Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Powiat Wodzisławski Powiat Wodzisławski Przystosowanie budynku przy ul. Wolności 24 w Wodzisławiu Śląskim na potrzeby realizacji projektu "Mieszkania chronione szansą na lepsze życie" - Powiat Wodzisławski

Przystosowanie budynku przy ul. Wolności 24 w Wodzisławiu Śląskim na potrzeby realizacji projektu „Mieszkania chronione szansą na lepsze życie”

 

W dniu 10 listopada 2016 r. podpisana została pomiędzy Województwem Śląskim a Powiatem Wodzisławskim umowa o dofinansowanie projektu pn.: Przystosowanie budynku przy ul. Wolności 24 w Wodzisławiu Śląskim na potrzeby realizacji projektu „Mieszkania chronione szansą na lepsze życie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020, dla osi priorytetowej: X. Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna dla poddziałania: 10.2.2. Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych – RIT.

Przedmiotem projektu było przystosowanie budynku przy ul. Wolności 24 w Wodzisławiu Śląskim na mieszkania chronione. Budynek powstał w latach sześćdziesiątych XX wieku, przez wiele lat funkcjonował jako obiekt służby zdrowia. W ramach ww. projektu zaprojektowano zmianę sposobu użytkowania pomieszczeń na mieszkania chronione, przystosowanie ich do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz zagospodarowanie terenu wokół budynku. Zaplanowano roboty budowlane, modernizację instalacji elektrycznej, modernizację instalacji wodno-kanalizacyjnych oraz zagospodarowanie terenu. W obiekcie zaplanowano udostępnienie 2 mieszkań chronionych, łącznie dla co najmniej 11 osób.

Całkowita wartość projektu: 1.260.348,67 zł

Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej: Europejski Funduszu Rozwoju Regionalnego wg umowy o dofinansowanie w kwocie nieprzekraczającej: 814 210,72 zł

Roboty budowlane zakończono w 2017 roku.

Cel główny projektu: Zwiększenie dostępu do usług społecznych i lokali chronionych dla osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem na terenie Powiatu Wodzisławskiego. Realizację celu głównego umożliwił remont i adaptacja nieużytkowanego obecnie budynku na 2 duże mieszkania chronione, dla co najmniej 11 lokatorów.

Cele cząstkowe:

  • przystosowanie jednego budynku na cele dwóch mieszkań chronionych gotowych do zamieszkania,
  • udostępnienie infrastruktury uzupełniającej realizację projektu pozainwestycyjnego (praca socjalna),
  • udostępnienie mieszkań chronionych przeznaczonych głównie dla usamodzielniających się i niepełnosprawnych,
  • zwiększenie podaży mieszkań chronionych w powiecie, możliwość realizacji przez powiat zadań własnych w zakresie udostępniania mieszkań chronionych,
  • wykorzystanie istniejącej infrastruktury do realizacji celów społecznych.