Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Herb powiatu wodzisławskiego Powiat Wodzisławski » Ogłoszenia

Ogłoszenia

Sprawozdanie zbiorcze na temat zobowiązań z tytułu świadczenia usług publicznych w transporcie drogowym w 2022 r.

Publikujemy sprawozdanie zbiorcze na temat zobowiązań z tytułu świadczenia usług publicznych w transporcie drogowym w 2021 r. opracowane zgodnie z art. 7 ust. 1 Rozporządzenia (WE) Nr 1370/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r. dotyczącego usług publicznych w zakresie kolejowego i drogowego transportu pasażerskiego oraz uchylającego rozporządzenia Rady (EWG) nr 1191/69 i (EWG) nr 1107/70.

Ogłoszenie Starosty Wodzisławskiego

Na podstawie art. 6 pkt 2, art. 124, w związku z art. 124a, art. 113 ust. 7, art. 114 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 ze zm.) Starosta Wodzisławski wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej zawiadamia o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości położonej w gminie Gorzyce, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 502/17, k.m. 2, obręb Turza, księga wieczysta nr KW Turza LWH 484, której stan prawny jest nieuregulowany.