Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Powiat Wodzisławski Powiat Wodzisławski Adaptacja kadry pedagogicznej do wymagań edukacji zdalnej - Powiat Wodzisławski

Adaptacja kadry pedagogicznej do wymagań edukacji zdalnej

 

logo POWER

Grant ”Adaptacja kadry pedagogicznej do wymagań edukacji zdalnej” realizowany jest w ramach projektu Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie „Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość”, II Oś priorytetowa Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty, projekt nr POWR.02.10.00-00-00-0008/20.

Nazwa grantu:

„Adaptacja kadry pedagogicznej do wymagań edukacji zdalnej”

Wnioskodawca:

Powiat Wodzisławski

Grantobiorca:

Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Wodzisławiu Śląskim

Termin realizacji grantu:

01.03.2021 r. – 31.10.2021 r.

Cel projektu:

Podniesienie jakości doskonalenia i wsparcia udzielonego nauczycielom prowadzącym zdalną edukację w przedszkolach i szkołach przez kadrę placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych.

Opis projektu:

Projekt ukierunkowany jest na ograniczenie negatywnych skutków wystąpienia COVID-19 poprzez zapewnienie prowadzenia edukacji na odległość w przypadku czasowego zamknięcia części szkół
i przedszkoli.

Projekt przewiduje wsparcie w zakresie realizacji kształcenia zdalnego dla 160 nauczycieli jednostek oświatowych działających na terenie powiatu wodzisławskiego oraz 14 pracowników Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Wodzisławiu Śląskim.

W ramach projektu przewidziano:

  • szkolenia e-learningowe lub blended learningowe dla nauczycieli,
  • konsultacje dla nauczycieli,
  • przygotowanie publikacji i materiałów metodyczno-dydaktycznych,
  • utworzenie Wirtualnego Punktu Doradztwa,
  • szkolenia dla kadry PODN w Wodzisławiu Śląskim,
  • zakup sprzętu komputerowego na potrzeby realizacji szkoleń przez PODN w Wodzisławiu Śląskim. 

Rekrutacja:

Udział w projekcie jest bezpłatny. Rekrutacja trwa w terminie: 21.04.2021 r. do 07.05.2021 r. lub od momentu zrekrutowania 160 uczestników/uczestniczek.

Komplet wypełnionych i podpisanych dokumentów rekrutacyjnych (znajdujących się na stronie: https://www.podn.wodzislaw.pl/pl/grant/) należy dostarczyć w oryginale do Punktu Rekrutacyjnego tj. do sekretariatu Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli, 44-304 Wodzisław Śląski, ulica Osiedle 1 Maja 16A lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub poczty e-mail (z późniejszym dosłaniem ich oryginałów).

Całkowita wartość projektu: 67 125,00 zł

Udział środków krajowych i europejskich w ramach grantu:

  • budżet państwa – 15,72%, tj.  10 552,05 zł,
  • środki europejskie – 84,28 %, tj 56 572,95 zł.