PLATFORMA EDUKACYJNA POWIATU WODZISŁAWSKIEGO

 

Strona startowa Projekty

Grant pn. ”Adaptacja kadry pedagogicznej do wymagań edukacji zdalnej”

Grant pn. ”Adaptacja kadry pedagogicznej do wymagań edukacji zdalnej” realizowany
jest w ramach projektu Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie „Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość”, II Oś priorytetowa Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty, projekt nr POWR.02.10.00-00-00-0008/20.

Nazwa grantu:

„Adaptacja kadry pedagogicznej do wymagań edukacji zdalnej”

Wnioskodawca:

Powiat Wodzisławski

Grantobiorca:

Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Wodzisławiu Śląskim

Termin realizacji grantu:

01.03.2021 r. – 31.10.2021 r.

Cel projektu:

Podniesienie jakości doskonalenia i wsparcia udzielonego nauczycielom prowadzącym zdalną edukację w przedszkolach i szkołach przez kadrę placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych.

Opis projektu:

Projekt ukierunkowany jest na ograniczenie negatywnych skutków wystąpienia COVID-19 poprzez zapewnienie prowadzenia edukacji na odległość w przypadku czasowego zamknięcia części szkół
i przedszkoli.

Projekt przewiduje wsparcie w zakresie realizacji kształcenia zdalnego dla 160 nauczycieli jednostek oświatowych działających na terenie powiatu wodzisławskiego oraz 14 pracowników Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Wodzisławiu Śląskim.

W ramach projektu przewidziano:

– szkolenia e-learningowe lub blended learningowe dla nauczycieli,

– konsultacje dla nauczycieli,

– przygotowanie publikacji i materiałów metodyczno-dydaktycznych,

– utworzenie Wirtualnego Punktu Doradztwa,

– szkolenia dla kadry PODN w Wodzisławiu Śląskim,

– zakup sprzętu komputerowego na potrzeby realizacji szkoleń przez PODN w Wodzisławiu Śląskim.

 

Rekrutacja:

Udział w projekcie jest bezpłatny.

Rekrutacja trwa w terminie: 21.04.2021 r. do 07.05.2021 r. lub do momentu zrekrutowania
160 uczestników/uczestniczek.

Komplet wypełnionych i podpisanych dokumentów rekrutacyjnych (znajdujących się na stronie: https://www.podn.wodzislaw.pl/pl/grant/) należy dostarczyć w oryginale do Punktu Rekrutacyjnego tj. do sekretariatu Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli, 44-304 Wodzisław Śląski,
ulica Osiedle 1 Maja 16A lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub poczty e-mail (z późniejszym dosłaniem ich oryginałów).

Całkowita wartość projektu: 67 125,00 zł

Udział środków krajowych i europejskich w ramach grantu:

– budżet państwa – 15,72%: 10 552,05 zł

– środki europejskie – 84,28 %:  56 572,95 zł.