Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Powiat Wodzisławski Powiat Wodzisławski Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie - Powiat Wodzisławski

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

 

Dyrektor: Aleksandra Witoszek

Adres:

Godziny urzędowania pracowników:

 • poniedziałek – piątek od 7:30 do 15:30

Informacje o działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w tekście łatwym do czytania – pobierz plik (docx 15 KB)

Ważniejsze zadania:

 1. Organizowanie i zapewnianie usług o określonym standardzie w domach pomocy społecznej, ośrodkach wsparcia, placówkach opiekuńczo-wychowawczych powiatu oraz kierowanie osób do tych placówek.
 2. Opracowywanie powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych.
 3. Udzielanie informacji o prawach i uprawnieniach – organizacji i instytucji działających na polu pomocy społecznej Organizowanie specjalistycznego poradnictwa. Prowadzenie ośrodka interwencji kryzysowej.
 4. Koordynacja działalności powiatowych jednostek organizacyjnych pomocy społecznej. Zapewnienie szkolenia i doskonalenia zawodowego kadr pomocy społecznej z terenu powiatu.
 5. Doradztwo metodyczne dla ośrodków pomocy społecznej i pracowników socjalnych.
 6. Pomoc w integracji ze środowiskiem osób opuszczających niektóre rodzaje placówek opiekuńczo-wychowawczych, zakładów dla nieletnich i rodzin zastępczych (prowadzenie programów usamodzielnień).
 7. Szkolenia dla kandydatów na rodziny zastępcze.
 8. Współpraca z organizacjami pozarządowymi działającymi na płaszczyźnie pomocy społecznej.
 9. Organizowanie opieki w rodzinach zastępczych, rodzinnych domach dziecka oraz udzielanie pomocy pieniężnej na częściowe pokrycie kosztów utrzymania umieszczonych w nich dzieci.
 10. Pomoc uchodźcom i repatriantom.
 11. Rehabilitacja społeczna osób niepełnosprawnych poprzez podejmowanie działań zmierzających do ograniczenia skutków niepełnosprawności i likwidacji barier.
 12. Analiza sytuacji życiowej kombatantów i osób represjonowanych oraz podejmowanie w tym zakresie stosownych inicjatyw.
 13. Współpraca ze środkami masowego przekazu o zakresie świadczonych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie usług.