Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Powiat Wodzisławski Powiat Wodzisławski Wydział Gospodarki Nieruchomościami - Powiat Wodzisławski

Wydział Gospodarki Nieruchomościami

 

Adres siedziby i do korespondencji:
ul. Bogumińska 2, 44-300 Wodzisław Śl.
e-mail: wgn@powiatwodzislawski.pl

Naczelnik Wydziału: Agata Kocur
tel. 32 45 39 757
kontakt: II piętro pokój nr 214

Zastępca Naczelnika: Magdalena Nowak
tel. 32 45 39 740
kontakt: II piętro pokój nr 215

Referat Gospodarki Nieruchomościami Skarbu Państwa
Kierownik Referatu: Aleksandra Tomecka
tel. 32 45 39 744
kontakt: II piętro pokój nr 205

 • Zuzanna Libowska
  tel. 32 45 39 758
  kontakt: II piętro pokój nr 202
 • Justyna Rudol
  tel. 32 45 39 758
  kontakt: II piętro pokój nr 202
 • Ewelina Łasut
  tel. 32 45 39 758
  kontakt: II piętro pokój nr 202
 • Iwona Młynarska
  tel. 32 45 39 759
  kontakt: II piętro pokój nr 206
 • Magdalena Szotek
  tel. 32 45 39 759
  kontakt: II piętro pokój nr 206
 • Beata Lubasz
  tel. (32) 45 39 759
  kontakt: II piętro pokój nr 206

Referat Gospodarki Nieruchomościami Powiatu i Ochrony Gruntów:
Kierownik Referatu: Wioletta Tkocz
tel. 32 45 39 740
kontakt: II piętro pokój nr 215

 • Ilona Sitko
  tel. 32 45 39 761
  kontakt: II piętro pokój nr 215
 • Malwina Krzystała
  tel. 32 45 39 761
  kontakt: II piętro pokój nr 215
 • Główny Specjalista ds. Ochrony Gruntów: Beata Kucz
  tel. 32 45 39 744
  kontakt: II piętro pokój nr 205
 • Monika Pielczyk
  tel. 32 45 39 719
  kontakt: II piętro pokój nr 205

Informacja o działalności Wydziału w tekście łatwym do czytania – pobierz plik (docx 15KB)

Wydział Gospodarki Nieruchomościami wykonuje zadania związane z gospodarką nieruchomościami Powiatu i Skarbu Państwa oraz z ochroną gruntów rolnych i leśnych.

Referat Gospodarki Nieruchomościami Powiatu i Ochrony Gruntów:

W zakresie gospodarki mieniem powiatowym:

 1. Nabywanie w drodze umów cywilnoprawnych na rzecz Powiatu nieruchomości niezbędnych do realizacji zadań ustawowych Powiatu.
 2. Regulowanie stanu prawnego mienia Powiatu przejmowanego od Skarbu Państwa z mocy prawa.
 3. Nabywanie na rzecz Powiatu nieruchomości zajętych pod drogi publiczne powiatowe.
 4. Prowadzenie spraw dotyczących ustanowienia praw rzeczowych na nieruchomościach Powiatu.
 5. Zbywanie i oddawanie w trwały zarząd nieruchomości Powiatu.
 6. Organizowanie przetargów w ramach gospodarowania nieruchomościami Powiatu.
 7. Ewidencjonowanie zasobu nieruchomości Powiatu.

W zakresie ochrony gruntów rolnych i leśnych:

 1. Prowadzenie spraw dotyczących wyłączenia gruntów rolnych z produkcji rolniczej pod planowaną inwestycję.
 2. Prowadzenie postępowania dotyczącego rekultywacji i zagospodarowania zdewastowanych i zdegradowanych gruntów rolnych i leśnych.
 3. Prowadzenie kontroli stosowania przepisów o ochronie gruntów rolnych i leśnych.

Ponadto:

 1. Prowadzenie kontroli zalesienia gruntów rolnych i prowadzenia uprawy leśnej.
 2. Prowadzenie spraw dotyczących wypłaty miesięcznego ekwiwalentu za prowadzenie uprawy leśnej.
 3. Prowadzenie postępowania administracyjnego w zakresie określania wysokości odszkodowania za grunty przejęte pod drogi publiczne na podstawie specustawy drogowej oraz za grunty zajęte na dzień 31 grudnia 1998 r. pod drogi publiczne: gminne, powiatowe i wojewódzkie.
 4. Przekształcanie prawa użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności nieruchomości.

Referat Gospodarki Nieruchomościami Skarbu Państwa:

W zakresie gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa:

 1. Regulacja stanu prawnego nieruchomości Skarbu Państwa położonych na terenie powiatu wodzisławskiego.
 2. Sprzedaż, oddanie gruntów w użytkowanie wieczyste, najem lub dzierżawę oraz trwały zarząd.
 3. Przejmowanie do zasobu Skarbu Państwa nieruchomości na podstawie spadkobrania, zrzeczenia się prawa użytkowania wieczystego, przepisów o Krajowym Rejestrze Sądowym, za zadłużenia z tytułu opłat podatku od towarów i usług, i in..
 4. Ewidencjonowanie zasobu nieruchomości Skarbu Państwa.
 5. Dokonywanie darowizny gruntów Skarbu Państwa na rzecz gmin za zgodą Wojewody Śląskiego, a także przyjmowanie darowizny mienia komunalnego na rzecz Skarbu Państwa.
 6. Organizowanie przetargów na zbycie nieruchomości Skarbu Państwa.
 7. Naliczanie i aktualizacja opłat z tytułu użytkowania wieczystego i trwałego zarządu gruntów Skarbu Państwa.
 8. Regulacja stanu prawnego nieruchomości Skarbu Państwa, w tym zakładanie ksiąg wieczystych dla nieruchomości bez wykazów hipotecznych oraz ujawnianie stanów zaszłych.
 9. Wydawanie zezwoleń na czasowe zajęcie nieruchomości Skarbu Państwa w celu przeprowadzenia instalacji technicznych.
 10. Ustanawianie praw rzeczowych na nieruchomościach Skarbu Państwa.

Ponadto:

 1. Przekształcanie prawa użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności nieruchomości.
 2. Prowadzenie postępowań wywłaszczeniowych, w tym występowanie do sądu z wnioskiem o ujawnienie w księdze wieczystej wszczęcia postępowania wywłaszczeniowego oraz wykreślenia tego wpisu.
 3. Prowadzenie postępowań o zwrot wywłaszczonych nieruchomości oraz dokonywanie rozliczeń z tego tytułu.
 4. Prowadzenie postępowań w sprawach ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości przez jego właściciela, na podstawie przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami.
 5. Prowadzenie postępowań w sprawie określania odszkodowania z tytułu ograniczenia korzystania z nieruchomości na podstawie ustawy o gospodarce nieruchomościami.
 6. Wydawanie decyzji potwierdzających wygaśnięcie trwałego zarządu sprawowanego przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej, na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne.