Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Powiat Wodzisławski Powiat Wodzisławski Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej - Powiat Wodzisławski

Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej

 

Adres siedziby Wydziału:
ul. Pszowska 92a
44-300 Wodzisław Śl.
e-mail: zdrowie@powiatwodzislawski.pl

Naczelnik Wydziału: Iwona Koczy
tel. 32 453 99 74
III piętro, pokój 315

Z-ca Naczelnika: Anna Zawadzka
tel. 32 412 09 65
III piętro, pokój 317

Inspektor: Ewa Śmiałek
tel. 32 453 99 71
III piętro, pokój 316

Informacja o działalności Wydziału w tekście łatwym do czytania – pobierz plik (docx 14KB)

Do zadań Wydziału należy w szczególności:

 1. Tworzenie, przekształcanie, likwidacja i restrukturyzacja podmiotu leczniczego niebędącego przedsiębiorcą.
 2. Dysponowanie aktywami trwałymi podmiotu leczniczego niebędącego przedsiębiorcą.
 3. Sprawowanie nadzoru nad podmiotem leczniczym niebędącym przedsiębiorcą w zakresie zgodności działań z przepisami prawa, statutem i regulaminem organizacyjnym oraz w zakresie dostępności i jakości udzielonych świadczeń zdrowotnych, prawidłowości gospodarowania mieniem oraz środkami publicznymi i gospodarki finansowej.
 4. Współpraca z podmiotem leczniczym niebędącym przedsiębiorcą w zakresie działalności Rady Społecznej, udział w posiedzeniach Rady Społecznej oraz prowadzenie spraw związanych z powoływaniem, odwoływaniem i zmianami składu personalnego Rady Społecznej.
 5.  Przygotowanie i prowadzenie postępowań konkursowych na stanowisko kierownika podmiotu leczniczego niebędącego przedsiębiorcą.
 6. Prowadzenie spraw związanych z udzielaniem dotacji podmiotowi leczniczemu niebędącemu przedsiębiorcą.
 7. Prowadzenie postępowań w sprawie wyboru biegłego rewidenta uprawnionego do badania sprawozdania finansowego podmiotu leczniczego niebędącego przedsiębiorcą.
 8. Sporządzanie zestawień, analiz, opracowań dotyczących funkcjonowania podmiotu leczniczego niebędącego przedsiębiorcą lub innych spraw pozostałych w kompetencji Wydziału.
 9. Sporządzanie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej podmiotu leczniczego niebędącego przedsiębiorcą na podstawie raportu kierownika tego podmiotu.
 10. Zatwierdzanie programu naprawczego sporządzonego przez kierownika podmiotu leczniczego niebędącego przedsiębiorcą.
 11. Ustalanie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych działających na terenie powiatu.
 12. Realizowanie zadań z zakresu promocji zdrowia finansowanych z budżetu Powiatu Wodzisławskiego, dotyczących w szczególności współpracy z organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.
 13. Współpraca z innymi podmiotami działającymi w sferze ochrony zdrowia, w szczególności w zakresie pozyskiwania i przekazywania informacji.
 14. Wykonywanie innych zadań dotyczących funkcjonowania podmiotów leczniczych niebędących przedsiębiorcą oraz wynikających z przepisów prawa, w szczególności dotyczących ochrony zdrowia.
 15. Wykonywanie zadań z zakresu administracji rządowej dotyczących orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności.
 16. Wydawanie kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych.