POWIAT WODZISŁAWSKI oficjalny serwis internetowy

 
Strona startowa Starostwo Powiatowe

Wydział Oświaty

Adres siedziby Wydziału:
ul. Pszowska 92a
44-300 Wodzisław Śląski
e-mail: oswiata@powiatwodzislawski.pl

Naczelnik Wydziału: Katarzyna Zöllner-Solowska
tel. 32 453 99 66
II piętro, pok. 201

Zastępca naczelnika: Agnieszka Lepiorz
tel. 32 453 99 63
II piętro, pok. 201

REFERAT EDUKACJI:
Kierownik: Celina Machnik
tel. 32 453 99 61
II piętro, pok. 202

Inspektor: Bożena Szkatuła
tel. 32 453 99 68
II piętro, pok. 202

Podinspektor: Martyna Rybińska
tel. 32 4120978
II piętro, pok. 203

REFERAT EKONOMICZNY:
Kierownik: Jarosława Pawelec
tel. 32 453 99 64
II piętro, pok. 207

Główny Specjalista: Bogumiła Durka
tel. 32 453 99 65
II piętro, pok. 207

REFERAT  PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH:
Kierownik: Barbara Kiermas-Langer
tel. 32 453 99 67
II piętro, pok. 206

Inspektor: Małgorzata Ludwicka
tel. 32 453 99 67
II piętro, pok. 206

Podinspektor: Kamila Bura
tel. 32 412 09 69
II piętro, pok.205

Pomoc administracyjna: Anna Olejniczak
II piętro, pok. 205

Daria Karliczek – pomoc administracyjna, koordynator projektu „Innowacyjne nauczanie potrzebą przyszłości”
tel. 32 453 99 67
II piętro, pok. 206

REFERAT NADZORU PUBLICZNYCH I NIEPUBLICZNYCH JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH
Kierownik: Dorota Gabrowska
tel. 32 453 99 60

Inspektor: Sylwia Burda
tel. 32 412 09 50

Pomoc administracyjna: Monika Krupa
tel. 32 412 09 47

Do zadań Wydziału należy w szczególności prowadzenie spraw związanych z:

 1. Zakładaniem, prowadzeniem i likwidacją publicznych szkół podstawowych specjalnych i gimnazjów specjalnych, szkół ponadgimnazjalnych, w tym z oddziałami integracyjnymi, szkół sportowych i mistrzostwa sportowego oraz placówek kształcenia ustawicznego i placówek kształcenia praktycznego,
  poradni psychologiczno – pedagogicznych, specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, publicznych placówek doskonalenia nauczycieli, zakładów nauczycieli i bibliotek pedagogicznych;
 2. Prowadzeniem ewidencji placówek i szkół niepublicznych oraz wydawaniem decyzji o nadaniu uprawnień publicznych szkole niepublicznej;
 3. Nadzorowaniem działalności finansowej, administracyjnej i organizacyjnej szkół i placówek oświatowych, dla których Powiat Wodzisławski jest organem prowadzącym;
 4. Przekazywaniem dotacji szkołom niepublicznym o uprawnieniach szkół publicznych;
 5. Wynagradzaniem pracowników zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Wodzisławski;
 6. Nadaniem nauczycielom stopnia nauczyciela mianowanego;
 7. Przyznawaniem nauczycielom zapomogi zdrowotnej;
 8. Powierzeniem stanowiska dyrektora szkoły/placówki oświatowej prowadzonej przez Powiat Wodzisławski;
 9. Oceną pracy dyrektora szkoły/placówki oświatowej;
 10. Nadzorowaniem realizacji budżetu jednostek oświatowych;
 11. Udziałem szkół i placówek oświatowych w programach edukacyjnych współfinansowanych z budżetu państwa i ze środków unijnych;
 12. Zapewnieniem odpowiedniej formy kształcenia dziecka posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

 

CHCĘ ZAŁATWIĆ SPRAWĘ – PRZEJDŹ

WNIOSKI DO POBRANIA – PRZEJDŹ