PLATFORMA EDUKACYJNA POWIATU WODZISŁAWSKIEGO

 

Strona startowa Projekty

Innowacyjne nauczanie potrzebą przyszłości

Nazwa szkoły: Zespół Szkół Ekonomicznych w Wodzisławiu Śląskim, Zespół Szkół Technicznych w Wodzisławiu Śląskim, Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wodzisławiu Śląskim, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Pszowie, Branżowa Szkoła I stopnia w Radlinie.

Źródło dofinansowania, Program:  Europejski Fundusz Społeczny, budżet państwa, Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020.

Oś Priorytetowa: XI – Wzmocnienie potencjału edukacyjnego
Działanie: 11.2 – Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów
Poddziałanie: 11.2.2 – Wsparcie szkolnictwa zawodowego – RIT Subregionu Zachodniego.

Data zawarcia umowy: 17.08.2018 r.

Numer projektu: RPSL.11.02.02-24-07FA/17

Okres realizacji projektu: 01.09.2018 r – 31.08.2021 r.

Wartość całkowita projektu/zadania [zł] – 1 870 646,76 zł.

Wysokość wkładu własnego do projektu/zadania [zł] – 93 532,34 zł. (wkład niepieniężny)

Wysokość dofinansowania do projektu/zadania [zł] – 1 777 114,42  zł.

Informacja o finansowaniu: projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt jest częścią Regionalnych Inwestycji Terytorialnych Subregionu Zachodniego.

Partnerzy: Brak.  

Projekt skierowany do: 405 uczniów kształcących się zawodowo w szkołach ponadgimnazjalnych dla których Powiat Wodzisławski jest organem prowadzącym.

Dodatkowe informacje : Projekt ma wpływ na rozwój kapitału ludzkiego bazujący na zatrudnialności i spójności społeczno-gospodarczej Subregionu Zachodniego, jest zorientowany na kształcenie zawodowe. Projekt jest odpowiedzią na zdiagnozowane problemy uczniów naszych szkół. Przez jego realizację zwiększą się kompetencje uczniów szkół kształcących się w szkołach zawodowych. Celem projektu jest inwestowanie w kształcenie, szkolenie oraz szkolenie zawodowe na rzecz zdobywania umiejętności i uczenia się. Projekt ma wpływ na wyrównywanie szans wejścia na rynek pracy. Dzięki projektowi nastąpi lepsze dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy, ułatwienie przechodzenia z etapu kształcenia do etapu zatrudnienia oraz wzmocnienie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego i ich jakości, w tym poprzez mechanizmy prognozowania umiejętności, dostosowania programów nauczania oraz tworzenia i rozwoju systemów uczenia się poprzez praktyczną naukę zawodu zrealizowaną w ścisłej współpracy z pracodawcami.

Cel projektu: Celem projektu jest w okresie 3 lat szkolnych podniesienie jakości kształcenia zawodowego dla uczniów szkół zawodowych dla których organem prowadzącym jest Powiat Wodzisławski, podniesienie kwalifikacji zawodowych i kompetencji niezbędnych im na rynku pracy, modernizacja oferty kształcenia i dostosowanie jej do potrzeb lokalnego rynku pracy, zwiększenie dostępu uczniów do nowoczesnych technologii głównie poprzez zwiększenia udziału podmiotów z otoczenia społeczno-gospodarczego w przygotowaniu programów nauczania oraz organizacji kształcenia praktycznego w miejscu pracy dla uczniów szkół prowadzących kształcenie zawodowe, tak aby w jak największym stopniu projekt przyczynił się do realizacji celu szczegółowego Priorytetu Inwestycyjnego 10iv wzrost zatrudnienia wśród absolwentów szkół i placówek kształcenia zawodowego poprzez poprawę efektywności realizowanego wsparcia.