POWIAT WODZISŁAWSKI oficjalny serwis internetowy

 
Strona startowa Starostwo Powiatowe

Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej

Adres siedziby Wydziału:
ul. Pszowska 92a
44-300 Wodzisław Śl.
e-mail: zdrowie@powiatwodzislawski.pl

Naczelnik Wydziału: Iwona Koczy
tel. 32 453 99 74
III piętro, pokój 315

Z-ca Naczelnika: Anna Zawadzka
tel. 32 412 09 65
III piętro, pokój 317

Inspektor: Ewa Śmiałek
tel. 32 453 99 71
III piętro, pokój 316

Do zadań Wydziału należy w szczególności:

 1. Tworzenie, przekształcanie, likwidacja i restrukturyzacja podmiotu leczniczego niebędącego przedsiębiorcą;
 2. Dysponowanie aktywami trwałymi podmiotu leczniczego niebędącego przedsiębiorcą;
 3. Sprawowanie nadzoru nad podmiotem leczniczym niebędącym przedsiębiorcą w zakresie zgodności działań z przepisami prawa, statutem i regulaminem organizacyjnym oraz w zakresie dostępności i jakości udzielonych świadczeń zdrowotnych, prawidłowości gospodarowania mieniem oraz środkami publicznymi i gospodarki finansowej;
 4. Współpraca z podmiotem leczniczym niebędącym przedsiębiorcą w zakresie działalności Rady Społecznej, udział w posiedzeniach Rady Społecznej oraz prowadzenie spraw związanych z powoływaniem, odwoływaniem i zmianami składu personalnego Rady Społecznej;
 5. Przygotowanie i prowadzenie postępowań konkursowych na stanowisko kierownika podmiotu leczniczego niebędącego przedsiębiorcą;
 6. Prowadzenie spraw związanych z udzielaniem dotacji podmiotowi leczniczemu niebędącemu przedsiębiorcą;
 7. Prowadzenie postępowań w sprawie wyboru biegłego rewidenta uprawnionego do badania sprawozdania finansowego podmiotu leczniczego niebędącego przedsiębiorcą;
 8. Sporządzanie zestawień, analiz, opracowań dotyczących funkcjonowania podmiotu leczniczego niebędącego przedsiębiorcą lub innych spraw pozostałych w kompetencji Wydziału;
 9. Sporządzanie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej podmiotu leczniczego niebędącego przedsiębiorcą na podstawie raportu kierownika tego podmiotu;
 10. Zatwierdzanie programu naprawczego sporządzonego przez kierownika podmiotu leczniczego niebędącego przedsiębiorcą;
 11. Ustalanie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych działających na terenie powiatu;
 12. Realizowanie zadań z zakresu promocji zdrowia finansowanych z budżetu Powiatu Wodzisławskiego, dotyczących w szczególności współpracy z organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego;
 13. Współpraca z innymi podmiotami działającymi w sferze ochrony zdrowia, w szczególności w zakresie pozyskiwania i przekazywania informacji;
 14. Wykonywanie innych zadań dotyczących funkcjonowania podmiotów leczniczych niebędących przedsiębiorcą oraz wynikających z przepisów prawa, w szczególności dotyczących ochrony zdrowia;
 15. Przygotowywanie dokumentacji w przedmiocie zawierania porozumień z powiatami w zakresie rozliczenia dotacji na dzieci umieszczane w pieczy zastępczej (rodzinnej i instytucjonalnej);
 16. Dokonywanie podziału dotacji celowej otrzymywanej w budżetu państwa, tytułem częściowego pokrycia kosztów utrzymania pensjonariuszy w domach pomocy społecznej;
 17. Wykonywanie zadań z zakresu administracji rządowej dotyczących orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności;
 18. Wydawanie kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych.