Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Herb powiatu wodzisławskiego Powiat Wodzisławski » Przystań piecza

Przystań piecza

 

„Przystań piecza” to projekt Powiatu Wodzisławskiego realizowany w ramach poddziałania 9.2.2 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych – RIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata ‪2014-2020.

Projekt zakłada wzmocnienie procesu deinstytucjonalizacji (odchodzenia od form instytucjonalnych na rzecz form rodzinnych) systemu pieczy zastępczej w powiecie wodzisławskim poprzez:

  • utworzenie całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego do 14 wychowanków,
  • objęcie systemem szkoleń osób sprawujących pieczę zastępczą (rodziny zastępcze),
  • objęcie systemem szkoleń usamodzielnianych wychowanków rodzinnej pieczy zastępczej,
  • wypłatę świadczeń dla rodzin zastępczych.

Projekt będzie realizowany od 1 stycznia do 31 grudnia 2021. Do nowo utworzonej placówki trafi 14 podopiecznych Powiatowego Domu Dziecka w Gorzyczkach w celu osiągnięcia standardy deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej.

Całkowita wartość projektu to509 589,04 zł,

  • w tym dofinansowanie ze środków unijnych to 433 150,68 zł
  • w tym dofinansowanie ze środków budżetu Państwa 40 767,13 zł
  • w tym wkład własny 35 671,23 zł

Poziom dofinansowania ze źródeł zewnętrznych: 93%.

Realizator projektu: Centrum Administracyjne Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Gorzycach

Grupa docelowa: 14 wychowanków Powiatowego Domu Dziecka w Gorzyczkach, 20 osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą, a także 25 wychowanków pieczy zastępczej wykluczonych społecznie.

Celem głównym jest deinstytucjonalizacja usług społ. w zakresie pieczy zastępczej w Powiecie Wodzisławskim poprzez działania dot. podniesienia jakości i dostępności usług skierowanych do 59 uczestników projektu.

Cele szczegółowe:
– wzrost kompetencji opiek.-wychowawczych rodzin zastępczych w powiecie,
– podniesienie jakości usług społ. świadczonych dla dzieci i młodzieży przebywających w instytucjonalnych formach pieczy zastępczej w powiecie,
– rozwój nieinstytucjonalnych form usług społ. na poziomie lokalnych społeczności
– usprawnienie usamodzielnienia z pieczy zastępczej, zwłaszcza z instytucjonalnej pieczy zastępczej,
– spersonalizowanie obsługi i rozwój warunków sprzyjających integracji społecznej wychowanków pieczy zastępczej,
– ograniczenie negatywnych zjawisk instytucjonalnej formy pieczy zastępczej.