POWIAT WODZISŁAWSKI oficjalny serwis internetowy

 

Strona startowa Starostwo Powiatowe

Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Adres siedziby i do korespondencji:
ul. Bogumińska 2, 44-300 Wodzisław Śl.
e-mail: wgn@powiatwodzislawski.pl

Naczelnik Wydziału: Agata Kocur
tel. (32) 45 39 757
kontakt: II piętro pokój nr 214

Zastępca Naczelnika: Magdalena Nowak
tel. (32) 45 39 740
kontakt: II piętro pokój nr 215

Referat Gospodarki Nieruchomościami Skarbu Państwa:
Kierownik Referatu: Barbara Kaczmarek
tel. (32) 45 39 758
kontakt: II piętro pokój nr 202

Zuzanna Libowska
tel. (32) 45 39 758
kontakt: II piętro pokój nr 202

Justyna Rudol
tel. (32) 45 39 758
kontakt: II piętro pokój nr 202

Andrzej Bubas
tel. (32) 45 39 759
kontakt: II piętro pokój nr 206

Iwona Młynarska
tel. (32) 45 39 759
kontakt: II piętro pokój nr 206

Ewelina Woźniak
tel. (32) 45 39 744
kontakt: II piętro pokój nr 205

Referat Gospodarki Nieruchomościami Powiatu:
Kierownik Referatu: Wioletta Tkocz
tel. (32) 45 39 740
kontakt: II piętro pokój nr 215

Ilona Sitko
tel. (32) 45 39 761
kontakt: II piętro pokój nr 215

Malwina Krzystała
tel. (32) 45 39 761
kontakt: II piętro pokój nr 215

Referat Ochrony Gruntów Rolnych i Leśnych:
Beata Kucz
tel. (32) 45 39 744
kontakt: II piętro pokój nr 205

Do zadań Wydziału należy w szczególności:

1. W zakresie gospodarki gruntami rolnymi i leśnymi:

 • prowadzenie spraw dotyczących wyłączenia gruntów rolnych z produkcji rolniczej pod planowaną inwestycję;
 • prowadzenia postępowania dotyczącego rekultywacji i zagospodarowania zdewastowanych i zdegradowanych gruntów rolnych i leśnych;
 • prowadzenie kontroli stosowania przepisów o ochronie gruntów rolnych i leśnych;
 • prowadzenie sprawozdawczości z zakresu ochrony gruntów rolnych i leśnych.

2. W zakresie gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa:

 • regulacja stanu prawnego nieruchomości Skarbu Państwa położonych na terenie powiatu wodzisławskiego;
 • sprzedaż, oddanie gruntów w użytkowanie wieczyste, najem lub dzierżawę oraz trwały zarząd;
 • przyjmowanie do zasobu Skarbu Państwa nieruchomości na podstawie spadkobrania, zrzeczenia się, przepisów o Krajowym Rejestrze Sądowym, za zadłużenia z tytułu opłat podatku od towarów i usług, i in.;
 • ewidencjonowanie zasobu nieruchomości Skarbu Państwa;
 • dokonywanie darowizny gruntów Skarbu Państwa na rzecz gmin za zgodą Wojewody Śląskiego, a także przyjmowania darowizny mienia komunalnego na rzecz Skarbu Państwa;
 • organizowanie przetargów na zbycie nieruchomości Skarbu Państwa;
 • naliczanie i aktualizacja opłat z tytułu użytkowania wieczystego i trwałego zarządu;
 • prowadzenie postępowania wywłaszczeniowego, w tym występowanie do sądu z wnioskiem o ujawnienie w księdze wieczystej wszczęcia postępowania wywłaszczeniowego oraz wykreślenia tego wpisu;
 • wydawanie zezwolenia na czasowe zajęcie nieruchomości Skarbu Państwa w celu przeprowadzenia instalacji technicznych;
 • przygotowanie dokumentacji geodezyjnej niezbędnej do założenia ksiąg wieczystych na rzecz Skarbu Państwa;
 • prowadzenie postępowań w sprawach udostępniania oraz ograniczenia w sposobie korzystania z nieruchomości przez jego właściciela, ustalenia odszkodowania z tego tytułu, na podstawie przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami;
 • ustanawianie praw rzeczowych na nieruchomościach Skarbu Państwa;
 • sporządzanie sprawozdawczości z gospodarowania zasobem Skarbu Państwa.

3. W zakresie gospodarki nieruchomościami Powiatu:

 • nabywanie w drodze umów cywilnoprawnych na rzecz Powiatu nieruchomości niezbędnych do realizacji zadań ustawowych Powiatu od Skarbu Państwa, gmin oraz osób fizycznych i prawnych;
 • regulowanie stanu prawnego mienia przejmowanego od Skarbu Państwa z mocy prawa, jako mienie powiatowe poprzez występowanie do Wojewody Śląskiego o potwierdzenie nabycia prawa własności przez Powiat, a następnie ujawnianie w księgach wieczystych nabytego prawa własności;
 • nabywanie na rzecz Powiatu nieruchomości zajętych pod drogi publiczne powiatowe;
 • prowadzenie spraw dotyczących ustanowienia praw rzeczowych na nieruchomościach Powiatu;
 • zbywanie i oddawanie w trwały zarząd nieruchomości Powiatu;
 • organizowanie przetargów w ramach gospodarowania nieruchomościami Powiatu;
 • ewidencjonowanie zasobu nieruchomości Powiatu;
 • sporządzanie sprawozdawczości ze stanu mienia powiatowego;
 • prowadzenie kontroli zalesienia gruntów rolnych i prowadzenia uprawy leśnej, spraw dot. wypłaty miesięcznego ekwiwalentu za prowadzenie uprawy leśnej;
 • prowadzenie postępowania administracyjnego w zakresie określania wysokości odszkodowania za grunty przejęte pod drogi publiczne;
 • przygotowanie dokumentacji do postępowania dotyczącego zamówień publicznych na dostawy i usługi dla potrzeb Wydziału;
 • prowadzenie postępowań związanych z wykreślaniem zapisów w księdze wieczystej dotyczącego ciężaru realnego i hipoteki, ustanowionych na rzecz Skarbu Państwa.

Szczegółowe zadania i obowiązki Wydziału Gospodarki Nieruchomościami – tutaj

CHCĘ ZAŁATWIĆ SPRAWĘ – PRZEJDŹ