Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Powiat Wodzisławski Powiat Wodzisławski Przebudowa drogi powiatowej nr 5021S ul. Mszańska w Wodzisławiu Śląskim i ul. Turska w Mszanie - Powiat Wodzisławski

Przebudowa drogi powiatowej nr 5021S ul. Mszańska w Wodzisławiu Śląskim i ul. Turska w Mszanie

 

Projekt p.n. „Przebudowa drogi powiatowej nr 5021S ul. Mszańska w Wodzisławiu Śląskim i ul. Turska w Mszanie” uchwałą nr 220/99/VI/2020 Zarządu Województwa Śląskiego, wybrany został do dofinansowania w ramach konkursu nr RPSL.06.01.00-IZ.01-24-296/18 dla Działania 6.1. Drogi wojewódzkie, powiatowe i gminne, typ 2 projektu Budowa i przebudowa dróg powiatowych i gminnych, Oś priorytetowa VI Transport Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Beneficjent: Powiat Wodzisławski

Realizator: Powiatowy Zarząd Dróg w Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Syryni

Okres realizacji projektu: 2019-11-29 – 2020-11-30.

Opis projektu:

Objęty projektem odcinek ul. Mszańskiej w Wodzisławiu Śląskim i Turskiej w Mszanie obsługują ruch związany z lokalizacją w Wodzisławiu Śląskim przy ul. Mszańskiej terenów inwestycyjnych oraz ruch mieszkańców obszarów przyległych. Projekt polega na kompleksowej przebudowie ulicy Mszańskiej w Wodzisławiu Śląskim oraz Turskiej w Mszanie, które zewidencjonowane są pod jednym numerem drogi 5021S na odcinku ok. 1,8 km. W ramach przebudowy będą zrealizowane następujące główne elementy:

 • kompleksowa przebudowa jezdni ul. Mszańskiej i Turskiej poprzez wykonanie nowych warstw konstrukcyjnych drogi,
 • przebudowa chodnika, wzdłuż przebudowywanej jezdni ul. Mszańskiej i Turskiej,
 • budowa chodnika w ciągu ul. Mszańskiej w Wodzisławiu Śl.,
 • wprowadzenie nowej organizacji ruchu.

Cel projektu:

Głównym celem projektu jest poprawa dostępności, efektywności i jakości systemu transportowego w powiecie wodzisławskim.

Cele pośrednie:

 • Poprawa wykorzystania istniejącej infrastruktury poprzez przebudowę drogi powiatowej nr 5021S na odcinku długości 1,84662 km.
 • Poprawa skomunikowania terenów inwestycyjnych przy DP nr 5021S z autostradą A1 i drogą krajową nr 78.
 • Poprawa bezpieczeństwa użytkowników przedmiotowej drogi.
 • Zwiększenie nośności zmodernizowanej drogi poprzez dostosowanie nawierzchni do kategorii ruchu KR 3.
 • Ułatwienie dostępu do zakładów pracy i obiektów usługowych znajdujących się przy przedmiotowej drodze.
 • Wzrost atrakcyjności inwestycyjnej gmin Wodzisław Śląski i Mszana.
 • Skrócenie czasu przejazdu przebudowaną drogą, oszczędność czasu w przewozach pasażerskich i towarowych.
 • Zmniejszenie negatywnego wpływu na środowisko dzięki skróceniu czasu przejazdu.
 • Ograniczenie negatywnego oddziaływania transportu na komfort i warunki życia mieszkańców obszarów przyległych.
 • Zmniejszenie wydatków z budżetu powiatu na doraźnie remonty i modernizacje będącej w coraz gorszym stanie drogi powiatowej nr 5021S.

Całkowita wartość projektu: 5 756 371,21 zł

Dofinansowanie: 4 275 813,66 zł

Wkład własny Beneficjenta: 1 480 557,55 zł