Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Powiat Wodzisławski Powiat Wodzisławski Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30+ zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Wodzisławiu Śląskim (IV) - Powiat Wodzisławski

Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30+ zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Wodzisławiu Śląskim (IV)

 

logo projektów z udziałem EFS

Projekt „Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30+ zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Wodzisławiu Śląskim (IV)” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa VII. Regionalny rynek pracy, Działanie 7.2 Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia – projekty pozakonkursowe (dla publicznych służb zatrudnienia).

Wnioskodawca: Powiat Wodzisławski / Powiatowy Urząd Pracy w Wodzisławiu Śląskim

Termin realizacji: 01.01.2019 r. – 31.12.2022 r.

Opis projektu:

Formy wsparcia:

 • pośrednictwo pracy lub poradnictwo zawodowe (obligatoryjnie dla wszystkich uczestników projektu),
 • staże,
 • prace interwencyjne,
 • szkolenia,
 • przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej,
 • instrumenty dofinansowania wskazane w art. 15zzb, 15zzc, 15zze Ustawy z dnia
  31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych
  z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Grupy docelowe:

Osoby powyżej 30 roku życia pozostające bez pracy, zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Wodzisławiu Śląskim jako bezrobotne, należące co najmniej do jednej z wymienionych grup: osoby
w wieku 50 lat i więcej, kobiety, osoby z niepełnosprawnościami, osoby długotrwale bezrobotne, osoby o niskich kwalifikacjach, a także należące do pozostałych grup określonych
w „Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020”.

Pracownicy podmiotów, na których wynagrodzenia przekazane zostanie dofinansowanie oraz osoby fizyczne, które otrzymają dofinansowanie do prowadzenia działalności gospodarczej.

Cel projektu:

Głównym celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób powyżej 30 roku życia pozostających bez pracy, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Wodzisławiu Śl. jako bezrobotne.

Planowane efekty:

 • podjęcie zatrudnienia przez 45% uczestników projektu w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy (w tym osoby w wieku 50 lat i więcej, kobiety, osoby z niepełnosprawnościami, osoby długotrwale bezrobotne, osoby z niskimi kwalifikacjami /do poziomu ISCED 3/, imigranci, reemigranci),
 • podjęcie zatrudnienia przez 60% uczestników projektu nienależących do ww. grup.

Wartość projektu: 16 349 477,02

Wkład Funduszy Europejskich: 13 897 055,52 zł