Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Powiat Wodzisławski Powiat Wodzisławski Wykaz nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa przeznaczonych do zbycia oraz oddania w najem i użyczenie - Powiat Wodzisławski

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa przeznaczonych do zbycia oraz oddania w najem i użyczenie

Starosta Wodzisławski wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej, działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 344 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa przeznaczonych do zbycia oraz oddania w najem i użyczenie, poniżej opisanych:

Numer ogłoszenia: WGN.6845.1.3.2024

 1. Nieruchomość przeznaczona do zbycia w drodze darowizny:
  • oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej – GL1W/00079682/9;
  • oznaczenie nieruchomości według katastru nieruchomości –2618 o pow. 1925 m2, 2620 o pow. 560 m2, 2622 o pow. 5878 m2, 2625 o pow. 210 m2, 2628 o pow. 2076 m2, 2630 o pow. 110 m2, 2646 o pow. 143 m2, 2648 o pow. 843 m2, 2655 o pow. 240 m2, 2656 o pow. 73 m2, 2660 o pow. 313 m2, 2662 o pow. 4862 m2, 2706 o pow. 10738 m2, 2773 o pow. 4962 m2, 2778 o pow. 1235 m2, 2801 o pow. 80 m2, 2815 o pow. 2949 m2, 2817 o pow. 940 m2, 2819 o pow. 62 m2, 2879 o pow. 92 m2, 3604 o pow. 85 m2, 3606 o pow. 326 m2, 3612 o pow. 10082 m2, 3614 o pow. 3613 m2, 3616 o pow. 1838 m2, 3618 o pow. 5479 m2, 3646 o pow. 91 m2, 3780 o pow. 56 m2, obręb Połomia, jednostka ewidencyjna Mszana;
 • powierzchnia nieruchomości – o pow. 59 861 m2;
 • opis nieruchomości – nieruchomość posiada kształt nieregularny, ukształtowanie terenu płaskie, niezabudowana, położona wzdłuż autostrady A1;
 • przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania – zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Mszana, zatwierdzonym Uchwałą Rady Gminy Mszana nr XXIV/202/2021 z dnia 14 kwietnia 2021 r. (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z dnia 21 kwietnia 2021 r. poz. 2848) oraz Uchwałą Rady Gminy Mszana nr XXXVI/4/2014 z dnia 10 lutego 2014 r. (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z dnia 17 lutego 2014 r. poz. 976) przedmiotowe działki znajdują się w strefie o symbolu planu 1KA – tereny autostrady. Ponadto działka nr 3612 znajduje się również w części w terenie o symbolu planu 91 ZL – tereny lasów, działka nr 2773 znajduje się również w części w terenie o symbolu planu 62 RZ – tereny łąk i pastwisk oraz działka nr 2815 znajduje się w części w terenie o symbolu planu 2KZ – tereny dróg zbiorczych, nieruchomość jest wykorzystywana jako urządzona droga dojazdowa do autostrady A1 oraz jako droga dojazdowa do pól uprawnych;
 • wartość księgowa nieruchomości – 8 979 150,00 zł;
 1. Część nieruchomości przeznaczona do oddania w użyczenie:
  • oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej – GL1W/00056508/9, GL1W/00057445/6, GL1W/00068104/4, GL1W/00060949/3, GL1W/00060869/8;
  • oznaczenie nieruchomości według katastru nieruchomości – działki nr nr 3792/395 o pow. 192 m2, 3793/395 o pow. 5030 m2, 3795/396 o pow. 364 m2, 3797/396 o pow. 358 m2, 3799/396 o pow. 584 m2, 3801/396 o pow. 606 m2, 3809/397 o pow. 175 m2, 3807/397 o pow. 223 m2, 3805/397 o pow. 271 m2, 3803/397 o pow. 251 m2, 238/74 o pow. 553 m2 , 236/73 o pow. 224 m2, 234/40 o pow. 741 m2, karta mapy 1, 2, obręb Łaziska, jednostka ewidencyjna Godów;
  • powierzchnia nieruchomości – 9572 m2;
  • opis nieruchomości – nieruchomość gruntowa zabudowana, położona wzdłuż ulicy Powstańców Śląskich w Łaziskach;
  • przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania – zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Godów zatwierdzonym Uchwałą Rady Gminy w Godowie nr XXXVIII/276/2017 z dnia 27 listopada 2017 r. ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego (Dz. Urz. Woj. Śląskiego 2017.6558) z dnia 5 grudnia 2017 r., przedmiotowe działki znajdują się na terenie publicznych dróg klasy zbiorczej o symbolu planu D5KDZ. Na działkach zlokalizowano drogę utwardzoną asfaltobetonem oraz pobocze.
 2. Część nieruchomości przeznaczona do oddania w najem:
  • oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej – GL1W/00049956/2;
  • oznaczenie nieruchomości według katastru nieruchomości –działka nr 560/41 o pow. 1630 m2, karta mapy 6, obręb Skrzyszów, jednostka ewidencyjna Godów;
  • powierzchnia nieruchomości – część działki nr 560/41 o powierzchni 110 m2;
  • opis nieruchomości – nieruchomość niezabudowana o nieregularnym kształcie i zróżnicowanym ukształtowaniu terenu; położona w Skrzyszowie przy alei Jana Pawła II
  • przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania – zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Godów zatwierdzonym Uchwałą Rady Gminy w Godowie nr XXXVIII/276/2017 z dnia 27 listopada 2017 r. ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego (Dz. Urz. Woj. Śląskiego 2017.6558) z dnia 5 grudnia 2017 r., przedmiotowa działka znajduje się na terenie zabudowy usługowej o symbolu planu B21U. Na części działki zlokalizowano nieutwardzoną drogę dojazdową;
  • wysokość opłat z tytułu najmu – 50,00 zł miesięcznie; należy uwzględnić przepisy dotyczące podatku od towarów i usług obowiązujące na dzień zawarcia umowy;
  • terminy wnoszenia opłat – do 25 dnia każdego miesiąca;
  • zasady aktualizacji opłat – zakłada się coroczną waloryzację kwoty netto czynszu od dnia 1 lutego każdego roku w oparciu o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych za poprzedni rok kalendarzowy, ogłaszany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. W przypadku deflacji czynsz nie będzie waloryzowany.

W terminie do 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia niniejszego wykazu, osoby, którym zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 344 ze zm.) przysługuje roszczenie o nabycie przedmiotowych nieruchomości z mocy powołanej ustawy lub odrębnych przepisów, mogą złożyć stosowny wniosek o ich nabycie do Starosty Wodzisławskiego.