Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Powiat Wodzisławski Powiat Wodzisławski 2011 ROK - Powiat Wodzisławski

2011 ROK

 

Wizyta przedstawicieli powiatu Recklinghausen w powiecie wodzisławskim

W dniach 22 – 25.11.2011r. z wizytą na terenie powiatu wodzisławskiego przebywała 10-osobowa delegacja z partnerskiego powiatu Recklinghausen w Niemczech. Całe przedsięwzięcie odbywało się w ramach projektu pt.: „Zdrowie i pomoc społeczna w Polsce i w Niemczech: między profesjonalizacją i instytucjonalizacją”, który otrzymał wsparcie z Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej. Wśród zagranicznych gości znaleźli się przedstawiciele administracji powiatowej z Recklinghausen, zajmujący się na co dzień tematyką zdrowotną i społeczną, a także reprezentanci organizacji pozarządowych i instytucji działających w sferze zarówno profilaktyki i ochrony zdrowia, jak i pomocy społecznej. Projekt rozpoczęła prezentacja multimedialna dot. placówek pomocy społecznej Powiatu Wodzisławskiego przedstawiona przez Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śląskim – Irenę Obiegły. Następnie, przedstawiciele strony polskiej i niemieckiej podzieleni na 3 grupy robocze wzięli udział w wizytach studyjnych w placówkach pomocy społecznej. I tak w Powiatowym Ośrodku Wsparcia PERŁA rozmawiano o roli rodziny w terapii i rehabilitacji osoby chorej psychicznie.  Gości zaintrygował sposób pracy z klientem, który skierowany jest na jego uspołecznienie, terapię własną oraz wsparcie. Zaciekawienie wzbudziły także formy pracy skierowane do rodzin osób objętych oddziaływaniami w tej placówce.
W tym samym czasie w Powiatowym Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie dyskutowano o polskim ustawodawstwie w zakresie pomocy ofiarom przemocy w rodzinie. Efektem tych rozmów było stwierdzenie, iż w obu krajach ta sfera klientów jest szczególnie chroniona, a obowiązek ten przejmuje w pełni Państwo, kierując się zasadą równego traktowania oraz działając przeciwko dyskryminacji. Zwrócono także uwagę na fakt, iż Polska, jako kraj członkowski UE przyjęła do realizacji dyrektywy Komisji Europejskiej między innymi w zakresie ochrony praw ofiar przestępstw popełnionych z użyciem przemocy. W materiałach przedstawiono wspólną dla krajów UE i Polski statystykę w zakresie przemocy wobec kobiet.
W siedzibie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Wodzisławiu Śląskim reprezentanci strony polskiej i niemieckiej rozmawiali o formach środowiskowego wsparcia dla osób niepełnosprawnych (na przykładzie działalności samego ośrodka).
Kolejny dzień, 23 listopada 2011r. rozpoczął się od wizyty studyjnej w Domu Pomocy Społecznej Sióstr Opatrzności Bożej w Wodzisławiu Śląskim. Oprócz zwiedzenia ośrodka obie strony – polska i niemiecka – mogły porozmawiać o modelach współpracy samorządu terytorialnego z organizacjami społecznymi w zakresie zadań z pomocy społecznej. W dalszej części programu wizyty goście z Niemiec mogli zobaczyć jak funkcjonuje Powiatowy Dom Dziecka w Gorzyczkach. Dyrektor Domu Dziecka – Wojciech Niemiec zapoznał wszystkich zgromadzonych z rolą pracownika socjalnego w tworzeniu warunków do powrotu dziecka z instytucjonalnej pieczy zastępczej do rodziny naturalnej lub rodziny zastępczej. Gości szczególnie wzruszył film przedstawiający jeden dzień z życia wychowanka Domu. Dyskusją został objęty temat związany z ustaleniem przyczyn skierowań dzieci do placówek opiekuńczo-wychowawczych.

Podsumowaniem tej części wizyt studyjnych było zorganizowane w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie seminarium pt. „Pracownicy socjalni w Polsce i w Niemczech – role zawodowe, tożsamość zawodowa, nowe kierunki pracy socjalnej”. Prezentacje w powyższym temacie przedstawili: Danuta Marciniak – Zastępca Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie oraz Norbert Pfänder – dyplomowany pedagog socjalny  (przedstawiciel strony niemieckiej). Seminarium to było podsumowaniem dotychczasowych doświadczeń. Szczególną uwagę zwrócono na rolę człowieka w systemie umiejętnego pomagania ludziom zagrożonym wykluczeniem społecznym ze względu na różnego rodzaju przyczyny.

24 listopada 2011 r. dyskusję zdominowały tematy związane ze zdrowiem – najpierw podczas wizyt studyjnych w Zespołach Opieki Zdrowotnej w Wodzisławiu Śląskim i Rydułtowach, a następnie podczas wspólnego seminarium. Prezentację nt. nowego modelu funkcjonowania służby zdrowia w Powiecie Wodzisławskim w świetle nowej ustawy przedstawiły: Iwona Koczy – Naczelnik Wydziału Zdrowia Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śląskim oraz Bożena Capek – Dyrektor Zespołów Opieki Zdrowotnej w Wodzisławiu Śląskim i Rydułtowach. Następnie o tym, jak wygląda profesjonalne pozainstytucjonalne wsparcie osób starszych i przewlekle chorych w powiecie Recklinghausen opowiedziała Annette Schmidt z Wydziału Zdrowia Starostwa w Recklinghausen. Przedstawiciele delegacji podczas dyskusji podkreślili wysoki standard usług świadczonych przez ZOZ-y oraz profesjonalne wyposażenie szpitali.
Po zakończeniu seminarium goście z Niemiec wzięli udział w programie obchodów dnia profilaktyki i promocji zdrowia, organizowanym w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Wodzisławiu Śląskim. Na terenie szkoły wystawcy zaprezentowali stoiska związane z profilaktyką i ochroną zdrowia, zdrowego odżywiania i zdrowego trybu życia.
Ostatnim akcentem całego projektu (25.11.2011r.) była wizyta w Domu Pomocy Społecznej im. Papieża Jana Pawła II w Gorzycach, gdzie goście z Recklinghausen mogli zapoznać się z  zakresem udzielanej pomocy  oraz zasadami funkcjonowania placówki.

Dodatkowo, w ramach projektu „Zdrowie i pomoc społeczna w Polsce i w Niemczech: pomiędzy profesjonalizacją i instytucjonalizacją” zostały przeprowadzone 2 akcje krwiodawstwa.
W poniedziałek 28 listopada 2011r. po raz kolejny w Zespole Szkół Technicznych
w Wodzisławiu Śląskim odbyła się zbiórka krwi. Tego dnia łącznie krew oddały 102 osoby, w tym 20 kobiet, dzięki czemu pobrano ponad 45 litrów. Do jej oddania zgłaszali się nie tylko uczniowie, nauczyciele, ale i absolwenci szkoły. Jak zawsze profesjonalnego poboru dokonało Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa z Raciborza.
Podobna akcja odbyła się tydzień wcześniej (22 listopada 2011r.) w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Rydułtowach. Tam w zbiórce udział wzięło 55 osób a bank krwi został zasilony o dodatkowe 21,5 litra.

WNIOSKI
Podsumowania i oceny efektów wizyty dokonały obie strony uczestniczące w projekcie. Wskazały one na fakt, iż bezpośrednia wymiana doświadczeń, zapoznanie się
z zakresem zadań, formami ich realizacji jest wartością nadrzędną tej wizyty. Możliwość osobistego zapoznania  się i zobaczenia różnego rodzaju placówek, wzbudziła ogromne zaciekawienie oraz była inspiracją do dyskusji i wymiany doświadczeń. Pozwoliła też na wskazanie różnic oraz  wspólnych celów. Zwrócono uwagę na różnice w zakresie finansowania jednostek pomocowych – wynikające bezpośrednio z poddziału administracyjnego państwa oraz realizatorów tych działań, stan prawny, różnorodność narzędzi do egzekwowania prawa, specyfikę terytorialną. To co jednoczyło bardzo ściśle obie strony, to zaangażowanie w realizację misji jednostek oraz zwrócenie uwagi na potrzeby drugiego człowieka.
Biorąc pod uwagę powyższe możemy wskazać na następujące wnioski końcowe, wysuwane podczas wypowiedzi przedstawicieli obu stron:
1.    Wymiana doświadczeń – ze szczególnym uwzględnieniem pracy merytorycznej.
2.    Wspólna edukacja, poszerzanie kompetencji zawodowych.
3.    Budowanie koalicji lokalnych na rzecz rozwoju służb społecznych.
4.    Opracowanie wspólnych programów, których celem będzie pozyskiwanie środków zewnętrznych.
5.    Poszerzanie współpracy i rozbudowa sektora NGO.
6.    Nauka przez doświadczanie.

Poruszenie problematyki dotyczącej zdrowia i pomocy społecznej na forum międzynarodowym było szczególnie istotne, ponieważ Polska czerpie wiele wzorców w tym zakresie z państw Unii Europejskiej, a w szczególności z modelu niemieckiego. Tak więc realizacja tego projektu była wynikiem potrzeby zdobywania nowej wiedzy, wymiany doświadczeń zawodowych, wzajemnego poznania metod i form pracy partnerów z Powiatu Wodzisławskiego oraz Powiatu Recklinghausen. Problemy z którymi muszą się zmierzyć instytucje w Polsce w przeważającym zakresie zostały już przeanalizowane i rozwiązane w Niemczech, więc ich wiedza i doświadczenie będą bardzo przydatne przedstawicielom Powiatu Wodzisławskiego w ich dalszej pracy.

Sprawozdanie ze spotkania roboczego w Berlinie w dniach 11.11. – 13.11.2011r.

1. Ustalenia ogólne:

 • Ustalone zostały kierunki działań, tematy współpracy oraz terminy spotkań trójstronnych na lata 2011 – 2013.
 • Uzgodniono, iż corocznie odbywać się będą dwa spotkania: jedno na szczeblu politycznym i drugie robocze – eksperckie w ramach przyjętych zagadnień tematycznych.
 • Oficjalny język komunikacji to język angielski.
 • Prezentacje w języku angielskim przesyłane będą  na jeden tydzień przed wydarzeniem do osoby odpowiedzialnej u organizatora.
 • Zakresy tematyczne podczas spotkań roboczych będziemy próbowali realizować w ramach projektów, na które będzie możliwe uzyskanie wsparcia ze środków zewnętrznych.
 • Kontakty bieżące poprzez Skype’a (uzgodnienie dnia miesiąca).

 

2. Ustalenia pozostałe

 • Kontakty w sprawie planowania i finansowania projektów – doraźnie.
 • Wymiana rezultatów po odbytych spotkaniach roboczych – przekazanie wszystkim stronom współpracy.
 • Uzyskanie akceptacji organów decyzyjnych w sprawie realizacji projektów z udziałem środków zewnętrznych.
 • Podział ról i obowiązków partnerów w projekcie i uwzględnienie tego we wnioskach projektowych.
 • Wspieranie współpracy i nawiązywanie nowych kontaktów między organizacjami i podmiotami spoza sektora publicznego, posiadającymi siedziby na terenach partnerów.
 • Kultura industrialna, jej rola w rozwoju gospodarki (potrzeby, usługi).

 

Powiatowy Rajd Rowerowy

25 września odbył się Powiatowy Rajd Rowerowy połączony z transgranicznym piknikiem integracyjnym w ramach projektu „Rowerem po pograniczu”. Niedzielny wyścig, który miał charakter wyłącznie rekreacyjny na starcie zgromadził rekordową liczbę cyklistów – prawie 400 osób.. W rajdzie po raz pierwszy uczestniczyli także mieszkańcy Bogumina, a to za sprawą współpracy nawiązanej z tym miastem przez Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śląskim.

więcej…

Delegacja z wizytą w Recklinghausen

3 maja delegacja Powiatu Wodzisławskiego udała się z wizytą do partnerskiego Powiatu Recklinghausen w Niemczech. Wyjazd był odpowiedzią na zaproszenie wystosowane przez Caya Süberkrüba, Starostę Powiatu Recklinghausen. Bezpośrednią okazją do wspólnego spotkania był przypadający na ten rok jubileusz 10-lecia partnerstwa Powiatu Wodzisławskiego i Powiatu Recklinghausen. Umowa partnerska między oboma Powiatami została podpisana 2 lipca 2001 r. w Recklinghausen.

Na czele delegacji stali: Starosta Powiatu Wodzisławskiego, Tadeusz Skatuła oraz Przewodniczący Rady Powiatu Wodzisławskiego, Eugeniusz Wala. W obchodach jubileuszu uczestniczyła też delegacja ze Szwecji, na której czele stał nowo wybrany Przewodniczący Rady – Christer Kax Sundberg.

Poznaj atrakcje pogranicza!

Projekt pt. „Poznaj atrakcje pogranicza!” przygotowany przez Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śląskim został zatwierdzony przez Euroregionalny Komitet Sterujący Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Silesia w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007 – 2013.

Głównym celem projektu przygotowanego w partnerstwie z Miastem Bogumin było pogłębienie wzajemnej współpracy w zakresie wspólnego promowania oferty turystycznej obszaru pogranicza. Potrzeba realizacji mikroprojektu wynikała z rosnącym zapotrzebowaniem na usługi turystyczne, ponieważ od czasu wejścia Polski i Czech do strefy Schengen w 2007 r. granica między oboma krajami przestała być kluczową przeszkodą – stała się wręcz elementem łączącym, w szczególności dla społeczności lokalnych, zamieszkujących tereny przygraniczne w obu państwach.

Projekt był realizowany od maja 2011 do czerwca 2012 roku i obejmował trzy główne działania:

1. Organizacja konferencji nt. skutecznych metod i form promocji turystycznej

Konferencja odbyła się 28 czerwca 2011 r. i była poświęcona skutecznym metodom promocji turystyki. Wzięli w niej udział przedstawiciele jst, organizacji pozarządowych działających w obszarze turystyki, pracownicy punktów informacji turystycznej, a także przedsiębiorcy z branży turystycznej z Polski i Czech. Konferencja miała na celu nawiązanie kontaktu oraz zacieśnienie relacji pomiędzy przedstawicielami strony polskiej i czeskiej.

Uroczystego otwarcia spotkania dokonał Wicestarosta Powiatu Wodzisławskiego Dariusz Prus, który  wyraził nadzieję, iż konferencja oraz realizowany projekt będą wstępem do dalszej, efektywnej współpracy pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego z Polski i Czech, a także posłużą wzmocnieniu dobrosąsiedzkich więzi jego mieszkańców.

Pierwszy wykład wygłosił dr Waldemar Szendera, który ukazał pogranicze polsko-czeskie w ciekawym, nowym ujęciu i wskazywał na możliwości dalszego rozwoju tego obszaru i miejsc, które mogą  stać się atrakcjami turystycznymi unikatowymi w skali Polski, czy nawet Europy. Wskazywał m.in. na możliwości jakie drzemią w hałdach pokopalnianych i wyrobiskach żwirowych.

Kolejne wystąpienie obejmowało prezentację założeń i poszczególnych  etapów projektu „Poznaj atrakcje pogranicza!”, które przedstawiła  Koordynator Projektu.

Na zakończenie konferencji, w czasie przeznaczonym na dyskusję oraz po jej zakończeniu było miejsce na wymianę doświadczeń i dyskusję na temat promocji turystyki.

 

2. Organizacja zlotu miłośników turystyki

Zlot miłośników turystyki został zorganizowany 20 maja 2012 r. w Ośrodku Wypoczynkowym „Olza” (gmina Gorzyce). Celem imprezy było przede wszystkim pogłębienie współpracy transgranicznej pomiędzy Powiatem Wodzisławskim a Miastem Bogumin i zwiększenie integracji mieszkańców pogranicza polsko-czeskiego poprzez wspólne uczestnictwo w rywalizacji sportowo-rekreacyjnej. Zlot miał charakter otwarty

i skierowany był do wszystkich chętnych osób w różnym przedziale wiekowym.

Na potrzeby zlotu przygotowano maskotki, które stały się symbolem pozwalającym na łatwą identyfikację projektu oraz obszaru pogranicza. Ze względu na miejsce organizacji zlotu –  w otoczeniu stawów i w sąsiedztwie rzeki Olzy, symbolem tym została żabka.

Dla miłośników turystyki przygotowany został zestaw gadżetów promocyjnych: przypinka na agrafce, maskotka (żabkę) oraz informator turystyczny z mapą, udostępniony na ten cel przez Związek Subregionu Zachodniego w Rybniku.

Zlot uatrakcyjniło Stowarzyszenie Dalekowschodnich Sztuk Walki „TAO”, które zapewniło usługę konferansjerską oraz przygotowało konkurencje zręcznościowe i survivalowe służących integracji uczestników z Polski i Czech. Przeprowadzono rozgrywki indywidualne i drużynowe. Zacięta rywalizacja pięcioosobowych grup Polaków i Czechów odbywała się w trzech kategoriach: tor przeszkód, strzelanie do celu oraz rzut do celu.

Na osoby zainteresowane atrakcjami indywidualnymi czekało m.in. strzelanie do celu z użyciem karabinków paintballowych oraz łuków, militarny tor przeszkód, a także przejazdy pojazdami terenowymi, które cieszyły się ogromną popularnością szczególnie wśród najmłodszych uczestników zlotu.

W imprezie uczestniczyli nie tylko mieszkańcy z terenu powiatu wodzisławskiego, ale również miłośnicy turystyki z okolic powiatu, a także mieszkańcy z sąsiedniego Bogumina. W zlocie wzięło udział aż 436 osób (45 Cz, 391 PL).

 

3. Opracowanie i wydanie informatora oraz mapy

 

W ramach projektu podjęto prace zmierzające do opracowania i wydania publikacji informującej o atrakcjach pogranicza polsko-czeskiego – opracowano treść przewodnika oraz przygotowano tłumaczenia na język czeski i angielski, a także wykonano zdjęcia najciekawszych miejsc i obiektów. Dzięki tym działaniom możliwe było wydanie publikacji, która informuje odbiorców o tym, co warto zobaczyć po obu stronach polsko – czeskiego pogranicza, a tym samym zachęca do większego uczestnictwa w turystyce. Informator prezentuje obszar powiatu wodzisławskiego oraz ziemi karwińskiej – atrakcje turystyczne, obiekty zabytkowe, piękno krajobrazu i bogactwo przyrody.

Logiczny układ przewodnika sprawia, że zarówno miłośnicy pieszych wycieczek, jak
i fani dwóch kółek, w szybki i łatwy sposób zaplanują ciekawą wycieczkę.

Praktyczne uzupełnienie informatora stanowi mapa turystyczna. Obrazuje ona m.in. przebieg ścieżek rowerowych oraz lokalizację obiektów turystycznych. Natomiast, jej rewers zawiera praktyczne informacje o ofercie noclegowej, gastronomicznej i kulturalnej. W ten sposób czytelnik dowiaduje się m.in. gdzie można dobrze zjeść, przenocować, skorzystać z jazdy konnej, czy parku linowego. Łatwo można odnaleźć lokalizację kin, kąpielisk i miejsc, w których miłośnicy wędkarstwa mogą oddać się swojej pasji.

Wydany informator turystyczny oraz mapa swoją formą zachęcają do dalszego zagłębiania wiedzy o naszym pograniczu i odkrywania jego walorów.