POWIAT WODZISŁAWSKI oficjalny serwis internetowy

 

Ogłoszenia

Konsultacje projektu uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego

Konsultacje projektu uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie z budżetu Powiatu Wodzisławskiego dotacji podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku na cele publiczne związane z realizacją zadań Powiatu Wodzisławskiego inne niż określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, a także sposobu rozliczenia dotacji oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania.

Ogłoszenie Starosty Wodzisławskiego w sprawie modernizacji ewidencji gruntów i budynków

Starosta Wodzisławski niniejszym informuje, że w oparciu o „Projekt kompleksowej modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla powiatu wodzisławskiego” zatwierdzony przez Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w trybie postępowania przetargowego, wyłoniony został Wykonawca zadania „Informatyzacja części kartograficznej operatu ewidencyjnego oraz założenie ewidencji budynków i lokali dla miasta Rydułtowy – obręb Rydułtowy Górne” - P.P.T. „DATOR” Sp. z o.o. z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim.