Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Powiat Wodzisławski Powiat Wodzisławski Opinie i stanowiska Rady - Powiat Wodzisławski

Opinie i stanowiska Rady

 

Opinia nr 8/2016 (PDF,  332 KB) – z 13 października 2016 r. w sprawie projektu uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Powiatu Wodzisławskiego dla szkół i placówek niepublicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.

Opinia nr 7/2016 (PDF,  328 KB) – z 13 października 2016 r. w sprawie projektu uchwały w sprawie w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Wodzisławskiego w 2017 roku.

Opinia nr 6/2016 (PDF, 327 KB) – z 13 października 2016 r. w sprawie projektu uchwały w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Wodzisławskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok”.

Opinia nr 5/2016 (PDF, 204 KB) – z 14 lipca 2016 r. w sprawie projektu uchwały w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Wodzisławiu Śląskim.

Opinia nr 4/2016 (PDF, 200 KB) – z 5 maja 2016 r. w sprawie projektu uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w zakładzie opiekuńczo-leczniczym, w zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym lub w zakładzie rehabilitacji leczniczej.

Opinia nr 3/2016 (PDF, 200 KB) – z 5 maja 2016 r. w sprawie projektu uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej.

Opinia nr 2/2016 (PDF, 200 KB) – z 22 marca 2016 r. w sprawie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Wodzisławskiego.

Opinia nr 1/2016 (PDF, 200 KB) – z 11 lutego 2016 r. w sprawie projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdów oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu.

————————————————————————————————————————

ROK 2015

Opinia nr 18 (PDF, 208 KB) – z 2 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLVII/456/2014 rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 25 września 2014 roku w sprawie nadania Statutu Powiatowemu Domowi dziecka w Gorzyczkach.

Opinia nr 17 (PDF, 207 KB) – z 2 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLVII/457/2014 rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 25 września 2014 roku w sprawie nadania Statutu Powiatowej Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Wodzisławiu Śląskim.

Opinia nr 16 (PDF, 197 KB) – z 2 grudnia 2015 r.  w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Powiatu Wodzisławskiego dla szkół i placówek niepublicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.

Opinia nr 15 (PDF, 206 KB) – z 2 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/182/2012 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie nadania statutu Powiatowemu Publicznemu zakładowi Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim.

Opinia nr 14 (PDF, 200 KB) – z 17 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy oraz planu dyżurów aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu wodzisławskiego

Informacja przedstawiona przez Przewodniczącą Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego Marię Kopsztejn podczas spotkania z organizacjami pozarządowymi w dniu 15 października 2015 r. (pdf, 452 KB)

Opinia nr 13 (doc, 16 kB) – z 15 października 2015 r. w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Wodzisławskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 rok”.

Opinia nr 12 (doc, 16 kB) – z 15 października 2015 r. w sprawie ustanowienia Wyróżnień i Nagród Powiatu Wodzisławskiego za osiągnięte wyniki sportowe oraz za osiągnięcia w działalności sportowej.

Opinia nr 11 (doc, 16 kB) – z 15 października 2015 r. w sprawie w sprawie przyjęcia Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2016-2026.

Opinia nr 10 – z  6 lipca 2015 r. w sprawie warunków i trybu finansowania działań mających na celu pobudzanie lub agregację popytu mieszkańców powiatu wodzisławskiego na usługi związane z szerokopasmowym dostępem do Internetu.

Opinia nr 9 – z 23 czerwca 2015 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym.

Opinia nr 8 – z 23 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/198/2012 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 26 kwietnia 2012 roku w sprawie trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Wodzisławiu Śląskim.

Opinia nr 7 – z 8 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XLVIII/465/2014 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 30 października 2014 roku w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy oraz planu dyżurów aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Wodzisławskiego.

Opinia nr 6 – z 21 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/411/2009 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 25 czerwca 2009 r. w sprawie zakazu używania jednostek pływających o napędzie mechanicznym spalinowym na zbiornikach wodnych położonych w Nieboczowach-Gmina Lubomia.

Opinia nr 5 – z 21 kwietnia 2015 r. w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwoju Powiatu Wodzisławskiego na lata 2015-2025”.

Opinia nr 4 – z 23 lutego 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/182/2012 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 29 marca 2012 roku w sprawie nadania statutu Powiatowemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim.

Opinia nr 3 – z  9 lutego 2015 r. w sprawie ustanowienia Wyróżnień i Nagród Powiatu Wodzisławskiego za osiągnięte wyniki sportowe oraz za osiągnięcia w działalności sportowej.

Opinia nr 2 – z 9 lutego 2015 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków i trybu przyznawania dorocznych nagród Powiatu Wodzisławskiego za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.

Opinia nr 1 – z 9 lutego 2015 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdów oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu.

————————————————————————————————————————

ROK 2014

Opinia nr 3 – z 20 października 2014 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVIII/465/2014 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 30 października 2014 roku w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy oraz planu dyżurów aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Wodzisławskiego.

Opinia nr 2 – z 20 października 2014 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/182/2012 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 29 marca 2012 roku w sprawie nadania statutu Powiatowemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim.

Opinia nr 1 – z 20 października 2014 r. w sprawie zmiany uchwały NR XLVI/448/2014 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 28 sierpnia 2014 roku w sprawie przyjęcia Statutu Powiatu Wodzisławskiego.