Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Powiat Wodzisławski Powiat Wodzisławski Zrób to z POWERem - Powiat Wodzisławski

Zrób to z POWERem

 

logo POWER

Projekt „Zrób to z POWERem!” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER), Oś priorytetowa I Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane
z Europejskiego Fundusz Społecznego.

Wnioskodawca: Powiat Wodzisławski / Powiatowy Urząd Pracy w Wodzisławiu Śląskim

Termin realizacji: 01.05.2021 r. – 31.10.2022 r.

Opis projektu:

Formy wsparcia:

  • poradnictwo zawodowe / pośrednictwo pracy (w tym IDP oraz spotkania z zakresu kompetencji społecznych),
  • prace interwencyjne,
  • bony zatrudnieniowe.

Grupy docelowe:

Osoby młode do 29 roku życia, pozostające bez pracy w powiecie wodzisławskim, zarejestrowane
w Powiatowym Urzędzie Pracy w Wodzisławiu Śląskim jako bezrobotne, z których 80% będą stanowiły osoby, które utraciły zatrudnienie po 1 marca 2020 r., a 20% będą stanowiły osoby w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy (tj. osoby z kategorii NEET, osoby z niepełnosprawnościami, kobiety, osoby o niskich kwalifikacjach, osoby odchodzące z rolnictwa, imigranci i reemigranci, osoby długotrwale bezrobotne).

Cel projektu:

Głównym celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie wodzisławskim.

Planowane efekty:

  • podjęcie zatrudnienia przez 44% uczestników projektu w najtrudniejszej sytuacji,
  • podjęcie zatrudnienia przez 59,5% uczestników projektu nienależących do ww. grup.

Wartość projektu:  447 800,00 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 377 405,84 .