Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Powiat Wodzisławski Powiat Wodzisławski INFORMACJA O WYŁOŻENIU PROJEKTU OPERATU OPISOWO-KARTOGRAFICZNEGO MODERNIZACJI EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW DLA OBRĘBU WODZISŁAW I WILCHWY MIASTA WODZISŁAW ŚLĄSKI - Powiat Wodzisławski

INFORMACJA O WYŁOŻENIU PROJEKTU OPERATU OPISOWO-KARTOGRAFICZNEGO MODERNIZACJI EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW DLA OBRĘBU WODZISŁAW I WILCHWY MIASTA WODZISŁAW ŚLĄSKI

STAROSTA WODZISŁAWSKI informuje, że w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śląskim przy ulicy Mendego 3 w terminie: od 5 do 26 listopada 2014 roku w godzinach od 8:00 do 14:00 zostanie wyłożony do wglądu zainteresowanych, projekt operatu opisowo-kartograficznego dotyczącego realizacji zadania pn „Modernizacja ewidencji gruntów i budynków – miasto Wodzisław Śląski obręby Wodzisław i Wilchwy”.

Dokumentacja tego operatu, składająca się z rejestru gruntów, rejestru budynków, kartotek budynków i lokali, wykazów zmian danych ewidencyjnych oraz mapy ewidencyjnej, opracowana została na podstawie art.24a ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jedn. Dz. U. z 2010r. Nr 193, poz. 1287 ze zm.) oraz przepisów rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2001r. Nr 38, poz. 454 ze zm).
Każdy, czyjego interesu prawnego dotyczą dane ujawnione w projekcie operatu opisowo-kartograficznego, ma prawo zapoznać się w podanym terminie z wyżej wymienioną dokumentacją, uzyskać niezbędne wyjaśnienia i zgłosić do projektu ewentualne uwagi, które zostaną odnotowane w protokole.

Skorzystanie z tego prawa leży w interesie zainteresowanych i ma na celu między innymi ujawnienie ewentualnych błędów i nieprawidłowości na tym etapie postępowania.
Niestawienie się w terminie i miejscu określonym w niniejszej informacji nie stanowi przeszkody do kontynuowania procesu modernizacji, zatwierdzenia operatu opisowo-kartograficznego i ujawnienia nowych danych w ewidencji gruntów i budynków.

Uwaga: Należy zabrać ze sobą dokument tożsamości oraz dokument własności lub władania nieruchomością.

Informacja podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego i Urzędu Miasta Wodzisławia  Śląskiego oraz na stronach BIP Starostwa Powiatowego i Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego  na okres 14 dni, a także ogłoszenie w prasie o zasięgu krajowym.