POWIAT WODZISŁAWSKI oficjalny serwis internetowy

 

Strona startowa Starostwo Powiatowe

Wydział Geodezji

Adres siedziby Wydziału:
ul. Mendego 3
44-300 Wodzisław Śl.
e-mail: geodezja@powiatwodzislawski.pl
e-mail: podgik@powiatwodzislawski.pl

OBSŁUGA KLIENTÓW WYDZIAŁU

Ewidencja Gruntów – wydawanie wypisów i wyrysów – pok. 010 – parter, tel. 32 453 97 67

Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

– obsługa jednostek wykonawstwa geodezyjnego pok.011 – parter, tel. 32 453 97 75, fax. 32 453 97 72

– wydawanie map – pokój 010 – parter, tel. 32 453 97 83

Koordynacja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu – pok.006 – parter, tel. 32 453 97 11

Geodeta Powiatowy
Naczelnik Wydziału: Agata Kubina
tel. 32 453 97 32
I piętro, pok. 104

Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
I Zastępca Naczelnika, Kierownik Ośrodka: Dorota Podeszwa
tel. 32 453 97 76
I piętro, pok.101

Referat Katastru
II Zastępca Naczelnika, Kierownik Referatu: Ewa Wiechoczek
tel. 32 453 97 56
I piętro, pok.106

Do zadań Wydziału należy w szczególności:

 1. Koordynowanie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu;
 2. Zakładanie osnów szczegółowych;
 3. Przeprowadzanie powszechnej taksacji nieruchomości oraz opracowywanie i prowadzenie map i tabel taksacyjnych dotyczących nieruchomości;
 4. Ochrona znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych;

Prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w tym:

a) prowadzenie dla obszaru powiatu:

 • ewidencji gruntów i budynków, w tym baz danych dotyczących ewidencji gruntów i budynków,
 • geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, w tym powiatowej bazy GESUT,
 • gleboznawczej klasyfikacji gruntów,

b) tworzenie, prowadzenie i udostępnianie baz danych:

 • rejestru cen i wartości nieruchomości,
 • szczegółowych osnów geodezyjnych,
 • obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500-1:5000, dla terenów miast oraz zwartych zabudowanych i przeznaczonych pod zabudowę obszarów wiejskich,

c) tworzenie i udostępnianie standardowych opracowań kartograficznych:

 • map ewidencyjnych w skalach: 1:500, 1:1000, 1:2000, 1:5000,
 • map zasadniczych w skalach: 1:500, 1:1000, 1:2000, 1:5000.

Naczelnik Wydziału jednocześnie pełni funkcję Geodety Powiatowego i wykonuje zadania Starosty określone w ustawie Prawo geodezyjne i kartograficzne.

CHCĘ ZAŁATWIĆ SPRAWĘ – PRZEJDŹ