POWIAT WODZISŁAWSKI oficjalny serwis internetowy

 
Strona startowa Ogłoszenia

Konsultacje z organizacjami pozarządowymi i mieszkańcami – statut PPZOZ

Starosta Wodzisławski i Zarząd Powiatu Wodzisławskiego zachęcają mieszkańców powiatu oraz podmioty trzeciego sektora, tj. organizacje pozarządowe i podmioty z nimi zrównane na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do udziału w konsultacjach dot. projektu uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/182/2012 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 29 marca 2012 roku w sprawie nadania statutu Powiatowemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim.

Procedura konsultacji z przedstawicielami trzeciego sektora:

1.Przedmiot konsultacji:

  •  Projekt uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/182/2012 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 29 marca 2012 roku w sprawie nadania statutu Powiatowemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim.

2. Formy konsultacji:

  • Wyrażenie opinii na piśmie skierowanej do komórki odpowiedzialnej za konsultacje (opinia powinna zostać podpisana przez osobę/osoby upoważnione do reprezentowania organizacji).

3. Termin konsultacji:

  • od dnia 17.10.2019 r. do dnia 31.10.2019 r.

 4. Komórka odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji:

  • Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej, ul. Pszowska 92 a, 44-300 Wodzisław Śląski

Procedura konsultacji z mieszkańcami powiatu wodzisławskiego:

1.Przedmiot konsultacji:

  •  Projekt uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/182/2012 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 29 marca 2012 roku w sprawie nadania statutu Powiatowemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim.

2. Formy konsultacji:

  • Konsultacje prowadzone w formie forum wymiany opinii prowadzonego za pośrednictwem elektronicznych środków komunikacji. Opinie można składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: zdrowie@powiatwodzislawski.pl

3. Termin konsultacji:

  • od dnia 17.10.2019 r. do dnia 31.10.2019 r.

 4. Komórka odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji:

  • Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej, ul. Pszowska 92 a, 44-300 Wodzisław Śląski

 

DO POBRANIA: