POWIAT WODZISŁAWSKI oficjalny serwis internetowy

 

Ogłoszenia

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa przeznaczonych do zbycia oraz oddania w dzierżawę i użyczenie

Starosta Wodzisławski, wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej, działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 z późn. zm.), podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa przeznaczonych do zbycia oraz oddania w dzierżawę i użyczenie, poniżej opisanych.

Zmiana ogłoszenia o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego

Nazwa i adres organizatora Powiat Wodzisławski Bogumińska 2 44-300 Wodzisław Śląski Określenie przewidywanego trybu udzielenia zamówienia Bezpośrednie zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na podstawie art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym z podmiotem wewnętrznym w rozumieniu rozporządzenia (WE) nr 1370/2007 […]

Ogłoszenie o konsultacjach z NGO projektu uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego

Zapraszamy organizacje pozarządowe do wzięcia udziału w konsultacjach projektu uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXI/369/2017 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 1 września 2017 roku w sprawie przyjęcia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i palcówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Wodzisławski.