PLATFORMA EDUKACYJNA POWIATU WODZISŁAWSKIEGO

 

Strona startowa Projekty

SłuchaMY – rozumieMY – działaMY

Nazwa szkoły: Zespół Placówek Szkolno – Wychowawczo – Rewalidacyjnych w Wodzisławiu Śląskim

Źródło dofinansowania, Program:  Europejski Fundusz Społeczny, budżet państwa, Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020.

Oś Priorytetowa: XI – Wzmocnienie potencjału edukacyjnego
Działanie: 11.1 –Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego
Poddziałanie: 11.1.4 – Poprawa efektywności kształcenia ogólnego – konkurs

Data zawarcia umowy: 13.08.2019 r.

Numer projektu: RPSL.11.01.04-24-052G/18

Okres realizacji projektu: 01.08.2019 r – 30.06.2021 r.

Wartość całkowita projektu/zadania [zł] – 300 000,00 zł.

Wysokość wkładu własnego do projektu/zadania [zł] – 30 000,00 zł. (wkład niepieniężny)

Wysokość dofinansowania do projektu/zadania [zł] – 270 000,00 zł.

Informacja o finansowaniu: projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Partnerzy: Brak.  

Projekt skierowany do: 75 uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego Szkoły Podstawowej Specjalnej oraz 32 nauczycieli Zespołu Placówek Szkolno – Wychowawczo – Rewalidacyjnych w Wodzisławiu Śląskim dla którego organem prowadzącym jest Powiat Wodzisławski

Dodatkowe informacje : Powiat Wodzisławski będzie realizował Projekt wsparcia szkolnictwa ogólnego w Szkole Podstawowej Specjalnej, którego celem jest wzrost dostępu do wysokiej jakości oferty kształcenia ogólnokształcącego, zapewnienie jak najwyższego poziomu edukacji specjalnej, zorganizowanie różnego rodzaju zajęć dodatkowych i specjalistycznych. Przedmiotem wniosku będzie organizacja 1900 godzin zajęć specjalistycznych, wyrównawczo-dydaktycznych i korekcyjno-kompensacyjnych uzupełniających ofertę placówki, jako wsparcie dla uczniów i uczennic ze specjalnymi potrzebami, przygotowanie nauczycieli do jeszcze skuteczniejszego prowadzenia procesu indywidualizacji i podnoszenia kompetencji społecznych uczniów poprzez udział w szkoleniach z zakresu: metody Tomatisa, treningu umiejętności społecznych. Planuje się doposażenie placówki w specjalistyczny sprzęt do prowadzenia diagnozy i terapii metodą Tomatisa oraz pomoce dydaktyczne potrzebne do efektywnej realizacji zaplanowanych zajęć.

Cel projektu: Celem projektu jest :

wzrost dostępu 75 uczniów Szkoły Podstawowej Specjalnej przy Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Zespole Placówek Szkolno – Wychowawczo Rewalidacyjnych w Wodzisławiu Śl. (z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego) do wysokiej jakości oferty kształcenia ogólnokształcącego poprzez zapewnienie wsparcia służącego indywidualizacji pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych realizowane przez: organizację 1900 h zajęć uzupełniających ofertę placówki, jako wsparcie dla uczniów i uczennic ze specjalnymi potrzebami;

przygotowanie 32 nauczycieli do jeszcze skuteczniejszego prowadzenia procesu indywidualizacji i podnoszenia kompetencji społecznych uczniów;