Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Powiat Wodzisławski Powiat Wodzisławski Moja firma – mój sukces - Powiat Wodzisławski

Moja firma – mój sukces

 

„Moja firma – mój sukces” to projekt partnerski realizowany przez Powiat Wodzisławski wspólnie z Cechem Rzemieślników i Innych Przedsiębiorców w Wodzisławiu Śląskim (Powiat Wodzisławski pełni rolę Partnera w projekcie, natomiast Cech Rzemieślników i Innych Przedsiębiorców rolę Lidera).

Realizacja projektu zaplanowana została od września 2017 r. do kwietnia 2019 r.
Wartość całkowita projektu wynosi 396 523,00 zł, natomiast przewidywana wartość dofinansowania wynosi 369 923,00 zł.

Celem projektu jest łagodzenie skutków bezrobocia poprzez aktywizację zawodową 5 osób bezrobotnych, biernych/nieaktywnych zawodowo powyżej 30 roku życia, znajdujących się w trudnej sytuacji na rynku pracy, tj. osób powyżej 50 roku życia, kobiet (w szczególności powracających na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem dziecka), osób z niepełnosprawnościami, osób długotrwale bezrobotnych, osób o niskich kwalifikacjach
z terenu powiatu wodzisławskiego. Osobom tym zostaną udzielone bezzwrotne dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej, wsparcie doradczo-szkoleniowe oraz wsparcie pomostowe.

W ramach projektu Powiat Wodzisławski odpowiedzialny jest za realizację następujących zadań:

  • udzielenie wsparcia doradczo-szkoleniowego przed rozpoczęciem działalności gospodarczej,
  • udzielenie wsparcia pomostowego po rozpoczęciu działalności gospodarczej.

Natomiast Cech Rzemieślników i Innych Przedsiębiorców w Wodzisławiu Śląskim odpowiada za:

  • rekrutację uczestników projektu,
  • udzielenie wsparcia doradczo-szkoleniowego przed rozpoczęciem działalności gospodarczej,
  • udzielenie dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej,
  • udzielenie wsparcia pomostowego po rozpoczęciu działalności gospodarczej.

Grupa docelowa projektu zostanie wybrana w procesie rekrutacji, planowany nabór uczestników do projektu zaplanowano na listopad 2017 r.

Informacje nt. projektu można uzyskać w siedzibie Cechu Rzemieślników i Innych Przedsiębiorców w Wodzisławiu Śląskim, pod nr tel. 32 455 49 85, 32 455 69 14 oraz w Wydziale Funduszy Zewnętrznych i Zamówień Publicznych Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śląskim, pod nr tel. 32 412 09 44.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 dla Osi Priorytetowej VII. Regionalny rynek pracy, Działania 7.3. Wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, Poddziałania 7.3.2. Promocja samozatrudnienia na obszarach rewitalizowanych – RIT.

Dokumenty do pobrania: