone kontrastowo dla osób słabowidzących.

Budynek wyposażono w krzesło do ewakuacji, które zostało umieszczone na trzecim piętrze na klatce schodowej od strony Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności.

Parking dla osób niepełnosprawnych usytuowany jest zarówno od strony Zespołu Szkół Technicznych jak i Powiatowego Centrum Konferencyjnego.

Od strony Zespołu Szkół Technicznych są to 3 miejsca, od strony Powiatowego Centrum Konferencyjnego są to 2 miejsca parkingowe.

Nad wejściami  nie ma  głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

W budynku, w kancelarii ogólnej, na drugim piętrze, znajduje się pętla indukcyjna, która w razie potrzeby może zostać przeniesiona do innego pomieszczenia. Pętla indukcyjna została również zainstalowana na parterze budynku przy Powiatowym Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności,

Pomieszczenia w budynku przy ul. Pszowskiej 92a wyposażone są w tabliczki brajlowskie z NFC, umożliwiające odczyt treści za pomocą aplikacji w telefonie komórkowym.

Istnieje możliwość zaprowadzenia osoby niewidomej do konkretnego wydziału lub biura (również z psem asystującym).

W przypadku konieczności załatwienia sprawy w wydziale lub biurze, do których dostęp dla osoby niepełnosprawnych jest utrudniony z powodu ich ulokowania na drugiej, trzeciej lub czwartej kondygnacji budynku, oprócz drogi elektronicznej, istnieje możliwość umówienia spotkania z klientem na parterze w holu lub wydzielonym pomieszczeniu Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności, do którego dostęp dla osób niepełnosprawnych jest zapewniony.

W budynku brak możliwości wykwalifikowanej obsługi osób niesłyszących (głuchych, głuchoniemych oraz głuchoniewidomych).

Urząd zapewnia, na zasadach określonych w art. 12 ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się dostęp do świadczenia usług tłumacza PJM, SJM i SKOGN, zarejestrowanego w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim.

Świadczenie jest bezpłatne dla osób niepełnosprawnych w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Osoba uprawniona jest zobowiązana zgłosić chęć skorzystania z tłumacza co najmniej na 3 dni robocze przed wizytą w urzędzie, z wyłączeniem sytuacji nagłych. Zgłoszenie chęci skorzystania z tłumacza należy dokonać telefonicznie: 32 4539 710.

Urząd w oparciu o rozwiązania techniczne i teleinformatyczne zapewnia wykwalifikowaną obsługę osób niesłyszących przez osoby zatrudnione w Kancelarii Ogólnej przy ul. Bogumińskiej 2. Obsługa odbywa się z wykorzystaniem tabletu wraz z oprogramowaniem umożliwiającym obsługę osób głuchoniemych lub zdalnego tłumacza dzięki funkcjonalności na stronie internetowej Powiatu Wodzisławskiego (nowe okno).

Z usługi wideotłumacza można skorzystać na stronie www.powiatwodzislawski.pl również zdalnie z dowolnego miejsca z dostępem do sieci internet.

Warunkiem skorzystania z usługi jest posiadanie sprzętu z dostępem do sieci Internet oraz włączoną kamerą (np. komputer, tablet, telefon komórkowy itp.). Wideotłumacz będzie pośredniczył w kontakcie pomiędzy zainteresowaną osobą a urzędem.

2. Budynek Powiatowego Centrum Konferencyjnego przy ul. Pszowskiej 92a w Wodzisławiu Śląskim

Budynek Powiatowego Centrum Konferencyjnego przy ul. Pszowskiej 92a w Wodzisławiu Śląskim

W budynku odbywają się sesje Rady Powiatu Wodzisławskiego, mogą odbywać się posiedzenia komisji Rady Powiatu Wodzisławskiego lub inne wydarzenia, a także funkcjonuje Terenowy Punkt Paszportowy w Wodzisławiu Śląskim, będący zamiejscową jednostką organizacyjną Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Budynek Powiatowego Centrum Konferencyjnego wraz z budynkiem Starostwa przy ul. Pszowskiej stanowi jeden kompleks.

Dziedziniec między budynkami stanowi częściowo parking dla klientów urzędu.

Budynek jest parterowy bez windy i jest dostępny dla osób niepełnosprawnych ruchowo.

Wejście za pomocą pochylni możliwe jest od strony budynku Starostwa przy ul. Pszowskiej oraz parkingu.

Najbliżej budynku mieszczą się dwa przystanki komunikacji publicznej: „Matuszczyka-Skrzyżowanie” oraz „Osiedle Dąbrówki”.

Przystanki obsługiwane są przez komunikację Miasta Wodzisławia Śl., Wodzisławską Komunikację Powiatową oraz komunikację miejską Międzygminnego Związku Komunikacyjnego w Jastrzębiu-Zdroju. Z przystanków korzystają również inni przewoźnicy.

Toaleta dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich znajduje się w pobliżu szatni.

Drzwi wszystkich toalet zostały oznakowane w alfabecie Brailleʹa i w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Toaleta została wyposażona w system przywoławczy.

Istnieje możliwość zaprowadzenia osoby niewidomej do konkretnego miejsca w Powiatowym Centrum Konferencyjnym (również z psem asystującym).

Parking dla osób niepełnosprawnych – 2 miejsca parkingowe.

W budynku nie ma pętli indukcyjnej.

Nad wejściami  nie ma  głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

W budynku brak możliwości wykwalifikowanej obsługi osób niesłyszących (głuchych, głuchoniemych oraz głuchoniewidomych).

Urząd zapewnia, na zasadach określonych w art. 12 ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się dostęp do świadczenia usług tłumacza PJM, SJM i SKOGN, zarejestrowanego w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim.

Świadczenie jest bezpłatne dla osób niepełnosprawnych w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Osoba uprawniona jest zobowiązana zgłosić chęć skorzystania z tłumacza co najmniej na 3 dni robocze przed wizytą w urzędzie, z wyłączeniem sytuacji nagłych. Zgłoszenie chęci skorzystania z tłumacza należy dokonać telefonicznie: 32 4539 710.

Urząd w oparciu o rozwiązania techniczne i teleinformatyczne zapewnia wykwalifikowaną obsługę osób niesłyszących przez osoby zatrudnione w Kancelarii Ogólnej przy ul. Bogumińskiej 2. Obsługa odbywa się z wykorzystaniem tabletu wraz z oprogramowaniem umożliwiającym obsługę osób głuchoniemych lub zdalnego tłumacza dzięki funkcjonalności na stronie internetowej Powiatu Wodzisławskiego (nowe okno).

Osoby niepełnosprawne mogą korzystać z internetowej transmisji sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego, która jednak z powodów niezależnych od urzędu nie posiada audiodeskrypcji. Po każdej sesji Rady Powiatu nagrania z jej przebiegu są z publikowane na stronie internetowej wraz z napisami. Opóźnienie wynika z konieczności sporządzenia napisów i zamieszczenia ich w nagraniu. Transmisje dostępne są na stronie internetowej https://powiatwodzislawski.esesja.pl/transmisje_z_obrad_rady (link, nowe okno)

3. Budynek przy ul. Bogumińskiej 2 w Wodzisławiu Śl.

 Budynek Starostwa przy ul. Bogumińskiej 2 w Wodzisławiu Śl.

Ta siedziba urzędu mieści się w budynku zabytkowej, czterokondygnacyjnej kamienicy bez windy.

Najbliżej budynku mieszczą się dwa przystanki komunikacji publicznej: „Czyżowicka-Pszowska” oraz „Urząd Miasta”.

Przystanki są obsługiwane przez komunikację Miasta Wodzisławia Śl. oraz Wodzisławską Komunikację Powiatową.

Pół kilometra (pięć minut pieszo) od budynku mieści się dworzec autobusowy w Wodzisławiu Śl., z którego korzystają wszyscy publiczni przewoźnicy.

W budynku mieszczą się:

 1. parter: Kancelaria Ogólna, Wydział Organizacyjno-Administracyjny, Biuro Kadr, Biuro Komunikacji Społecznej i Informacji, salka konferencyjna służąca naradom oraz obsłudze posiedzeń komisji Rady Powiatu
 2. pierwsze piętro: gabinet Starosty Wodzisławskiego i jego sekretariat, gabinet Wicestarosty Wodzisławskiego i jego sekretariat, Sekretarz Powiatu, gabinet członka zarządu powiatu i przewodniczącego rady powiatu mieszczące się w ramach Wydziału Rady i Zarządu, sala posiedzeń Zarządu Powiatu, w której odbywają się również posiedzenia komisji Rady Powiatu,
 3. drugie piętro: Skarbnik Powiatu, Wydział Finansowo-Budżetowego, Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Biuro Prawne,
 4. trzecie piętro: Wydział Administracji Architektoniczno-Budowlanej, Biuro Informatyki.

Budynek nie jest dostępny dla osób niepełnosprawnych ruchowo.

W budynku brak jest windy.

W budynku nie ma rampy ani podjazdu.

Dostęp do budynku możliwy jest jedynie schodami. Prowadzone są obecnie prace projektowe i planistyczne nad zapewnieniem dostępności budynku.
Istnieje możliwość wezwania osoby z kancelarii ogólnej przez naciśnięcie dzwonka przed wejściem głównym do budynku.

W lokalizacji dostępne jest krzesło ewakuacyjne.

Istnieje możliwość zaprowadzenia osoby niewidomej do konkretnego biura (również z psem asystującym).

Parking z miejscami dla osób niepełnosprawnych usytuowany jest przed budynkiem Starostwa po drugiej stronie ulicy.

Jest to jedno miejsce na parkingu wewnętrznym obsługującym siedziby urzędu przy ul. Bogumińskiej 2 i przy ul. Mendego 3.

Trzy miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością znajdują się na parkingu publicznym wzdłuż ulicy Bogumińskiej.

Dostęp z obu parkingów do budynku urzędu wymaga przekroczenia jezdni.

W budynku toaleta do niepełnosprawnych znajdująca się na pierwszym piętrze.

Wejście do toalety oznaczone jest w alfabecie Brailleʹa i w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Nad wejściami  nie ma  głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

W kancelarii budynku dostępna jest przenośna pętla indukcyjna.

W budynku brak możliwości wykwalifikowanej obsługi osób niesłyszących (głuchych, głuchoniemych oraz głuchoniewidomych).

Urząd zapewnia, na zasadach określonych w art. 12 ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się dostęp do świadczenia usług tłumacza PJM, SJM i SKOGN, zarejestrowanego w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim.

Świadczenie jest bezpłatne dla osób niepełnosprawnych w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Osoba uprawniona jest zobowiązana zgłosić chęć skorzystania z tłumacza co najmniej na 3 dni robocze przed wizytą w urzędzie, z wyłączeniem sytuacji nagłych. Zgłoszenie chęci skorzystania z tłumacza należy dokonać telefonicznie: 32 4539 710.

Urząd w oparciu o rozwiązania techniczne i teleinformatyczne zapewnia wykwalifikowaną obsługę osób niesłyszących przez osoby zatrudnione w Kancelarii Ogólnej przy ul. Bogumińskiej 2. Obsługa odbywa się z wykorzystaniem tabletu wraz z oprogramowaniem umożliwiającym obsługę osób głuchoniemych lub zdalnego tłumacza dzięki funkcjonalności na stronie internetowej Powiatu Wodzisławskiego (nowe okno).

4. Budynek przy ul. doktora Lucjana Mendego 3 w Wodzisławiu Śląskim

Budynek przy ul. doktora Lucjana Mendego 3 w Wodzisławiu Śląskim

Ta siedziba urzędu mieści się w jednopiętrowym budynku bez windy.

Najbliżej budynku mieszczą się dwa przystanki komunikacji publicznej: „Czyżowicka-Pszowska” oraz „Urząd Miasta”.

Przystanki obsługiwane są rzez komunikację Miasta Wodzisławia Śl. oraz Wodzisławską Komunikację Powiatową.

Pół kilometra (pięć minut pieszo) od budynku mieści się dworzec autobusowy w Wodzisławiu Śl., z którego korzystają wszyscy publiczni przewoźnicy.

W budynku mieści się Wydział Geodezji oraz Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

Parter budynku dostępny jest dla osób niepełnosprawnych ruchowo. Wejście umożliwione jest od strony parkingu i ulicy Bogumińskiej.

Dostęp jest zapewniony bezpośrednio z chodnika. Nie ma konieczności korzystania z pochylni.

Toaleta dla osób poruszających się na wózkach znajduje się na parterze na lewo od wejścia i została wyposażona w system przywoławczy.

Istnieje możliwość zaprowadzenia osoby niewidomej do konkretnego biura (również z psem asystującym).

Parking dla osób niepełnosprawnych usytuowany jest z boku budynku (od strony Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej).

Jedno miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parkingu wewnętrznym obsługującym siedziby urzędu przy ul. Bogumińskiej 2 i przy ul. doktora Lucjana Mendego 3.

Trzy miejsca znajdują się na parkingu publicznym wzdłuż ulicy Bogumińskiej.

Dostęp z obu parkingów do budynku urzędu przy ul. Mendego 3 nie wymaga przekroczenia jezdni.

W budynku nie ma oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Pomieszczenia w budynku przy ul. Mendego 3 wyposażone są w tabliczki brajlowskie z NFC, umożliwiające odczyt treści za pomocą aplikacji w telefonie komórkowym.

Nad wejściem  nie ma  głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

W budynku zainstalowano przenośną pętlę indukcyjną.

W budynku brak możliwości wykwalifikowanej obsługi osób niesłyszących (głuchych, głuchoniemych oraz głuchoniewidomych).

W budynku znajduje się krzesło ewakuacyjne.

Urząd zapewnia, na zasadach określonych w art. 12 ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się dostęp do świadczenia usług tłumacza PJM, SJM i SKOGN, zarejestrowanego w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim.

Świadczenie jest bezpłatne dla osób niepełnosprawnych w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Osoba uprawniona jest zobowiązana zgłosić chęć skorzystania z tłumacza co najmniej na 3 dni robocze przed wizytą w urzędzie, z wyłączeniem sytuacji nagłych. Zgłoszenie chęci skorzystania z tłumacza należy dokonać telefonicznie: 32 453 97 10.

Urząd w oparciu o rozwiązania techniczne i teleinformatyczne zapewnia wykwalifikowaną obsługę osób niesłyszących przez osoby zatrudnione w Kancelarii Ogólnej przy ul. Bogumińskiej 2. Obsługa odbywa się z wykorzystaniem tabletu wraz z oprogramowaniem umożliwiającym obsługę osób głuchoniemych lub zdalnego tłumacza dzięki funkcjonalności na stronie internetowej Powiatu Wodzisławskiego (nowe okno).