POWIAT WODZISŁAWSKI oficjalny serwis internetowy

 
Strona startowa Ogłoszenia

Konsultacje z mieszkańcami – dot. planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych oraz szkół specjalnych

Zarząd Powiatu zamierza przeprowadzić z mieszkańcami powiatu wodzisławskiego konsultacje w sprawie uchwały Rady Powiatu w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych oraz szkół specjalnych mających siedzibę na obszarze powiatu wodzisławskiego.

Uchwała Nr 570/2020
Zarządu Powiatu Wodzisławskiego

z dnia 26 czerwca 2020 r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Powiatu Wodzisławskiego projektu uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych oraz szkół specjalnych mających siedzibę na obszarze Powiatu Wodzisławskiego

Na podstawie art. 3d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 920), w związku z § 3 pkt 3) i § 4 regulaminu stanowiącego załącznik do uchwały Nr XVII/197/2012 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 26 kwietnia 2012 roku w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Powiatu Wodzisławskiego (Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego z 2012 r. poz. 2246)

Zarząd Powiatu Wodzisławskiego
uchwala, co następuje:

1. Postanawia się przeprowadzić konsultacje z mieszkańcami Powiatu Wodzisławskiego projektu uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych oraz szkół specjalnych mających siedzibę na obszarze Powiatu Wodzisławskiego, zwanego dalej „projektem uchwały”.

2. 1. Termin rozpoczęcia konsultacji ustala się na dzień 6 lipca 2020 roku.
2. Termin zakończenia konsultacji nastąpi w dniu 20 lipca 2020 roku.
3. Konsultacje przeprowadza się na terenie Powiatu Wodzisławskiego.

3. 1. Konsultacje przeprowadzane będą w formie forum wymiany opinii prowadzonego za pośrednictwem elektronicznych środków komunikacji.
2. Opinie można składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: oswiata@powiatwodzislawski.pl.

4. Za przygotowanie i przeprowadzenie konsultacji uchwały odpowiedzialny jest Wydział Oświaty Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śląskim.

5. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Wodzisławskiemu.

6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.