POWIAT WODZISŁAWSKI oficjalny serwis internetowy

 
Strona startowa Starostwo Powiatowe

Wydział Ochrony Środowiska

Adres siedziby Wydziału:
ul. Pszowska 92 a
44-300 Wodzisław Śląski
e-mail: os@powiatwodzislawski.pl

Naczelnik Wydziału: Ewa Zając
tel. 32 4120 954
III piętro, pokój 301

Z-ca Naczelnika: Sylwester Płusa
tel. 32 4120 959, 32 4120 960
III piętro, pokój 304

Starszy inspektor: Rozalia Kozioł
tel. 32 4120 955
III piętro, pokój 302

Inspektor: Paulina Kłosok
tel. 32 4120 957
III piętro, pokój 304

Starszy inspektor: Dominika Styrnol
tel. 32 4120 958
III piętro, pokój 303

 

Do zadań Wydziału należy w szczególności:

1) W zakresie ochrony środowiska:

 1. Wydawanie pozwoleń na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza;
 2. Wydawanie pozwoleń na emitowanie hałasu do środowiska;
 3. Wydawanie pozwoleń zintegrowanych;
 4. Ustalanie wymagań w zakresie ochrony środowiska dotyczących eksploatacji instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia;
 5. Nakładanie obowiązku ograniczenia oddziaływania na środowisko lub przywrócenia środowiska do stanu właściwego.

2) W zakresie gospodarki odpadami:

 1. Wydawanie pozwoleń na wytwarzanie odpadów;
 2. Wydawanie zezwoleń na zbieranie i przetwarzanie odpadów;
 3. Wydawanie zgody na zamknięcie składowiska odpadów lub jego wydzielonej części.

3) w zakresie geologii i górnictwa:

 1. Zatwierdzanie projektów prac geologicznych;
 2. Przyjmowanie projektów prac geologicznych wykonywanych celem wiercenia w celu wykorzystania ciepła Ziemi oraz wykonywanie wkopów oraz otworów wiertniczych o głębokości do 30 m w celu wykonywania ujęć wód podziemnych na potrzeby poboru wód podziemnych w ilości nieprzekraczającej 5 m3 na dobę na obszarach górniczych utworzonych w celu wykonywania działalności metodą otworów wiertniczych
 3. Wydawanie koncesji na  wydobywanie kopalin pospolitych ze złoża;
 4. Przyjmowanie dokumentacji geologicznej, hydrogeologicznej, geologiczno – inżynierskiej i innej dokumentacji geologicznej.

4) W zakresie gospodarki wodnej:

 1. Nadzór nad spółkami wodnymi.

5) W zakresie ochrony przyrody:

 1. Wydawanie zezwoleń na usunięcie drzew lub krzewów;
 2. Prowadzenie wpisów do rejestru zwierząt oraz wykreślanie z rejestru zwierząt podlegających ograniczeniom na podstawie przepisów Unii Europejskiej, a także wydawaniem zaświadczeń o wpisie do powyższego rejestru.

6) Prowadzenie spraw z zakresu łowiectwa, leśnictwa rybactwa śródlądowego,  a także spraw regulowanych przepisami o udostępnianiu informacji o środowisku  i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.
7) Prowadzenie kontroli realizacji warunków wydawanych decyzji administracyjnych.
8) prowadzenie rejestrów:

 1. Zwierząt podlegających ograniczeniom na podstawie przepisów Unii Europejskiej;
 2. Wykaz potencjalnych historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi.

Należności z tytułu opłat za wydanie informacji o środowisku należy wpłacać na rachunek bankowy:

22 1560 0013 2008 5502 0000 0177

Należności z tytułu opłaty skarbowej należy wpłacać na rachunek bankowy Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego:

56 1240 6960 2927 0211 1111 1111

CHCĘ ZAŁATWIĆ SPRAWĘ – PRZEJDŹ