POWIAT WODZISŁAWSKI oficjalny serwis internetowy

 
Strona startowa Starostwo Powiatowe

Służba BHP

Kierownik Biura Służby BHP, Główny Specjalista ds. BHP
Maciej Poręba
kontakt: ul. Pszowska 92a, pokój nr 314
telefon: 032 453 99 80
e-mail: maciej.poreba@powiatwodzislawski.pl

Starszy Inspektor ds. BHP
Bożena Wiosna

Zakres działalności:

  1. Przeprowadzanie kontroli warunków pracy na stanowiskach administracyjno – biurowych i robotniczych w Starostwie, bieżące informowanie Starosty o stwierdzonych zagrożeniach zawodowych oraz formułowanie wniosków zmierzających do usuwania tych zagrożeń.
  2. Prowadzenie doradztwa w zakresie obowiązujących przepisów bhp podczas remontów, modernizacji i wyposażania stanowisk pracy.
  3. Sporządzanie raz w roku okresowej analizy stanu bezpieczeństwa i higieny pracy zawierającej propozycje przedsięwzięć technicznych i organizacyjnych mających na celu zapobieganie zagrożeniom dla życia i zdrowia pracowników oraz poprawę warunków pracy.
  4. Przygotowywanie i aktualizowanie programów szkoleń wstępnych i okresowych dla pracowników Starostwa w oparciu o obowiązujące przepisy.
  5. Przeprowadzanie szkoleń wstępnych i okresowych dla pracowników Starostwa, wydawanie odpowiednich zaświadczeń, współpraca z poszczególnymi komórkami organizacyjnymi w zakresie przeprowadzania szkoleń w dziedzinie bhp.
  6. Uczestniczenie w ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy, w drodze do /lub  z pracy, sporządzanie kompletnej dokumentacji powypadkowej.
  7. Organizowanie konsultacji z przedstawicielem pracowników dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w Starostwie.
  8. Udział w opracowywaniu ryzyka zawodowego na poszczególnych stanowiskach pracy, sporządzanie kompletnej dokumentacji w tym zakresie.
  9. Opracowywanie oraz aktualizacja instrukcji stanowiskowych w dziedzinie bhp.
  10. Popularyzowanie wśród pracowników Starostwa problematyki bezpieczeństwa i higieny pracy.