POWIAT WODZISŁAWSKI oficjalny serwis internetowy

 
Strona startowa Ogłoszenia

Konsultacje z mieszkańcami i NGO

Ogłoszenie w sprawie konsultacji z mieszkańcami oraz organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/182/2012 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 29 marca 2012 roku w sprawie nadania statutu Powiatowemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim.

Procedura konsultacji z przedstawicielami trzeciego sektora:

  1. Przedmiot konsultacji:Projekt uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/182/2012 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 29 marca 2012 roku w sprawie nadania statutu Powiatowemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim.
  1. Formy konsultacji:Wyrażenie opinii skierowanej na piśmie do komórki odpowiedzialnej za konsultacje (opinia powinna zostać podpisana przez osobę/osoby upoważnioną/e do reprezentowania organizacji).
  1. Termin konsultacji:od 25.07.2019r. do 7.08.2019r.
  1. Komórka odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji:Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej, ul. Pszowska 92 a 44-300 Wodzisław Śląski

 

Procedura konsultacji z mieszkańcami powiatu wodzisławskiego:

  1. Przedmiot konsultacji:Projekt uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/182/2012 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 29 marca 2012 roku w sprawie nadania statutu Powiatowemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim.
  2. Formy konsultacji:Konsultacje prowadzone w formie forum wymiany opinii prowadzonego za pośrednictwem elektronicznych środków komunikacji. Opinie można składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: zdrowie@powiatwodzislawski.pl.
  3. Termin konsultacji:od 25.07.2019r. do 7.08.2019r.

Do pobrania: