Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Powiat Wodzisławski Powiat Wodzisławski Praca szyta na miarę - Powiat Wodzisławski

Praca szyta na miarę

 

logo projektów z udziałem EFS

Projekt „Praca szyta na miarę” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa VII. Regionalny rynek pracy, Działanie 7.1. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu, Poddziałanie 7.1.3. Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia – OSI

Wnioskodawca: Powiat Wodzisławski

Podmiot realizujący projekt: Powiatowy Urząd Pracy w Wodzisławiu Śląskim

Termin realizacji: 01.01.2021 r. – 28.02.2022 r.

Opis projektu:

Formy wsparcia:

  • poradnictwo zawodowe / pośrednictwo pracy (w tym IPD oraz warsztaty kompetencji społecznych) oraz wsparcie psychologiczne,
  • staże,
  • prace interwencyjne.

Grupy docelowe:

Osoby powyżej 30 roku życia, zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Wodzisławiu Śląskim jako bezrobotne, o niskich kwalifikacjach (wykształcenie średnie i poniżej),   zamieszkałe na obszarach miast wchodzących w skład OSI: Pszów, Radlin, Rydułtowy, Wodzisław Śl.

Cel projektu:

Głównym celem projektu jest wzrost aktywności zawodowej osób powyżej 30 roku życia, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Wodzisławiu Śląskim jako bezrobotne,
o niskich kwalifikacjach (wykształcenie średnie i poniżej),   zamieszkałych na obszarach miast wchodzących w skład OSI: Pszów, Radlin, Rydułtowy, Wodzisław Śl.

Planowane efekty:

  • podjęcie zatrudnienia przez 45% uczestników projektu w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy (w tym osoby w wieku 50 lat i więcej, kobiety, osoby z niepełnosprawnościami, osoby długotrwale bezrobotne, osoby z niskimi kwalifikacjami /do poziomu ISCED 3/, imigranci, reemigranci),
  • podjęcie zatrudnienia przez 60% uczestników projektu nie należących do ww. grup.

Wartość projektu: 530 010,00

Wkład Funduszy Europejskich: 450 508,50  zł.