Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Powiat Wodzisławski Powiat Wodzisławski "Oaza aktywności" - Powiat Wodzisławski

„Oaza aktywności”

 

Projekt p.n. „Oaza aktywności”  realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020,

Priorytet: IX. Włączenie społeczne

Działanie: 9.1. Aktywna integracja

Poddziałanie: 9.1.2. Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności

lokalnych – RIT , konkurs nr RPSL.09.01.02-IZ.01.24-210/17

Termin realizacji projektu: 01.04.2019r. do 31.12.2020r.

Cel projektu

Celem głównym projektu jest wzmocnienie aktywności społecznej i zawodowej społeczności lokalnej zamieszkującej obszar zdegradowany (Dzielnica Stare Miasto w Wodzisławiu Śl.)- 22 osoby poprzez: realizację usług o charakterze społecznym oraz zawodowym i działań środowiskowych mających przyczynić się do rozwoju lokalnego rozumianego jako proces rozwiązywania lokalnych problemów i zaspokajania indywidualnych i zbiorowych potrzeb m.in. osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, wykluczonych, niezaradnych życiowo, seniorów, osób z niepełnosprawnością, dzieci i młodzieży – przy aktywnym zaangażowaniu mieszkańców, co pozwoli w dalszej perspektywie osiągnąć postęp kulturalny, społeczny i gospodarczy w zdegradowanym środowisku lokalnym. Zaplanowane działania będą uwzględniać działania oparte o samopomoc i wolontariat, formy prozatrudnieniowe, edukacyjne i środowiskowe.

Cel główny osiągnięty zostanie poprzez cele szczegółowe takie jak:

 • podwyższenie bądź nabycie kwalifikacji zgodnych z zapotrzebowaniem lokalnego rynku pracy,
 • wzrost zdolności do adaptacji społecznej- umiejętności współżycia w grupie,
 • wzrost poczucia tożsamości i przynależności społecznej mieszkańców Starego Miasta oraz współodpowiedzialności za procesy zachodzące w ramach danej społeczności,
 • zintegrowanie mieszkańców poprzez udział we wspólnych zajęciach aktywizujących, kulturalnych, społecznych.

Opis działań planowanych do realizacji w ramach projektu:

Działania środowiskowe-  przeprowadzone zostaną działania o charakterze środowiskowym mające na celu stymulowanie społeczności lokalnej z terenu zdegradowanego oraz uczestników projektu do podejmowania działania będącego bodźcem do zmiany sytuacji życiowej, integracji społecznej ,rozwoju osobowości, integracji osób z niepełnosprawnościami  z osobami pełnosprawnymi. Działania te są niezbędne w celu zapewnienia pełnego rozwoju uczestnika. W ramach zadania planuje się zorganizować

festyny okolicznościowe, wycieczki integracyjno-edukacyjne, spotkania integracyjne, spotkania kulturalne  a także utworzyć Międzypokoleniowy Klub Wolontariusza jako szansy na zdobycie przez wolontariuszy nowej wiedzy i nowych umiejętności, kształtowanie postaw prospołecznych, aktywne włączenie się w rozwiązywanie problemów społeczności lokalnej, gotowość niesienia pomocy innym w różnych sytuacjach życiowych.

Działania społeczno- edukacyjne realizowane będą poprzez uczestnictwo osób z obszaru zdegradowanego w takich formach wsparcia jak:

 • Punkt Informacyjno – Konsultacyjny w którym porad udzielać będą psycholog i prawnik. Punkt adresowany jest do uczestników oraz najbliższego otoczenia uczestnika oraz osób z terenu rewitalizowanego a jego celem jest poprawa kondycji psychicznej i świadomości prawnej oraz wsparcie jego adresatów w rozwiązywaniu problemów psychologicznych i prawnych,
 • kreatywne warsztaty dla dzieci, które pokażą alternatywne sposoby spędzania czasu wolnego oraz pozwolą na integrację z rówieśnikami, pochodzącymi z różnych środowisk.
 • warsztaty „W zdrowym ciele zdrowy duch”- promujące rozwój aktywności ruchowej i właściwego stylu życia.

Aktywna integracja- zadanie skierowane do 22 uczestników projektu realizowane będzie poprzez:

 • treningi umiejętności społecznych dla uczestników projektu prowadzone przez psychologa
 • indywidualne oraz grupowe doradztwo zawodowe dla uczestników projektu,
 • szkolenia zawodowe
 • trener pracy dla osób niepełnosprawnych
 • warsztaty edukacyjno-społeczne z zakresu kreowania własnego wizerunku dla 22 uczestników projektu
 • kurs Prawa Jazdy kat. B dla 5 uczestników projektu
 • staż dla 9 uczestników projektu zgodnie ze zrealizowanymi szkoleniami zaw. oraz w oparciu o posiadane doświadczenie zaw. oraz osobiste predyspozycje.

Wartość projektu:  485 333,34 zł

Wkład Funduszy Europejskich  461 066,67 zł