POWIAT WODZISŁAWSKI oficjalny serwis internetowy

 
Strona startowa Ogłoszenia

Konsultacje projektów uchwał Rady Powiatu Wodzisławskiego

Zachęcamy podmioty trzeciego sektora do udziału w konsultacjach dotyczących projektów uchwał Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawach oświatowych.

  1. Przedmiot konsultacji:
    1) Projekt uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXI/369/2017 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 1 września 2017 roku w sprawie przyjęcia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat WodzisławskiPOBIERZ (PDF 849KB)

    2) Projekt uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek oraz przyznania zwolnienia od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którzy pełnią stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Wodzisławski oraz określenia tygodniowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli, o których mowa w art. 42 ust. 7 pkt 3 ustawy Karta Nauczyciela – POBIERZ (PDF 1MB)

  2. Forma konsultacji:Konsultacje przeprowadzone będą w formie forum wymiany opinii prowadzonego za pośrednictwem elektronicznych środków komunikacji. Opinie można składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: oswiata@powiatwodzislawski.pl
  3. Termin konsultacji:od 25 lipca 2019 roku do 9 sierpnia 2019 roku.
  4. Komórka odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji:Wydział Oświaty Starostwa Powiatowego, ul. Pszowska 92 a, 44-300 Wodzisław Śląski