Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Powiat Wodzisławski Powiat Wodzisławski Ogłoszenie o III przetargu ustnym nieograniczonym - Powiat Wodzisławski

Ogłoszenie o III przetargu ustnym nieograniczonym

Starosta Wodzisławski wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności części nieruchomości niezabudowanej położonej na terenie gminy Gorzyce w Bluszczowie. Przetarg odbędzie się 23 maja 2024 r. o godz. 1000 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śląskim, ul. Bogumińska 2, parter pokój nr 10 (sala narad).

W dniu 15 lutego 2024 r. odbył się I przetarg ustny nieograniczony, który zakończył się wynikiem negatywnym ze względu na to, iż nikt nie przystąpił do ogłoszonego przetargu.

11 kwietnia 2024 r. zorganizowano II przetarg, który również zakończył się wynikiem negatywnym z uwagi na brak zainteresowanych.

Przedmiotem przetargu jest część nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 440/2 o pow. 0,0456 ha, karta mapy 1, jednostka ewidencyjna Gorzyce, obręb Bluszczów, zapisanej w księdze wieczystej nr GL1W/00052310/6, prowadzonej przez V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Wodzisławiu Śląskim.

Dział III i IV księgi wieczystej nr GL1W/00052310/6 są wolne od wpisów.

Przedmiotowa nieruchomość jest wolna od obciążeń oraz nie jest przedmiotem zobowiązań.

Opis nieruchomości

Działka nr 440/2 o obszarze 0,0456 ha położona w miejscowości Bluszczów stanowi teren zwarty o kształcie wieloboku zbliżonego do trójkąta. W ewidencji gruntów działka oznaczona jest użytkiem „PsIII” – pastwiska trwałe. Grunt posiada dostęp do drogi publicznej ulicy Dworcowej.

Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Gorzyce, zatwierdzonym Uchwałą Rady Gminy Gorzyce nr XXXI/245/13 z dnia 3 czerwca 2013 r. opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z dnia 12 czerwca 2013 r., poz. 4288 wyżej wymieniona działka położona jest w terenie objętym strefą o symbolu B25MNI – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Teren działki jest niezagospodarowany, porośnięty jest trawą.

Termin i miejsce przetargu

Przetarg odbędzie się 23 maja 2024 r. o godz. 1000 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śląskim, ul. Bogumińska 2, parter pokój nr 10 (sala narad).

Cena wywoławcza

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 34.000,00 zł (słownie: trzydzieści cztery tysiące złotych 00/100) + 23% podatek VAT wynoszący 7.820,00 zł (słownie: siedem tysięcy osiemset dwadzieścia złotych 00/100) zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, co łącznie daje kwotę 41.820,00 zł (słownie: czterdzieści jeden tysięcy osiemset dwadzieścia złotych 00/100).

Postąpienie nie może być niższe niż 420,00 zł (słownie: czterysta dwadzieścia złotych 00/100).

Wadium

Wadium wynosi 4.000,00 zł (słownie: cztery tysiące złotych 00/100).

Wadium w podanej wysokości winno być wniesione do 20 maja 2024 r. w pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śląskim:

Velo Bank Nr: 60 1560 1094 0000 9250 0000 1368

z zaznaczeniem tytułu wpłaty i podaniem numeru działki lub określenia „przetarg – Bluszczów”.

Za dzień wpłaty uznaje się dzień wpływu należności na ww. rachunek bankowy.

W przypadku zamiaru nabycia nieruchomości w ramach wspólności ustawowej małżeńskiej wadium winno być wniesione przez obojga małżonków, co należy wskazać w tytule przelewu.

Warunki uczestnictwa w przetargu

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest dokonanie wpłaty wadium w wyżej określonej wysokości i terminie, osobiste stawiennictwo w czasie i miejscu przetargu oraz przedłożenie komisji przetargowej w dniu przetargu:

 1. dowodu wpłaty wadium lub dowodu stanowiącego podstawę zwolnienia z tego obowiązku, w przypadku osób wymienionych w § 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 2213);
 2. dowodu tożsamości, a w przypadku podmiotów gospodarczych aktualnego wypisu lub wydruku z właściwego dla danego podmiotu rejestru, zgody organów statutowych do działania w ich imieniu lub notarialnie poświadczonego pełnomocnictwa dla osób reprezentujących podmiot; dokumenty złożone w formie kserokopii powinny być opatrzone klauzulą „za zgodność z oryginałem”, poświadczone aktualną datą i podpisem osoby uprawnionej;
 3. oświadczenia współmałżonka zawierającego zgodę do odpłatnego nabycia w jego imieniu ww. nieruchomości, z notarialnym poświadczeniem podpisu, w przypadku zamiaru nabycia nieruchomości na ustawową współwłasność małżeńską i niemożliwości uczestnictwa w przetargu jednego ze współmałżonków; wyjątkiem jest istnienie umowy rozdzielności majątkowej, którą należy przedłożyć w dniu przetargu;
 4. pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z lokalizacją nieruchomości, jej stanem prawnym i faktycznym, jak i warunkami przetargu oraz przyjęciu ich bez zastrzeżeń;
 5. zgody Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji na nabycie nieruchomości w przypadku, gdy oferent jest cudzoziemcem.

Wpłacone wadium przez uczestników przetargu podlega:

 • zaliczeniu na poczet ceny nabycia nieruchomości, dla wygrywającego przetarg, w dniu zawarcia umowy kupna-sprzedaży w formie aktu notarialnego,
 • zwrotowi pozostałym uczestnikom, którzy przetargu nie wygrają, na podany rachunek, nie później niż przed upływem trzech dni od dnia zamknięcia przetargu,
 • przepadkowi, jeżeli uczestnik wygrywający przetarg uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży w terminie i miejscu wyznaczonym przez organizatora przetargu.

Powiadomienie osoby ustalonej jako nabywca nieruchomości o terminie i miejscu zawarcia umowy sprzedaży nastąpi najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

Nabywca nieruchomości ustalony w przetargu zobowiązany jest do:

 • wpłacenia ceny nabycia nieruchomości osiągniętej w przetargu pomniejszonej
  o uiszczone wadium, nie później niż na dzień przed dniem zawarcia umowy kupna-sprzedaży,
 • pokrycia wszelkich opłat notarialnych i sądowych związanych z nabyciem nieruchomości.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.

Informacje o przedmiocie przetargu można uzyskać od poniedziałku do środy
w godz. od 800 do 1500, w czwartek w godz. 800 do 1700, w piątek w godz. 800 do 1300, w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śląski przy ul. Bogumińskiej 2, II piętro, pokój nr 202 lub telefonicznie pod nr (32) 4539758.

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych w związku z realizacją przetargu dostępne są na stronie internetowej https://www.powiatwodzislawski.pl/mojedane.