POWIAT WODZISŁAWSKI oficjalny serwis internetowy

 
Strona startowa Ogłoszenia

Ogłoszenie o konsultacjach

Ogłoszenie o konsultacjach z mieszkańcami i organizacjami pozarządowymi projektu uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/182/2012 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 29 marca 2012 roku w sprawie nadania statutu Powiatowemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim.

I. Ogłoszenie  o konsultacjach z mieszkańcami projektu uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/182/2012 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 29 marca 2012 roku w sprawie nadania statutu Powiatowemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim.

 1. Termin rozpoczęcia konsultacji ustala się na dzień 7.08.2020r.
 2. Termin zakończenia konsultacji nastąpi w dniu 20.08.2019r.
 3. Konsultacje przeprowadza się na terenie Powiatu Wodzisławskiego.
 4. Konsultacje przeprowadzane będą w formie forum wymiany opinii prowadzonego za pośrednictwem elektronicznych środków komunikacji.
 5. Opinie można składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: zdrowie@powiatwodzislawski.pl.
 • Uchwała Zarządu w sprawie konsultacji – POBIERZ
 • Projekt uchwały – POBIERZ

II. Ogłoszenia Starosty Wodzisławskiego z dnia 5 sierpnia 2020r. w sprawie konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/182/2012 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 29 marca 2012 roku w sprawie nadania statutu Powiatowemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim.

 1. Przedmiot konsultacji: Projekt uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/182/2012 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 29 marca 2012 roku w sprawie nadania statutu Powiatowemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim.
 2. Formy konsultacji: Wyrażenie opinii skierowanej na piśmie do komórki odpowiedzialnej za konsultacje (opinia powinna zostać podpisana przez osobę/osoby upoważnioną/e do reprezentowania organizacji).
 3. Termin konsultacji: Od dnia 7.08.2020r. do dnia 20.08.2020r.
 4. Komórka odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji: Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej Pszowska 92 a, 44-300 Wodzisław Śląski.
 • Ogłoszenie Starosty w sprawie konsultacji – POBIERZ
 • Projekt uchwały – POBIERZ

 

Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji POBIERZ (pdf, 376 kb)