Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Powiat Wodzisławski Powiat Wodzisławski Lepsze jutro - Powiat Wodzisławski

Lepsze jutro

 

Projekt „Lepsze Jutro” realizowany jest przez Unię Europejską, ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, dla osi priorytetowej: IX. Włączenie społeczne działania: 9.1. Aktywna integracja

poddziałania: 9.1.6. Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym, nr naboru: RPSL.09.01.06-IZ.01-24-012/15

Wnioskodawca: Powiat Wodzisławski
Realizator: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śląskim
Termin realizacji: 01.11.2015 r. – 31.12.2017 r.

Opis projektu

Projekt realizowany jest przez Powiatowe Centrum Pomocy w Wodzisławiu Śląskim w partnerstwie z:

 1. Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Lubomi,
 2. Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Mszanie,
 3. Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Pszowie,
 4. Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Radlinie,
 5.  Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Rydułtowach,
 6.  Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Wodzisławiu Śląskim.

Główne zadania to:

 1. Aktywna Integracja w gminie Lubomia, Mszana, w mieście Radlin, Pszów, Rydułtowy, Wodzisław Śląski oraz w powiecie wodzisławskim.
 2. Działania środowiskowe w gminie Lubomia, Mszana, w mieście Radlin, Rydułtowy oraz Wodzisław Śląski.
 3. Praca socjalna w gminie Lubomia, Mszana, w mieście Radlin, Rydułtowy, Pszów, Wodzisław Śląski oraz w powiecie wodzisławskim.
 4. Wsparcie dochodowe w gminie Lubomia, Mszana, w mieście Radlin, Rydułtowy, Pszów, Wodzisław Śląski oraz w powiecie Wodzisławskim

Grupami docelowymi projektu są:

 1. osoby z aktualnym orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (także z niepełnosprawnością intelektualną oraz z zaburzeniami psychicznymi)
 2. osoby i/lub rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w tym osoby korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej m.in. mające trudności wychowawcze.
 3. wychowankowie przebywający w rodzinnej pieczy zastępczej oraz placówkach opiekuńczo –wychowawczych (także usamodzielniani wychowankowie)
 4. kobiety w wieku 50+

 Cel projektu:

Głównym celem projektu jest aktywna integracja i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i zawodowemu wśród 350 uczestników projektu mieszkających na terenie Powiatu Wodzisławskiego poprzez wzrost ich kompetencji społecznych i zawodowych. Zadaniem projektu jest reintegracja społeczna, przeciwdziałanie marginalizacji, wykluczeniu społecznemu oraz oddaleniu od środowiska pracy UP. Ważnym elementem jest poprawa jakości życia oraz sytuacja materialno-bytowej. Usługi  o charakterze społecznym, zawodowym, edukacyjnym, zdrowotnym przyczynia się do wzrostu zaradności, samodzielności i aktywności społecznej, pomogą w podjęciu decyzji dotyczącej wyboru lub zmiany zawodu. Zdobyte kompetencje i kwalifikacje  uczynią UP atrakcyjniejszymi na rynku pracy. Wzrost poziomu wykształcenia, dostosowanie kwalifikacji do potrzeb rynku pracy, wyeliminowanie lub złagodzenie barier zdrowotnych utrudniających funkcjonowanie w społeczeństwie lub powodujących oddalenie się UP od rynku pracy pozytywnie wpłynie na jakość życia UP oraz podniesie samoocenę.

Planowane efekty:

 1. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu to 66 osób.
 2. Liczba osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym poszukujących pracy po opuszczeniu programu to 80 osób.
 3. Liczba osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym pracujących po opuszczeniu programu to 33 osób.

Wartość projektu: 3 619 827,99 zł

Wkład Funduszy Europejskich : 3.076.853,79 zł