Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Herb powiatu wodzisławskiego Powiat Wodzisławski » Wydział Obywatelski, Ochrony Informacji Niejawnych i Zarządzania Kryzysowego

Wydział Obywatelski, Ochrony Informacji Niejawnych i Zarządzania Kryzysowego

 

Adres siedziby:
ul. Pszowska 92a
44-300 Wodzisław  Śląski
e-mail: obywatelski@powiatwodzislawski.pl

Naczelnik Wydziału – Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych: Gabriela Bała
tel. 32 412 09 72
II piętro, pok. 211

Z-ca Naczelnika: Krystyna Korniluk
tel. 32 412 09 83
II piętro, pok. 224

Główny specjalista: Katarzyna Sitko
tel. 32 412 09 79
II piętro, pok. 208

Główny specjalista: Iwona Wajsman
tel. 32 412 09 79
II piętro, pok. 208

Inspektor: Daniel Wodecki
tel. 32 412 09 73
II piętro, pok. 209

Informacja o działalności Wydziału w tekście łatwym do czytania – pobierz plik (docx 14KB)

Wydział realizuje zadania z zakresu spraw obywatelskich, ochrony informacji niejawnych, powszechnego obowiązku obrony oraz zarządzania kryzysowego.

Do zadań w tym zakresie należy prowadzenie spraw związanych w szczególności z:

 1. Prowadzeniem Biura Rzeczy Znalezionych;
 2. Organizowaniem i przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej;
 3. Sprawowaniem nadzoru nad działalnością stowarzyszeń, uczniowskich klubów sportowych oraz prowadzenie ewidencji stowarzyszeń, uczniowskich klubów sportowych i klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej;
 4. Dokonywanie wpisu, sprawowanie nadzoru oraz prowadzenie ewidencji  stowarzyszeń zwykłych;
 5. Wydawaniem kart wędkarskich oraz kart łowiectwa podwodnego;
 6. Organizowaniem i koordynowaniem działań związanych z realizacją zadań obrony cywilnej;
 7. Organizowaniem i koordynowaniem działań związanych z realizacją zadań obronnych;
 8. Organizowaniem i obsługą wyborów samorządowych oraz współpraca z organami wyborczym;
 9. Koordynowaniem działań Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego;
 10. Prowadzeniem powiatowego magazynu zarządzania kryzysowego;
 11. Realizowaniem zadań zarządzania kryzysowego poprzez:
 • kierowanie, monitorowanie, planowanie, reagowanie i usuwanie skutków zagrożeń na terenie powiatu,
 • realizowanie zadań z zakresu planowania cywilnego,
 • zarządzanie, organizowanie i prowadzenie szkoleń, ćwiczeń i treningów z zakresu zarządzania kryzysowego,
 • wykonywanie przedsięwzięć wynikających z planu operacyjnego funkcjonowania powiatów,
 • zapobieganie, przeciwdziałanie i usuwanie skutków zdarzeń o charakterze terrorystycznym,
 • współdziałanie z Szefem Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w zakresie przeciwdziałania, zapobiegania i usuwania skutków zdarzeń o charakterze terrorystycznym,
 • organizowanie i realizowanie zadań z zakresu ochrony infrastruktury krytycznej.

Do zadań w zakresie ochrony informacji niejawnych należy w szczególności:

 1. Zapewnienie ochrony informacji niejawnych, w tym stosowanie środków bezpieczeństwa fizycznego;
 2. Zapewnienie ochrony systemów teleinformatycznych, w których są przetwarzane informacje niejawne;
 3. Zarządzanie ryzykiem bezpieczeństwa informacji niejawnych, w szczególności szacowanie ryzyka;
 4. Kontrolowanie ochrony informacji niejawnych oraz przestrzegania przepisów o ochronie tych informacji, w szczególności okresowe (co najmniej raz na 3 lata) kontrolowanie ewidencji, materiałów i obiegu dokumentów;
 5. Opracowywanie i aktualizowanie planu ochrony informacji niejawnych w jednostce organizacyjnej, w tym w razie wprowadzenia stanu nadzwyczajnego i nadzorowanie jego realizacji;
 6. Prowadzenie szkoleń w zakresie ochrony informacji niejawnych;
 7. Prowadzenie zwykłych postępowań sprawdzających oraz kontrolnych postępowań sprawdzających;
 8. Prowadzenie aktualnego wykazu osób zatrudnionych w jednostce organizacyjnej albo wykonujących czynności zlecone, które posiadają uprawnienia do dostępu do informacji niejawnych, oraz osób, którym odmówiono wydania poświadczenia bezpieczeństwa lub je cofnięto;
 9. Przekazywanie ABW do ewidencji danych osób uprawnionych do dostępu do informacji niejawnych, a także osób, którym odmówiono wydania poświadczenia bezpieczeństwa lub wobec których podjęto decyzję o cofnięciu poświadczenia bezpieczeństwa.

Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych wykonuje obowiązki Naczelnika.

UWAGA: Z dniem 1 lipca 2015  roku wszelkie należności z tytułu opłat za wydanie karty wędkarskiej należy wpłacać na rachunek bankowy: 22 1560 0013 2008 5502 0000 0177