Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Herb powiatu wodzisławskiego Powiat Wodzisławski » Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych (kadencja 2019-2023)

Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych (kadencja 2019-2023)

 

Przy starostach tworzy się powiatowe społeczne rady do spraw osób niepełnosprawnych, zwane dalej „powiatowymi radami”, będące organami opiniodawczo-doradczymi.

Do zakresu działania powiatowych rad należy:

 1. Inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do:
  a) integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych,
  b) realizacji praw osób niepełnosprawnych;
 2. Opiniowanie projektów powiatowych programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych;
 3. Ocena realizacji programów;
 4. Opiniowanie projektów uchwał i programów przyjmowanych przez radę powiatu pod kątem ich skutków dla osób niepełnosprawnych.

Powiatowe rady składają się z 5 osób, powoływanych spośród przedstawicieli działających na terenie danego powiatu organizacji pozarządowych, fundacji oraz przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego (powiatów i gmin).

Rady wybierają przewodniczącego spośród swoich członków.

Członek rady może zostać odwołany:

 • na swój wniosek;
 • na wniosek organizacji lub organu, które zgłosiły jego kandydaturę;
 • na wniosek marszałka lub starosty, po zasięgnięciu opinii organizacji lub organu, które zgłosiły jego kandydaturę

Kadencja rady trwa 4 lata.

22 marca 2019 r. odbyło się inauguracyjne posiedzenie Powiatowej Społecznej Radzie ds. Osób Niepełnosprawnych kadencji 2019-2023. Decyzją starosty Leszka Bizonia w  nowej kadencji zasiadły:

 • Joanna Rduch-Kaszuba – reprezentująca stowarzyszenie „Radlińska Przystań”,
 • Teresa Plewnia – reprezentująca Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych w Wodzisławiu Śląskim,
 • Bożena Świerczek – reprezentująca Caritas Archidiecezji Katowickiej Ośrodek św. Hiacynta i Franciszek w Wodzisławiu Śląskim,
 • Barbara Wojciechowska – reprezentująca Stowarzyszenie Rodzin i Osób Niepełnosprawnych w Rydułtowach,
 • Sylwia Koczy – reprezentująca Stowarzyszenie Przy Dziupli w Wodzisławiu Śląskim.

W dniu 25 marca 2019 r. w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śląskim odbyło się pierwsze „robocze” posiedzenie Rady, w trakcie którego dokonano wyboru przewodniczącego, jego zastępcy oraz sekretarza Rady.

Przewodniczącą Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych została  Joanna Rduch-Kaszuba. Wiceprzewodniczącą Barbara Wojciechowska, a sekretarzem – Sylwia Koczy.

Kontakt do Rady:

Obsługę Rady zapewnia Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śl.