Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Powiat Wodzisławski Powiat Wodzisławski Poprawa ergonomii pracy w Starostwie Powiatowym w Wodzisławiu Śląskim - Powiat Wodzisławski

Poprawa ergonomii pracy w Starostwie Powiatowym w Wodzisławiu Śląskim

 

logo projektów z udziałem EFS

Projekt „Poprawa ergonomii pracy w Starostwie Powiatowym w Wodzisławiu Śląski” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa VIII Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy, działanie 8.3. Poprawa dostępu do profilaktyki, diagnostyki i rehabilitacji leczniczej ułatwiającej pozostanie w zatrudnieniu i powrót do pracy, poddziałanie 8.3.2 Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej – konkurs.

Okres realizacji projektu: 25.09.2023 r. – 30.11.2023 r.

Beneficjent: Powiat Wodzisławski, ul. Bogumińska 2, 44 – 300 Wodzisław Śląski

Całkowita wartość projektu:  311 921,60 zł

Kwota dofinansowania: 265 133,36 zł

Wkład własny Beneficjenta: 46 788,24 zł

Celem projektu jest poprawa ergonomii pracy, utrzymanie w zatrudnieniu oraz dostęp do profilaktyki zagrożeń zdrowotnych pracowników Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śląskim.

Wsparcie w ramach projektu obejmuje:

  1. szkolenie stacjonarne uwzględniające techniki redukcji stresu, odporność psychiczną i pozytywne nastawienie.
  2. szkolenie stacjonarne dotyczące pogłębienia wiedzy z zakresu ergonomii pracy, właściwego dostosowania stanowisk pracy i zapobiegania wadom postawy.
  3. doposażenie stanowisk pracy.

Zaplanowane do realizacji wskaźniki w ramach projektu:

  • Liczba osób w wieku 50 lat i więcej objętych wsparciem w programie – 30 osób.
  • Liczba osób, które po opuszczeniu programu podjęły pracę lub kontynuowały zatrudnienie – 115 osób.