Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Herb powiatu wodzisławskiego Powiat Wodzisławski » Wydział Funduszy Zewnętrznych i Zamówień Publicznych

Wydział Funduszy Zewnętrznych i Zamówień Publicznych

 

Adres siedziby:
ul. Pszowska 92 a
44-300 Wodzisław Śląski
II piętro
e-mail: przetargi@powiatwodzislawski.pl
fundusze@powiatwodzislawski.pl

Naczelnik wydziału: Katarzyna Lerch
pokój: 212
tel.:  32/4120930
e-mail: przetargi@powiatwodzislawski.pl
fundusze@powiatwodzislawski.pl

Zastępca naczelnika: Justyna Wuwer
pokój: 216
tel.: 32/4120988
fax: 32/4120931
e-mail: przetargi@powiatwodzislawski.pl

Referat Funduszy Zewnętrznych

Referat Zamówień Publicznych

Referat Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi

Informacja o działalności Wydziału w tekście łatwym do czytania – pobierz plik (docx 15KB)

Do zadań Wydziału należy w szczególności:

 1. Koordynacja działań mających na celu wykorzystanie środków zewnętrznych na rzecz rozwoju powiatu.
 2. Pozyskiwanie informacji na temat aktualnych programów unijnych i krajowych oraz analiza przedsięwzięć możliwych do realizacji w ramach poszczególnych programów krajowych i funduszy UE.
 3. Koordynacja i udział w procesie przygotowania aplikacji, wdrażania i rozliczania projektów.
 4. Współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego oraz organizacjami je zrzeszającymi w zakresie realizacji projektów.
 5. Współpraca z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w celu realizacji wspólnych projektów finansowanych ze środków UE lub programów krajowych.
 6. Koordynacja prac związanych z planowaniem strategicznym rozwoju powiatu w tym monitorowanie realizacji celów i zadań zawartych w Strategii Rozwoju Powiatu i jej aktualizowanie oraz opiniowanie zewnętrznych strategii i planów.
 7. Realizowanie zadań wynikających z ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w tym związanych z przekazywaniem dotacji dla organizacji pozarządowych  na realizację zadań publicznych Powiatu Wodzisławskiego w dziedzinie kultury i ochrony dóbr kultury oraz dziedzictwa narodowego, sportu, turystyki i krajoznawstwa, a także z  inicjatywą lokalną w zakresie zadań Wydziału.
 8. Przygotowanie Programu Współpracy Powiatu Wodzisławskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, przeprowadzenie procedury konsultacji i uchwalenia programu oraz koordynacja i monitorowanie jego realizacji.
 9. Realizowanie procedury związanej z przekazywaniem dotacji dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku na zadania inne niż określone w ustawie o działalności pożytku publicznego.
 10. Monitorowanie oraz merytoryczna kontrola prawidłowości realizacji zadań zleconych przez Powiat podmiotom zewnętrznym w zakresie działania Wydziału.
 11. Organizacyjne przygotowywanie i prowadzenie postępowań o udzielenie zamówień publicznych w trybach określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych.
 12. Nadzór nad stosowaniem przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych w Starostwie.
 13. Konsultacje w zakresie realizacji procedur udzielania zamówień publicznych przez komórki organizacyjne Starostwa oraz jednostki organizacyjne powiatu.
 14. Udział w pracach komisji przetargowych powoływanych do przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówień publicznych w Starostwie oraz w jednostkach organizacyjnych powiatu w zakresie określonym przez Zarząd Powiatu lub przez Starostę.
 15. współpraca z Urzędem Zamówień Publicznych.
 16. Prowadzenie i rozwijanie współpracy z partnerami krajowymi i z zagranicy, z którymi Powiat zawarł stosowne porozumienia poprzez przygotowanie, organizowanie oraz przeprowadzenie wizyt partnerskich.
 17. Przygotowanie harmonogramu wizyt delegacji zagranicznych.
 18. Wykonywanie tłumaczeń ustnych i pisemnych związanych z wizytami oraz prowadzenie korespondencji z partnerami z zagranicy.
 19. Przygotowywanie wniosków i pozyskiwanie środków zewnętrznych na realizację projektów partnerskich.