POWIAT WODZISŁAWSKI oficjalny serwis internetowy

 

Ogłoszenia

Konsultacje z mieszkańcami i NGO

Ogłoszenie w sprawie konsultacji z mieszkańcami oraz organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/182/2012 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 29 marca 2012 roku w sprawie nadania statutu Powiatowemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim.

Ogłoszenie w sprawie tzw. „małego grantu”

W związku ze złożeniem przez Uczniowski Klub Sportowy SPARTA CZYŻOWICE oferty na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na zadanie pn.: „Weekend z mapą”, zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, informujemy, iż Zarząd Powiatu Wodzisławskiego na swoim posiedzeniu w dniu 21 sierpnia 2019 r. uznał celowość realizacji zadania publicznego.