Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Powiat Wodzisławski Powiat Wodzisławski Wydział Organizacyjno-Administracyjny - Powiat Wodzisławski

Wydział Organizacyjno-Administracyjny

 

Adres siedziby Wydziału:
ul. Bogumińska 2
44-300 Wodzisław Śl.
e-mail: wydzora@powiatwodzislawski.pl

Naczelnik wydziału: Jolanta Kwiecień
tel. 32 453 97 30

Zastępca naczelnika wydziału/ Kierownik Referatu Zaopatrzenia i Obsługi Urzędu: Renata Kościelak
tel. 32 453 97 49

Referat Organizacyjny
Kierownik: Lucyna Marek
tel. 32 453 97 13

Referat Gospodarczy:
Kierownik: Jagoda Firut
tel. 32 453 97 48

Wydział realizuje zadania w zakresie obsługi organizacyjno – administracyjnej Starostwa.

Informacja o działalności Wydziału w tekście łatwym do czytania – pobierz plik (docx 14KB)

Do zadań Wydziału należy w szczególności:

 1. Koordynacja prac związanych z realizacją aktów prawnych Starosty.
 2. Prowadzenie Punktu Obsługi Klienta.
 3. Obsługa kancelaryjna Starostwa.
 4. Prowadzenie obsługi sekretariatu Starosty, Wicestarosty i Członka Zarządu.
 5. Prowadzenie centralnego rejestru skarg i wniosków oraz czuwanie nad terminowym rozpatrywaniem skarg i wniosków oraz właściwym udzielaniem odpowiedzi.
 6. Prowadzenie dokumentacji szkoleń doskonalących i podnoszących kwalifikacje pracowników Starostwa oraz opracowywanie rocznego planu szkoleń.
 7. Organizowanie zaopatrzenia materiałowo-technicznego na potrzeby komórek organizacyjnych Starostwa zgodnie z zasadami udzielania zamówień publicznych.
 8. Prowadzenie ewidencji wyposażenia Starostwa.
 9. Opracowywanie projektów planów finansowych budżetu Starostwa na dany rok budżetowy oraz sporządzanie planu zamówień publicznych dla zadań realizowanych przez Wydział.
 10. Prowadzenie zakładowej działalności socjalnej wynikającej z ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych.
 11. Administrowanie budynkami Starostwa.
 12. Prowadzenie archiwum zakładowego zgodnie z instrukcją archiwalną.