POWIAT WODZISŁAWSKI oficjalny serwis internetowy

 
Strona startowa Starostwo Powiatowe

Wydział Promocji, Kultury i Sportu

Adres siedziby:
Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śl.
ul. Pszowska  92a
44-300 Wodzisław Śl.
tel. 32 453 99 77
e-mail: promocja@powiatwodzislawski.pl

Naczelnik: Józef Szymaniec
e-mail: jozef.szymaniec@powiatwodzislawski.pl
tel. 32 453 99 76
III piętro, pok. 311

Inspektor: Agnieszka Lubszczyk
tel. 32 41 20 961
e-mail: kultura@powiatwodzislawski.pl
sport@powiatwodzislawski.pl
III piętro, pok. 313

Starszy inspektor: Lucyna Wojtas
tel. 32 41 20 949
e-mail: lucyna.wojtas@powiatwodzislawski.pl
kultura@powiatwodzislawski.pl
III piętro, pok. 313

Podinspektor: Romana Jaworska
tel. 32 41 20 962
e-mail: romana.jaworska@powiatwodzislawski.pl
III piętro, pok. 312

Do zadań Wydziału należy w szczególności:
1) promowanie potencjału społecznego, gospodarczego, kulturalnego i turystycznego gmin Powiatu poprzez inicjowanie bądź współudział w organizacji konferencji, seminariów, szkoleń, spotkań, wystaw i innych form prezentacji ich historii, kultury i dorobku materialnego,
2) udział w opracowaniu i rozpowszechnianiu materiałów informacyjnych wszechstronnie ukazujących dorobek Powiatu i jego walory za pośrednictwem różnorodnych publikacji i wydawnictw oraz środków masowego przekazu,
3) realizowanie zakupów i dystrybucji materiałów promocyjnych Powiatu,
4) realizowanie zadań z zakresu kultury i ochrony zabytków poprzez:
a) organizację powiatowych imprez kulturalnych, współpracę z instytucjami zewnętrznymi w zakresie współorganizacji przedsięwzięć w zakresie kultury,
b) realizację spraw związanych z prowadzeniem powiatowej biblioteki publicznej,
c) realizację zadań związanych z przyznaniem Nagrody Powiatu Wodzisławskiego w Dziedzinie Kultury,
5) realizację zadań wynikających z ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, w tym w szczególności:
a) sporządzenie i realizacja programu opieki nad zabytkami,
b) przyjmowanie zgłoszeń związanych z umieszczaniem na zabytkach nieruchomych znaków informujących o tym, iż podlegają ochronie,
c) przyjmowanie zgłoszeń związanych z ustanawianiem społecznych opiekunów zabytków,
d) przygotowanie procedur konkursowych oraz realizacja zadań związanych z przekazaniem dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane obiektów wpisanych do rejestru zabytków znajdujących się na terenie powiatu wodzisławskiego,
6) realizowanie zadań z zakresu kultury fizycznej i turystyki poprzez:
a) organizowanie powiatowych imprez z zakresu sportu, turystyki i rekreacji, współpracę z instytucjami zewnętrznymi w zakresie współorganizacji przedsięwzięć sportowych,
b) wykonywanie zadań związanych z przyznaniem Nagrody Powiatu Wodzisławskiego w Dziedzinie Sportu.

DOKUMENTY WYDZIAŁU: