Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Powiat Wodzisławski Powiat Wodzisławski Ogłoszenia - Powiat Wodzisławski

Ogłoszenia

Informacja o naborze członków komisji konkursowych

Na podstawie art. 15 ust. 2a i 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity:  Dz. U. z 2023 r., poz. 571) oraz Programu współpracy Rozdział 12. Tryb powoływania i zasady działania komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert – załącznika do Uchwały nr LV/548/2023 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 30 listopada 2023 roku w  sprawie: uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Wodzisławskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2024 rok” zaprasza się do zgłaszania kandydatur na członków Komisji Konkursowej, która zostanie powołana w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na zlecenie realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej polegającego na prowadzeniu ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi typ B.

Sprawozdanie zbiorcze na temat zobowiązań z tytułu świadczenia usług publicznych w transporcie drogowym w 2023 r.

Sprawozdanie zbiorcze na temat zobowiązań z tytułu świadczenia usług publicznych w transporcie drogowym w 2023 r. opracowane zgodnie z art. 7 ust. 1 Rozporządzenia (WE) Nr 1370/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r. dotyczącego usług publicznych w zakresie kolejowego i drogowego transportu pasażerskiego oraz uchylającego rozporządzenia Rady (EWG) nr 1191/69 i (EWG) nr 1107/70.