Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Powiat Wodzisławski Powiat Wodzisławski Wydział Funduszy Zewnętrznych i Zamówień Publicznych - Powiat Wodzisławski

Wydział Funduszy Zewnętrznych i Zamówień Publicznych

 

Adres siedziby:
ul. Pszowska 92 a
44-300 Wodzisław Śląski
II piętro
e-mail: przetargi@powiatwodzislawski.pl
fundusze@powiatwodzislawski.pl

Naczelnik wydziału: Katarzyna Lerch
pokój: 212
tel.:  32/4120930
e-mail: przetargi@powiatwodzislawski.pl
fundusze@powiatwodzislawski.pl

Zastępca naczelnika: Justyna Wuwer
pokój: 216
tel.: 32/4120988
e-mail: przetargi@powiatwodzislawski.pl

Referat Funduszy Zewnętrznych

Referat Zamówień Publicznych

Referat Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi

Informacja o działalności Wydziału w tekście łatwym do czytania – pobierz plik (docx 15KB)

Do zadań Wydziału należy w szczególności:

 1. Koordynacja działań mających na celu wykorzystanie środków zewnętrznych na rzecz Rozwoju Powiatu;
 2. Pozyskiwanie informacji na temat aktualnych programów unijnych i krajowych oraz analiza przedsięwzięć możliwych do realizacji w ramach poszczególnych programów krajowych i funduszy UE;
 3. Koordynacja i udział w procesie przygotowania aplikacji, wdrażania i rozliczania projektów;
 4. Współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego oraz organizacjami je zrzeszającymi w zakresie realizacji projektów;
 5. Współpraca z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w celu realizacji wspólnych projektów finansowanych ze środków UE lub programów krajowych;
 6. Koordynacja prac związanych z planowaniem strategicznym rozwoju Powiatu, w tym monitorowanie realizacji celów i zadań zawartych w Strategii Rozwoju Powiatu i jej aktualizowanie oraz opiniowanie zewnętrznych strategii i planów;
 7. Realizowanie zadań wynikających z ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w tym zadań w ramach inicjatywy lokalnej oraz zadań związanych z przekazywaniem dotacji dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych Powiatu Wodzisławskiego w dziedzinie kultury, sportu, turystyki i krajoznawstwa, nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej;
 8. Przygotowanie Programu Współpracy Powiatu Wodzisławskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, przeprowadzenie procedury konsultacji i uchwalenia programu oraz koordynacja i monitorowanie jego realizacji;
 9. Realizowanie procedury związanej z przekazywaniem dotacji dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku na zadania inne niż określone w ustawie o działalności pożytku publicznego;
 10. Realizacja zadań Powiatu wynikających z ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej,
 11. Monitorowanie oraz merytoryczna kontrola prawidłowości realizacji zadań zleconych przez Powiat podmiotom zewnętrznym w zakresie działania Wydziału;
 12. Organizacyjne przygotowywanie i prowadzenie postępowań o udzielenie zamówień publicznych w trybach określonych w ustawie z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych;
 13. Nadzór nad stosowaniem przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych w Starostwie;
 14. Konsultacje w zakresie realizacji procedur udzielania zamówień publicznych przez komórki organizacyjne Starostwa oraz jednostki organizacyjne powiatu;
 15. Udział w pracach komisji przetargowych powoływanych do przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówień publicznych w Starostwie oraz w jednostkach organizacyjnych powiatu w zakresie określonym przez Zarząd Powiatu lub przez Starostę;
 16. Współpraca z Urzędem Zamówień Publicznych;
 17. Prowadzenie i rozwijanie współpracy z partnerami krajowymi i z zagranicy, z którymi Powiat zawarł stosowne porozumienia poprzez przygotowanie, organizowanie oraz przeprowadzenie wizyt partnerskich;
 18. Przygotowanie harmonogramu wizyt delegacji zagranicznych;
 19. Wykonywanie tłumaczeń ustnych i pisemnych związanych z wizytami oraz prowadzenie korespondencji z partnerami z zagranicy;
 20. Przygotowywanie wniosków i pozyskiwanie środków zewnętrznych na realizację projektów partnerskich.