Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Powiat Wodzisławski Powiat Wodzisławski Perła+ - Powiat Wodzisławski

Perła+

 

logo projektów z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego

 

„Projekt PERŁA +” to projekt Powiatu Wodzisławskiego realizowany w ramach poddziałania 9.2.5. Rozwój usług społecznych – konkurs Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Projekt skierowany jest do 15 osób z niepełnosprawnościami, przewlekle chorych psychicznie – klientów Powiatowego Ośrodka Wsparcia PERŁA w Wodzisławiu Śl. oraz osób z ich otocznia, tj. rodzin, przyjaciół, sąsiadów. Uczestnicy projektu objęci zostaną wsparciem, będącym wzmocnieniem i poszerzeniem oferty sieci oparcia społecznego w zakresie poprawy ich sytuacji życiowej i społecznej. Projekt przewiduje realizację zadań wynikających z właściwych przepisów prawa, które wpłyną na rozwój środowiskowych form usług społecznych m.in. poprzez:

 • hortiterapię,
 • treningi kulinarne,
 • zajęcia z zakresu sportu i rekreacji,
 • warsztaty z doradztwa zawodowego,
 • arteterapię,
 • spotkania integracyjno-rekreacyjne,
 • grupę wsparcia dla rodzin,
 • szkolenie dla terapeutów Ośrodka jako osób realizujących usługi społeczne na rzecz uczestników projektu.

Działania w projekcie stanowić będą uzupełnieniem i rozszerzeniem działań Ośrodka.

Projekt realizowany będzie od 2 listopada 2021 r. do 31 grudnia 2022r.

Całkowita wartość projektu to 105 205,49 zł

 • w tym dofinansowanie ze środków unijnych to 89 424,66 zł
 • w tym dofinansowanie ze środków budżetu państwa to 8 416,44 zł
 • w tym wkład własny 7 364,39 zł

Poziom dofinansowania ze źródeł zewnętrznych: 93%

Realizator projektu: Powiatowy Ośrodek Wsparcia PERŁA w Wodzisławiu Śląskim

Grupa docelowa: 15 klientów (uczestników) Powiatowego Ośrodka Wsparcia PERŁA w Wodzisławiu Śląskim.

Celem głównym jest wzrost samodzielności społecznej oraz ekonomicznej 15 uczestników Powiatowego Ośrodka Wsparcia Perła w Wodzisławiu Śląskim – osób przewlekle chorych psychicznie, poprzez podniesienie poziomu świadomości uczestników projektu, tkwiących w nich możliwości, co zwiększy ich pewność siebie, umocni ich pozycję oraz pomoże w lepszym wykorzystaniu potencjalnych możliwości.

Cele szczegółowe:

 • wzrost poziomu samodzielnego funkcjonowania w naturalnym środowisku,
 • wzrost umiejętności związanych z samodzielnym prowadzeniem gospodarstwa domowego,
 • wzrost zdolności do adaptacji społecznej – umiejętność współżycia w grupie.