Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Powiat Wodzisławski Powiat Wodzisławski „SłuchaMY rozumieMY działaMY” - Powiat Wodzisławski

„SłuchaMY rozumieMY działaMY”

 

 Powiat Wodzisławski jest beneficjentem projektu konkursowego o wartości 300 000,00 zł, w tym dofinansowania o wartości 270 000,00 zł.

Od września 2019 r. przez kolejne 2 lata szkolne uczniowie Szkoły Podstawowej Specjalnej w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Zespole Placówek Szkolno – Wychowawczo – Rewalidacyjnych w Wodzisławiu Śląskim będą mogli zupełnie bezpłatnie skorzystać z dedykowanych dla nich form wsparcia współfinansowanych z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Powiat Wodzisławski złożył Wniosek o dofinansowanie w konkursie nr RPSL.11.01.04-IZ.01-24-254/18 ogłoszonym przez Zarząd Województwa Śląskiego z siedzibą w Katowicach, pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, który został oceniony pozytywnie oraz skierowany do dofinansowania i realizacji.

Dofinansowanie do projektu pt. „SłuchaMY rozumieMY działaMY” pozyskano w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej XI –  Wzmocnienie potencjału edukacyjnego Działania 11.1 – Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego, Poddziałania 11.1.4 – Poprawa efektywności kształcenia ogólnego konkurs

Wartość projektu to 300 000,00 zł. w tym:

  • 85% dofinansowania z Unii Europejskiej,
  • 5% dofinansowania z budżetu krajowego,
  • 10% niepieniężnego wkładu własnego Powiatu.

Okres realizacji:  od 01.08.2019 r. do 30.06.2021 r.

Realizator projektu: Zespół Placówek Szkolno – Wychowawczo – Rewalidacyjnych w Wodzisławiu Śląskim.

Grupa docelowa: 75 uczniów/uczennic Szkoły Podstawowej Specjalnej przy Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym w Zespole Placówek Szkolno – Wychowawczo – Rewalidacyjnych w Wodzisławiu Śląskim. (z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego) oraz 32 nauczycieli oligofrenopedagogów tej szkoły.

Celem projektu jest wzrost dostępu 75 uczniów i uczennic Szkoły Podstawowej Specjalnej do wysokiej jakości oferty kształcenia ogólnokształcącego poprzez zapewnienie wsparcia służącego indywidualizacji pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych realizowane przez:

– organizację 1900 godzin zajęć specjalistycznych, wyrównawczo-dydaktycznych i korekcyjno-kompensacyjnych uzupełniających ofertę placówki, jako wsparcie dla uczniów i uczennic ze specjalnymi potrzebami,

– przygotowanie 32 nauczycieli do jeszcze skuteczniejszego prowadzenia procesu indywidualizacji i podnoszenia kompetencji społecznych uczniów poprzez udział w szkoleniach z zakresu: metody Tomatisa, treningu umiejętności społecznych,

– doposażenie placówki w specjalistyczny sprzęt do prowadzenia diagnozy i terapii metodą Tomatisa oraz pomoce dydaktyczne potrzebne do efektywnej realizacji zaplanowanych zajęć;