PLATFORMA EDUKACYJNA POWIATU WODZISŁAWSKIEGO

 

Strona startowa Projekty

Laboratoria Przyszłości

Nazwa szkoły: Szkoła Podstawowa Specjalna w Zespole Placówek – Szkolno – Wychowawczo – Rewalidacyjnych w Wodzisławiu Śląskim

Źródło dofinansowania:  Wsparcie finansowe w ramach Laboratoriów Przyszłości jest udzielane na podstawie art. 65 ust. 28 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2020 poz. 568), zwanej dalej „ustawą”, ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Data zawarcia umowy: brak –  Wypłaty środków organom prowadzącym dokonuje wojewoda po zatwierdzeniu jego rekomendacji przez Prezesa Rady Ministrów. Nie ma konieczności zawierania odrębnych umów czy porozumień z wojewodami.

Numer projektu: bark

Tytuł projektu: „ Laboratoria Przyszłości”

Okres realizacji : 11.10.2021 – 31.08.2022

Wartość całkowita projektu: 60 000,00 zł.

Wysokość wkładu własnego: 0,00 zł.

Wysokość dofinansowania do projektu: 60 000,00 zł.

Informacja o finansowaniu: 100% dofinansowania zewnętrznego ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Jest to mechanizm inny niż dotacje lub subwencje. Program jest realizowany w ramach „Polskiego Ładu”.

Projekt skierowany do: uczniów Szkoły Podstawowej Specjalnej w Wodzisławiu Śląskim

Dodatkowe informacje:

Laboratoria Przyszłości to Program skierowany do szkół podstawowych oraz ogólnokształcących szkół artystycznych. Jego celem jest budowanie kompetencji kreatywnych i technicznych wśród uczniów. W ramach Programu szkoły otrzymają od państwa wsparcie finansowe na zakup wyposażenia technicznego niezbędnego do rozwoju umiejętności praktycznych wśród dzieci i młodzieży.

Kreatywne myślenie oraz obsługa narzędzi to jedne z podstawowych umiejętności decydujących o rozwoju cywilizacyjnym, gospodarczym i społecznym. Wzrost innowacyjności oraz rozwój technologiczny spowodował, że umiejętności matematyczne, w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii są dziś ważniejsze niż kiedykolwiek wcześniej. Laboratoria Przyszłości to kolejny krok w stronę wzmocnienia i uatrakcyjnienia dotychczasowego procesu zdobywania wiedzy i praktycznych umiejętności w tych obszarach przez uczniów.

W ramach Laboratoriów Przyszłości szkoły otrzymają wsparcie finansowe na zakup wyposażenia technicznego potrzebnego w kształtowaniu i rozwijaniu umiejętności manualnych i technicznych, umiejętności samodzielnego i krytycznego myślenia, zdolności myślenia matematycznego oraz umiejętności w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii, stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych, jak również pracy zespołowej, dobrej organizacji i dbania o porządek na stanowisku pracy oraz radzenia sobie w życiu codziennym. Pełen zakres wyposażenia możliwego do zakupienia z pozyskanych środków został ujęty w Katalogu wyposażenia. Katalog zawiera zarówno wyposażenie podstawowe (które będą musiały od 1 września 2022 roku mieć wszystkie szkoły podstawowe) jak i dodatkowe (dobierane swobodnie przez szkoły).

Laboratoria Przyszłości to nowoczesny sprzęt, który uatrakcyjni zajęcia szkolne i pozwolą uczniom rozwijać swoje zainteresowania nie tylko na lekcjach techniki i w ramach innych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, lecz także w ramach zajęć pozalekcyjnych, kół zainteresowań i innych form rozwijania umiejętności.