Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Powiat Wodzisławski Powiat Wodzisławski Przetarg na sprzedaż prawa własności nieruchomości zabudowanej w Radlinie - Powiat Wodzisławski

Przetarg na sprzedaż prawa własności nieruchomości zabudowanej w Radlinie

Starosta Wodzisławski wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej ogłasza I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż prawa własności części nieruchomości zabudowanej położonej w Radlinie, przy ulicy Henryka Sienkiewicza.

Przedmiotem przetargu jest część nieruchomości Skarbu Państwa zabudowana budynkiem garażu, stanowiąca własność Skarbu Państwa, oznaczona geodezyjnie jako działka nr 3425/97 o pow. 0,0021 ha, jednostka ewidencyjna Radlin, obręb Biertułtowy, karta mapy 2, zapisana w księdze wieczystej nr GL1W/0000159/0, prowadzonej przez V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Wodzisławiu Śląskim.

Dział III oraz IV księgi wieczystej nr GL1W/00000159/0 są wolne od wpisów.

Przedmiotowa działka jest wolna od obciążeń oraz nie jest przedmiotem zobowiązań.

Opis nieruchomości

Działka nie posiada bezpośredniego dostępu do drogi publicznej – ul. Sienkiewicza, dojazd odbywa się po działce nr 3805/90, będącej własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Miasta Radlin, działce nr 3886/97, będącej własnością Miasta Radlin oraz po działce nr 3880/97, będącej własnością osób fizycznych i Spółdzielni Mieszkaniowej. Przedmiotowa działka ma kształt regularnego prostokąta i jest zabudowana budynkiem garażowym o konstrukcji tradycyjnej murowanej ze stropodachem betonowym, krytym papą, nie jest uzbrojona a media są dostępne na terenie sąsiednich działek.

Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Radlinie nr BRM.0007.092.2013 z dnia 19 grudnia 2013 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Radlin, ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego poz. 51 z dnia 3 stycznia 2014 roku, działka zlokalizowana jest w strefie 4.KS – tereny parkingów. W rejestrze gruntów oznaczona jest klasoużytkiem Bi – tereny inne zabudowane.

Uzasadnienie wyboru formy przetargu

Wybraną formę przetargu tj. przetarg ustny ograniczony, uzasadnia się tym, iż przedmiotowa działka zabudowana jest budynkiem garażu, toteż zasadnym jest jej zbycie na rzecz tylko i wyłącznie właściciela nakładów na niej zlokalizowanych.

Termin i miejsce przetargu

Przetarg odbędzie się 23 maja 2024 r. o godz. 930 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śląskim, ul. Bogumińska 2, na parterze, pok. 10 (sala narad).

Cena wywoławcza

Cena wywoławcza części nieruchomości wynosi: 2 600,00 zł (słownie: dwa tysiące sześćset złotych 00/100) + 23% podatek VAT wynoszący 598,00 zł (słownie: pięćset dziewięćdziesiąt osiem złotych 00/100) zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, co łącznie daje kwotę 3 198,00 zł (słownie: trzy tysiące sto dziewięćdziesiąt osiem złotych 00/100). Postąpienie nie może być niższe niż 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych 00/100).

Wadium

Wadium wynosi 400,00 zł (słownie: czterysta złotych 00/100).

Wadium w podanej wysokości winno być wniesione w pieniądzu, do 17 maja 2024 r. przelewem na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śląskim: VeloBank: 60 1560 1094 0000 9250 0000 1368 z zaznaczeniem tytułu wpłaty i podaniem numeru działki.

Za dzień wpłaty uznaje się dzień wpływu należności na ww. rachunek bankowy.

W przypadku zamiaru nabycia nieruchomości w ramach wspólności ustawowej małżeńskiej wadium winno być wniesione przez obojga małżonków, co należy wskazać w tytule przelewu.

Termin zgłoszenia uczestnictwa w przetargu

Pisemne zgłoszenie uczestnictwa w przetargu należy złożyć w kancelarii ogólnej Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śląskim przy ulicy Bogumińskiej 2, bądź winno wpłynąć przesyłką w terminie do 20 maja 2024 r. (ostateczny termin wpływu do urzędu).

Lista osób zakwalifikowanych zamieszczona zostanie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej starostwa oraz wywieszona na tablicy ogłoszeń w jego siedzibie, nie później niż dzień przed wyznaczonym terminem przetargu.

Warunki uczestnictwa w przetargu

Warunkiem uczestnictwa w przetargu osób, do których przetarg został ograniczony jest dokonanie wpłaty wadium w wyżej określonej wysokości i terminie, osobiste stawiennictwo w czasie i miejscu przetargu oraz przedłożenie komisji przetargowej w dniu przetargu:

 1. oświadczenia, pod rygorem odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 § 1 Kodeksu karnego, że nakłady poczynione na działce nr 3425/97 stanowią ich własność;
 2. dowodu wpłaty wadium lub dowodu stanowiącego podstawę zwolnienia z tego obowiązku, w przypadku osób wymienionych w § 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 2213);
 3. dowodu tożsamości, a w przypadku podmiotów gospodarczych aktualnego wypisu lub wydruku z właściwego dla danego podmiotu rejestru, zgody organów statutowych do działania w ich imieniu lub notarialnie poświadczonego pełnomocnictwa dla osób reprezentujących podmiot; dokumenty złożone w formie kserokopii powinny być opatrzone klauzulą „za zgodność z oryginałem”, poświadczone aktualną datą i podpisem osoby uprawnionej;
 4. oświadczenia współmałżonka zawierającego zgodę do odpłatnego nabycia w jego imieniu ww. części nieruchomości, z notarialnym poświadczeniem podpisu, w przypadku zamiaru jej nabycia na ustawową współwłasność małżeńską i niemożliwości uczestnictwa w przetargu jednego ze współmałżonków; wyjątkiem jest istnienie umowy rozdzielności majątkowej, którą należy przedłożyć w dniu przetargu;
 5. pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z lokalizacją działki, jej stanem prawnym i faktycznym, jak i warunkami przetargu oraz przyjęciu ich bez zastrzeżeń;
 6. zgody Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji na nabycie części nieruchomości w przypadku, gdy oferent jest cudzoziemcem.

Wpłacone wadium przez uczestników przetargu podlega:

 • zaliczeniu na poczet ceny nabycia, dla wygrywającego przetarg, w dniu zawarcia umowy kupna-sprzedaży w formie aktu notarialnego,
 • zwrotowi pozostałym uczestnikom, którzy przetargu nie wygrają, na podany rachunek, nie później niż przed upływem trzech dni od dnia zamknięcia przetargu,
 • przepadkowi, jeżeli uczestnik wygrywający przetarg uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży w terminie i miejscu wyznaczonym przez organizatora przetargu.

Powiadomienie osoby ustalonej jako nabywca części nieruchomości o terminie i miejscu zawarcia umowy sprzedaży nastąpi najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

Nabywca części nieruchomości ustalony w przetargu zobowiązany jest do:

 • wpłacenia ceny nabycia części nieruchomości osiągniętej w przetargu pomniejszonej o uiszczone wadium, nie później niż na dzień przed dniem zawarcia umowy kupna-sprzedaży,
 • pokrycia wszelkich opłat notarialnych i sądowych związanych z nabyciem części nieruchomości.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.

Informacje o przedmiocie przetargu można uzyskać od poniedziałku do piątku w godz. od 800 do 1400 w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śląski przy ul. Bogumińskiej 2, II piętro, pokój nr 206 lub telefonicznie pod nr (32) 4539759.

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych w związku z realizacją przetargu dostępne są na stronie internetowej https://www.powiatwodzislawski.pl/mojedane