POWIAT WODZISŁAWSKI oficjalny serwis internetowy

 
Strona startowa Starostwo Powiatowe

Wydział Organizacyjno-Administracyjny

Adres siedziby Wydziału:
ul. Bogumińska 2
44-300 Wodzisław Śl.
e-mail: wydzora@powiatwodzislawski.pl

Naczelnik wydziału: Jolanta Kwiecień
tel. 32 453 97 30

Zastępca naczelnika wydziału/ Kierownik Referatu Zaopatrzenia i Obsługi Urzędu: Renata Kościelak
tel. 32 453 97 49

Referat Organizacyjny
Kierownik: Lucyna Marek
tel. 32 453 97 13

Referat Gospodarczy:
Kierownik: Jagoda Firut
tel. 32 453 97 48

Wydział realizuje zadania w zakresie obsługi organizacyjno – administracyjnej Starostwa.

Do zadań Wydziału należy w szczególności:

 1. Koordynacja prac związanych z realizacją aktów prawnych Starosty;
 2. Prowadzenie Punktu Obsługi Klienta;
 3. Obsługa kancelaryjna Starostwa;
 4. Prowadzenie obsługi sekretariatu Starosty, Wicestarosty i Członka Zarządu;
 5. Prowadzenie centralnego rejestru skarg i wniosków oraz czuwanie nad terminowym rozpatrywaniem skarg i wniosków oraz właściwym udzielaniem odpowiedzi;
 6. Prowadzenie dokumentacji szkoleń doskonalących i podnoszących kwalifikacje pracowników Starostwa oraz opracowywanie rocznego planu szkoleń;
 7. Organizowanie zaopatrzenia materiałowo-technicznego na potrzeby komórek organizacyjnych Starostwa zgodnie z zasadami udzielania zamówień publicznych;
 8. Prowadzenie ewidencji wyposażenia Starostwa;
 9. Opracowywanie projektów planów finansowych budżetu Starostwa na dany rok budżetowy oraz sporządzanie planu zamówień publicznych dla zadań realizowanych przez Wydział;
 10. Prowadzenie zakładowej działalności socjalnej wynikającej z ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych;
 11. Administrowanie budynkami Starostwa;
 12. Prowadzenie archiwum zakładowego zgodnie z instrukcją archiwalną.