Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Powiat Wodzisławski Powiat Wodzisławski Pokonajmy samotność - Cieszmy się życiem! - Powiat Wodzisławski

Pokonajmy samotność – Cieszmy się życiem!

 

Projekt „Pokonajmy samotność – Cieszmy się życiem” realizowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego –  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 dla osi priorytetowej: IX. Włączenie społeczne działanie: 9.2. Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne poddziałanie: 9.2.5. Rozwój usług społecznych – konkurs Nr projektu: WND-RPSL.09.02.05-24-03HF/18-003

CEL PROJEKTU

Celem projektu jest rozwój i wzrost dostępności do zintegrowanej usługi opiekuńczej świadczonej w miejscu zamieszkania wspartej systemem teleopieki oraz do usługi w formie dziennego domu pomocy. Projekt skierowany jest do 81 osób wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (doświadczających wielokrotnego wykluczenia, niepełnosprawnych, niesamodzielnych) pozostających w domu oraz niekorzystających z form opieki stałej lub czasowej z terenu powiatu wodzisławskiego w okresie 01.04.2019r.–29.01.2022 r.

Informacja na temat projektu – POBIERZ (PDF 217KB)

Informacja na temat projektu – luty 2021 r. – POBIERZ (PDF 136 KB)

OFEROWANE FORMY WSPARCIA

  1. Organizacja i działanie zintegrowanego systemu pomocy środowiskowej wsparte systemem teleopieki dla 36 osób niesamodzielnych w miejscu zamieszkania,zestawienie zdjeć dotyczącyh działani urządzeń przywołujących w ramach projektuUrządzenie do teleopieki I
  2. Organizacja Dziennego Dom Pomocy docelowo dla 45 os.Kompilacja zdjęć dotyczących funkcjonowania i działalności Dziennego Domu Pomocy uruchomionego w Radlinie w ramach projektuZajecia w Dziennym Domu Pomocy

Całkowita wartość projektu: 1 663 264,54

Dofinansowanie projektu z Unii Europejskiej: 1 413 774,85 zł.

  • Regulamin rekrutacji – POBIERZ
  • Załącznik rekrutacyjny nr 1 – Teleopieka – POBIERZ
  • Załącznik rekrutacyjny nr 2 -DDP – POBIERZ
  • Plakat promocyjny – POBIERZ