Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Powiat Wodzisławski Powiat Wodzisławski Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie wodzisławskim (V) - Powiat Wodzisławski

Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie wodzisławskim (V)

 

logo POWER

Projekt „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie wodzisławskim (V)” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER), Oś priorytetowa I Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy – projekty pozakonkursowe, Poddziałanie 1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Fundusz Społecznego.

Wnioskodawca: Powiat Wodzisławski / Powiatowy Urząd Pracy w Wodzisławiu Śląskim

Termin realizacji: 01.01.2021 r. – 31.12.2022 r.

Opis projektu:

Formy wsparcia:

 • pośrednictwo pracy lub poradnictwo zawodowe (obligatoryjnie dla wszystkich uczestników projektu),
 • staże,
 • prace interwencyjne,
 • szkolenia i/lub bony szkoleniowe,
 • bony na zasiedlenie,
 • przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej,
 • refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy.

Grupy docelowe:

Osoby młode w wieku 18-29 lat bez pracy, zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy
w Wodzisławiu Śląskim jako bezrobotne, spośród których co najmniej 60% stanowią osoby, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET).

Cel projektu:

Głównym celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie wodzisławskim.

Planowane efekty:

 • podjęcie zatrudnienia przez 44% uczestników projektu w najtrudniejszej sytuacji (w tym imigranci, reemigranci, osoby z niepełnosprawnościami, osoby długotrwale bezrobotne, osoby
  z niskimi kwalifikacjami /do poziomu ISCED 3/,
 • podjęcie zatrudnienia przez 59,5% uczestników projektu nienależących do ww. grup.

Wartość projektu:  5 195 112,77 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 4 378 441,04 zł.