Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Powiat Wodzisławski Powiat Wodzisławski Ogłoszenia - Powiat Wodzisławski

Ogłoszenia

Oferta realizacji zadania publicznego w trybie tzw. małego grantu

W związku ze złożeniem przez Stowarzyszenie Paramilitarne „Prochownia 1910” oferty na realizację zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pod tytułem: „Industriada 2024 w Prochowni” zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie informujemy, iż Zarząd Powiatu Wodzisławskiego na swoim posiedzeniu w dniu 18 kwietnia 2024 r. uznał celowość realizacji powyższego zadania publicznego.

Wykaz powierzchni użytkowych oraz powierzchni ogrodzeń i budynków, a także powierzchni gruntu do oddania w dzierżawę

Powiatowy Zakład Zarządzania Nieruchomościami działając zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami /tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 344 ze zm./ informuje, że zamierza oddać w dzierżawę powierzchnie użytkowe oraz powierzchnie ogrodzeń i budynków, a także powierzchnie gruntu, znajdujące się w zasobie Powiatu Wodzisławskiego.

Informacja o naborze członków komisji konkursowych

Na podstawie art. 15 ust. 2a i 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity:  Dz. U. z 2023 r., poz. 571) oraz Programu współpracy Rozdział 12. Tryb powoływania i zasady działania komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert – załącznika do Uchwały nr LV/548/2023 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 30 listopada 2023 roku w  sprawie: uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Wodzisławskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2024 rok” zaprasza się do zgłaszania kandydatur na członków Komisji Konkursowej, która zostanie powołana w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na zlecenie realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej polegającego na prowadzeniu ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi typ B.