POWIAT WODZISŁAWSKI oficjalny serwis internetowy

 

Ogłoszenia

Oferta w sprawie tzw. „małego grantu”

W związku ze złożeniem przez Klub Sportowy FORMA Wodzisław Śląski oferty na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na zadanie pn.: „Bieg barbórkowy o Puchar Starosty Powiatu Wodzisławskiego”, zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, informujemy, iż Zarząd Powiatu Wodzisławskiego na swoim posiedzeniu w dniu 13 listopada 2019 r. uznał celowość realizacji zadania publicznego. Zgodnie z obowiązkiem wynikającym z ustawy oferta zostaje zamieszczona na stronie internetowej, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń na okres 7 dni. Każdy - w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty - może zgłosić uwagi dotyczące oferty.

Konsultacje z organizacjami pozarządowymi i mieszkańcami – statut PPZOZ

Starosta Wodzisławski i Zarząd Powiatu Wodzisławskiego zachęcają mieszkańców powiatu oraz podmioty trzeciego sektora, tj. organizacje pozarządowe i podmioty z nimi zrównane na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do udziału w konsultacjach dot. projektu uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/182/2012 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 29 marca 2012 roku w sprawie nadania statutu Powiatowemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim.

Konsultacje z organizacjami pozarządowymi i mieszkańcami – apteki

Starosta Wodzisławski i Zarząd Powiatu Wodzisławskiego zachęcają mieszkańców powiatu oraz podmioty trzeciego sektora, tj. organizacje pozarządowe i podmioty z nimi zrównane na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do udziału w konsultacjach dot. projektu uchwały w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Wodzisławskiego.