Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Powiat Wodzisławski Powiat Wodzisławski Innowacyjne nauczanie potrzebą przyszłości - Powiat Wodzisławski

Innowacyjne nauczanie potrzebą przyszłości

 

Powiat Wodzisławski jest beneficjentem projektu konkursowego o wartości 1 870 646,76 zł, w tym dofinansowania o wartości 1 590 049,75 zł.

Od września br. przez kolejne 3 lata szkolne uczniowie szkół ponadgimnazjalnych będą mogli zupełnie bezpłatnie skorzystać z dedykowanych dla nich form wsparcia współfinansowanych z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Powiat Wodzisławski uczestniczył w konkursie nr RPSL.11.02.02-IZ.01-24-175/17 ogłoszonym przez Zarząd Województwa Śląskiego z siedzibą w Katowicach, pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Dofinansowanie do projektu pt. „Innowacyjne nauczanie potrzebą przyszłości” pozyskano w ramach:

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej XI –  Wzmocnienie potencjału edukacyjnego Działania 11.2 – Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów, Poddziałania 11.2.2 – Wsparcie szkolnictwa zawodowego – RIT Subregionu Zachodniego.

Wartość projektu to 1 870 646,76 zł w tym 95% dofinansowania z UE oraz 5% niepieniężnego wkładu własnego Powiatu.

Okres realizacji został określony na lata szkolne: 2018/2019, 2019/2020 i 2020/2021.

Powiat Wodzisławski na terenie placówek zawodowych placówek oświatowych będzie realizował projekt wsparcia szkolnictwa zawodowego, którego celem jest wzrost zatrudnienia wśród absolwentów szkół kształcenia zawodowego poprzez poprawę efektywności realizowanego wsparcia. Grupą docelową będą uczniowie oraz szkoły ponadgimnazjalne i placówki prowadzące kształcenie zawodowe, dla których organem prowadzącym jest Powiat Wodzisławski a także pracodawcy / przedsiębiorcy / rzemieślnicy. W okresie 36 miesięcy Powiat zorganizuje przy współpracy otoczenia społeczno-gospodarczego praktyki i staże dla 236 uczniów. Za udział w praktyce zawodowej lub stażu zawodowym uczniowie otrzymują stypendium. Stypendium w kwocie nieprzekraczającej 1.600,00 zł będzie wypłacane za każde kolejne przepracowane 150 godzin.

Jedną z form wsparcia dla uczniów będą także kursy/szkolenia podnoszące kwalifikacje zawodowe, kursy doskonalące w celu wzmacniania ich zdolności do zatrudnienia tj.: specjalista ds. marketingu, kurs sushi, kurs Carvingu, kurs grafiki komputerowej / reklamy, sztuka negocjacji w biznesie, cukiernictwo / dekorowanie tortów, kurs barman – kelner, kurs kas fiskalnych, kurs prawa jazdy kat B, obsługa wózków jezdniowych, szkolenie / warsztaty z drukowania przestrzennego 3D, kurs operatora koparki jednonaczyniowej, kurs programowania i obsługi obrabiarki/tokarki CNC, kurs na uprawnienia elektryczne, pomiary fizykochemiczne, kurs w zakresie obróbki cieplnej, plastycznej, ręcznej oraz mechanicznej, projektowanie, montaż i eksploatacja układów mechatronicznych, f-gazy urządzenia stacjonarne, kurs stylizacji paznokci, kurs wizażysta-stylista, kurs makijażu, kurs DTP.

W sumie w trakcie 3 lat szkolnych zaoferujemy uczniom 676 miejsc kursowych. Zajęcia miękkie będą prowadzone min. w pracowniach projektu komplementarnego w Ośrodku Rozwoju Młodych Kadr.

W projekcie będzie uczestniczyć 405 uczniów z tego 236 podejmie płatny staż lub praktykę u pracodawców/przedsiębiorców.

Szkoły uczestniczące a tym samym realizatorzy przedmiotu projektu to:

Planuje się, iż nabory do projektu w poszczególnych szkołach będą ogłoszone na początku roku szkolnego 2018/2019.