Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Powiat Wodzisławski Powiat Wodzisławski Środowiskowy Interfejs Pomocowy - Powiat Wodzisławski

Środowiskowy Interfejs Pomocowy

 

Projekt p.n. „Środowiskowy Interfejs Pomocowy”  realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020, Priorytet IX Włączenie społeczne, Poddziałanie 9.2.2. Rozwój usług społecznych i zdrowotnych -Regionalne Inwestycje Terytorialne, konkurs nr RPSL.09.02.02.-IŻ.01-24-062/16.

Wnioskodawca: Powiat Wodzisławski
Realizator: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śląskim
Termin realizacji: 01.02.2017r. – 31.12 2018r.

Opis projektu

 • Główne zadania to: organizacja lokalnych sieci wsparcia i utworzenie 3 punktów dziennej pomocy środowiskowej(PDPŚ) dla 45 UP w Wodzisławiu Śląskim, Radlinie i Rydułtowach oraz funkcjonowanie centrum operacyjnego telepomocy dla 30 osób zależnych z terenu powiatu wodzisławskiego.
 • W ramach projektu udzielone będą następujące formy wsparcia:
  1) Usługi telepomocy dla 30 osób – uczestnicy z terenu powiatu wodzisławskiego
  objęci systemem nieodpłatnej telepomocy będą mieć możliwość wezwania pomocy
  w chwili nagłego zagrożenia, powiadomienia bliskich gdzie się znajdują, gdy zgubią
  się albo nieświadomie porzucą bezpieczny dla siebie obszar, opiekunowie formalni będą mogli stale monitorować podopiecznego poprzez kontakt telefoniczny i elektroniczny
  z Centrum Operacyjnym obsługującym system.
  2) Zajęcia w Punktach Dziennego Pobytu Środowiskowego łącznie dla 45 osób  mieszkańców:
  – Osiedla Karola i  Orłowiec w Rydułtowach: pomieszczenia w budynku Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach przy ul. Strzelców Bytomskich 11,
  – Dzielnicy Stare Miasto w Wodzisławiu Śląskim: pomieszczenia w Liceum  Ogólnokształcącym przy ul. Szkolnej 1,
  – Osiedla Emma w Radlinie: pomieszczenia w Zasadniczej Szkole Zawodowej przy ul. Orkana 23.
  Uczestnikami są osoby niekorzystające w tym czasie z podobnych form wsparcia. Osoby te i ich otoczenie zostaną objęte również poradnictwem rodzinnym, opiekuńczym i prawnym w celu ułatwienia  dostępu do wiedzy na temat pielęgnacji i rehabilitacji, sposobów radzenia sobie z obciążeniem psychicznym oraz ulg i uprawnień wynikających ze sprawowania opieki.Środowiskowe punkty opieki będą funkcjonowały w taki sposób, aby uczestnicy projektu mogli decydować o rodzaju swojej aktywności, mogli spędzić czas aktywnie i zgodnie ze swoimi potrzebami, aby czuli się współodpowiedzialni za właściwe wykorzystanie czasu i miejsca pobytu.
  3) Korzystanie ze wsparcia udzielanego przez środowiskowe grupy wsparcia dla osób mieszkających na terenie jednego z trzech obszarów: Osiedla Karola i  Orłowiec w Rydułtowach, Dzielnicy Stare Miasto w Wodzisławiu Śląskim, Osiedla Emma w Radlinie.Z pomocy grup wsparcia i sieci środowiskowych będą  korzystać również osoby objęte telepomocą mieszkające na ww. obszarach.Uczestnicy otrzymają pomoc członków środowiskowych grup wsparcia, pomoc w zakupach, umówienie wizyty u lekarza, wsparcie psychologiczne, prawne, informacje o korzystaniu z telepomocy, korzystanie z porad psychologa i prawnika.

Cel projektu

Celem głównym projektu jest wzrost jakości i dostępności zindywidualizowanych usług wspierających procesy dezinstytucjonalizacji osób niesamodzielnych, niepełnosprawnych, samotnych, takich jak: sieci środowiskowe, usługi dziennej opieki, telepomoc. Cel główny osiągnięty będzie poprzez realizację celu szczegółowego, tj.: zwiększenie umiejętności uczestników projektu w rozwijaniu lub podtrzymywaniu umiejętności w zakresie czynności dnia codziennego i funkcjonowania w życiu społecznym poprzez udzielone wsparcie przez członków środowiskowych grup wsparcia, wykorzystanie systemu telepomocy dla 30 uczestników projektu, aktywizację 45 uczestników projektu w punktach dziennego pobytu środowiskowego oraz poradnictwo psychologiczne i prawne. Projekt skierowany jest do 75 osób wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (niesamodzielnych, samotnych oraz co najmniej 8 osób niepełnosprawnych w stopniu znacznym lub umiarkowanym) z terenu powiatu wodzisławskiego.

Planowane efekty:

1. Przygotowanie środowisk do  objęcia usługami społecznymi świadczonymi w interesie ogólnym osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.
2. Podniesienie lub nabycie podstawowych kompetencji cyfrowych oraz świadczenie specjalistycznej usługi telepomocy.
3. Gotowość świadczenia usług społecznych dla 45 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz świadczenia usług w środowiskach lokalnych przez 3 mentorów środowiskowych prowadzących sieci wsparcia środowiskowego w Wodzisławiu Śląskim, Radlinie i Rydułtowach.
Wartość projektu:  946 774,19 zł

Wkład Funduszy Europejskich  804 758,06 zł

POBIERZ:

Sprawozdanie częściowe z projektu (PDF 466KB)

Ogłoszenie w sprawie gotowości świadczenia usług społecznych – POBIERZ